Haya Veinhandl Obaid zasije na Evropskem Kadetskem Pokalu v Gyoru: Zgodovinski uspeh za Judo klub Komenda

14. 11. 2023