Mali grad

Politika varstva osebnih podatkov

Spletno mesto obravnava politiko varstva osebnih podatkov in natančneje opredeljuje:


Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ID za DDV: SI 28232801, matična številka: 5874483000.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Občini Kamnik je Kristina Zabavnik. Dodatna pojasnila v zvezi s politiko varstva osebnih podatkov so na voljo na telefonski številki: 01/831 81 00 ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Na Občini Kamnik se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88) in internimi akti Občine Kamnik. V kolikor pa je obdelava osebnih podatkov potrebna in za takšno obdelavo ni pravne podlage, se zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov.  

Namen politike varstva osebnih podatkov je, da posameznika seznanimo s tem, katere vrste osebnih podatkov zbiramo, na kateri pravni podlagi, kdo so uporabniki, s kakšnim namenom in kako se bodo uporabljali osebni podatki, kakšen je predviden čas hrambe, katere so zbirke osebnih podatkov v evidenci dejavnosti obdelave in kakšne so pravice posameznika v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o njem ter kako jih uveljavljati.

Občina Kamnik se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu s to politiko varstva osebnih podatkov in osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Občina Kamnik ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Varstvo osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let

Varstvo osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, je za Občino Kamnik izjemno pomembno. Otrok, ki je mlajši od 16 let, mora pridobiti dovoljenje ali pooblastilo nosilca starševske odgovornosti, preden posreduje ali pristane na obdelavo kakršnih koli osebnih podatkov.

Uradna spletna stran Občine Kamnik

Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z osebnimi podatki. Lastnik spletne strani je Občina Kamnik, upravljavec pa podjetje Creatim Ržišnik Perc d.o.o.. Spletna stran gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Spletne vsebine na spletni strani www.kamnik.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih oseb, ki imajo svojo varnostno politiko. Občina Kamnik na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na teh spletnih straneh.

Pravila politike varstva osebnih podatkov in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se šteje za uporabnika spletne strani www.kamnik.si, vključno z njenimi podstranmi. Uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.kamnik.si. Z uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da se strinja s pravili politike varstva osebnih podatkov in uporabe piškotkov.

Osnovni pojmi po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Politika varstva osebnih podatkov temelji na zahtevah Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Biti mora čitljiva in razumljiva za širšo javnost, naše stranke in poslovne partnerje, zato so v nadaljevanju pojasnjeni osnovni pojmi.

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Zbirka pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne; vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike. Obdelava osebnih podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Pravna podlaga za obdelavo

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov služi kot pravna podlaga za postopke obdelave osebnih podatkov, za katere je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov oziroma je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Pravna podlaga za posamezne zbirke osebnih podatkov je navedena v evidenci dejavnosti obdelav, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Vrste osebnih podatkov, nameni njihove obdelave in uporabniki

Občina Kamnik zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi pravnih aktov ali privolitve posameznikov.

Na podlagi pravnih aktov Občina Kamnik zbira osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ter vodi evidenco dejavnosti obdelav, kjer so določno navedene pravne podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, namen obdelave, rok hrambe, vrste osebnih podatkov, način varovanja ter uporabniki oziroma obdelovalci posamezne zbirke. Obdelovalci za Občino Kamnik izvajajo naloge na podlagi pravnega akta, ki določa obdelavo osebnih podatkov skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošne uredbe o varstvu podatkov in internih aktov Občine Kamnik.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za obdelavo ni pravne podlage, se zahteva privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane in nedvoumne izjave volje oziroma privolitve posameznikov Občina Kamnik zbira in obdeluje osebne podatke, ki so glede na posamezen namen obdelave določno navedeni. Privolitev lahko posameznik poda na podlagi obrazca »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« in kadar koli prekliče na podlagi obrazca »Zahteva za dopolnitev, popravek, izbris in omejitev obdelave osebnih podatkov«.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik v rubriki »Žulj tedna« ali »Vprašajte nas« (https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/vprasajte-nas) posameznik preko kontaktnega obrazca posreduje ime, priimek in elektronski naslov. Te podatke Občina Kamnik obdeluje z namenom nadaljnje komunikacije oziroma posredovanja odgovora dotičnemu posamezniku. Komunikacija v tem primeru je individualna, kar pomeni, da posameznik ni avtomatično uvrščen na nobeno e-poštno listo.

Občina Kamnik se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Prav tako velja, da se vsi osebni podatki, ki se obdelujejo v okviru spletne strani www.kamnik.si, hranijo na informacijskih sistemih, ki so postavljeni na ozemlju Republike Slovenije in Evropske unije ter se ne posredujejo tretjim državam izven Evropske unije.

Občina Kamnik se hkrati zavezuje, da osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez ustrezne zakonske podlage oziroma privolitve posameznika. V izjemnih primerih pa lahko osebne podatke skladno z zakonom na podlagi uradne zahteve za posredovanje osebnih podatkov posredujemo državnim in varnostnim organom.

Hramba osebnih podatkov

Občina Kamnik bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov Občine Kamnik, da se preprečijo morebitna neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki, zbrani na podlagi predpisov, se hranijo skladno s pravnimi akti, ki urejajo njihovo zbiranje ter upoštevaje določila predpisov in internih aktov Občine Kamnik, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva.

Osebni podatki posameznika, pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, zbranih na podlagi privolitve posameznika, se le-ti skladno s predpisi in internimi akti Občine Kamnik, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva, nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem na uradni spletni strani Občine Kamnik v rubriki »Žulj tedna« ali »Vprašajte nas«, se hranijo v zadevi, vezani na vprašanja, pobude in dopise občanov oziroma drugih posameznikov, skladno s predpisi in internimi akti Občine Kamnik, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva.

Pravilnik o piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke na uporabnikovem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o številu obiskov spletne strani in o tem, kaj uporabnika pri teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi lahko uporabnika identificirale.

S pomočjo piškotkov zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se v piškotke lahko beležijo uporabnikove preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike.

Osnovne funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. V spletnih trgovinah se namreč v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd.

S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter uporabniku ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oziroma primernejšo ponudbo.

S pomočjo piškotkov morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase.

Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem ko se ostali lahko shranijo, le če se uporabnik s tem strinja.

Seznam piškotkov

Ime piškotkaNamenTrajanjeIzvor
_ga Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics

Izklopi piškotke Google Analytics

Onemogočenje piškotkov

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. V nastavitvah brskalnika lahko uporabnik piškotke kadar koli izklopi. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah:

Če uporabnik piškotke izklopi, spletna stran ne bo delovala optimalno oziroma bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Evidenca dejavnosti obdelave

Občina Kamnik skladno s 30. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki se po potrebi dopolnjuje in osvežuje, in si jo lahko ogledate tukaj.

Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Občina Kamnik zagotavlja uresničevanje vseh pravic posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov:

1. pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije o:

2. kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom;

3. pravico do vpogleda v osebne podatke ali pridobitve kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo pri upravljavcu;

4. pravico do popravka: posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ali neažurne osebne podatke v zvezi z njim ter pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

5. pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, kadar:  

6. pravico do omejitve obdelave, kadar:

Posameznik ima pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Posameznik je seznanjen, da lahko vse prej navedene zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic glede osebnih podatkov poda v pisni obliki, tj. na podlagi obrazcev:

in jih naslovi na upravljavca:

Posameznik je seznanjen, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, če dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, s katero le-ta uveljavlja pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in praviloma najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve.