Mali grad

Najbolj pogosta vprašanja s področja Oddelka za urejanje prostora

1. Kaj je lokacijska informacija

Lokacijska informacija je zgolj INFORMACIJA, ki  pove, kakšna je namenska raba zemljišča, kateri prostorski planski in prostorski izvedbeni akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel, ter kakšni so pogoji za gradnjo in druge posege v prostor.

Oddaja vloge za pridobitev lokacijske informacije

Natančno izpolnimo VLOGO za pridobitev lokacijske informacije (ime in naslov vlagatelja, parcelna številka, katastrska občina, opis gradnje ali drugih posegov v prostor). 

Kam oddati vlogo za pridobitev lokacijske informacije?

Vlogo oddamo v vložišču Občine Kamnik (soba 1, v času uradnih ur) ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si (prosimo, da v primeru oddaje vloge po elektronski pošti priložite potrdilo o plačilu takse).

UPRAVNA TAKSA: zaračunavanje upravne takse se izvaja glede na določila

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16, 189/20 - ZFRO) znaša uprava taksa:

Po tarifni številki 36 tarifne tabele Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo:

Upravne takse se plačujejo na podračun št. 01100-4430309163, obvezen je sklic: model 11, 75426-7111002.

Plačilo:

2. Potrdilo o namenski rabi

Oddaja vloge za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Izpolnjeno vlogo oddamo na vložišče Občine Kamnik (soba 1, v času uradnih ur) ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si. Potrdilo vam pošljemo po pošti na vaš naslov.

TAKSA: Znesek upravne takse znaša 22,70 evra.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje:

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov oz. območij ter opredelitev varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture). V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

3. Kje lahko vidim ali je parcela zazidljiva?

1. Občina Kamnik je vključena v Prostorski informacijski sistem občin, ki vsebuje najpopolnejšo zbirko državnih in občinskih prostorskih vsebin na enem mestu. Vsi zainteresirani lahko s pomočjo pregledovalnika na enostaven način pridobijo informacije preko interneta na internetnem naslovu http://www.geoprostor.net/piso/.

2. Pisno se informacije o zazidljivosti parcele izdajajo lahko s POTRDILOM O NAMENSKI RABI ali z LOKACIJSKO INFORMACIJO za namen gradnje objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču, ki jo stranka naroči tako, da ustrezni obrazec izpolni s podatki o parceli in plača upravno takso.

Lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču vsebuje podatke o namenski rabi prostora, kjer se nahaja parcela, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni  prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na tem območju.

Lokacijska informacija se praviloma izda za vsako zemljiško parcelo posebej oz. izjemoma za več parcel, ki so znotraj istega režima namenske rabe prostora oz. znotraj iste prostorske enote.

V primeru, da želi vlagatelj kot prilogo k lokacijski informaciji prejeti tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, mora to v vlogi posebej navesti.

Potrdilo o namenski rabi  se izda za namen prometa z nepremičninami - torej pri prodaji ali nakupu zemljišča ali druge nepremičnine in jo vlagatelj potrebuje zaradi varnosti pri sklepanju tovrstnih pravnih poslov, saj iz podatkov, ki jih vsebuje, nedvoumno izhaja namenska raba zemljišča (npr. območje kmetijskih zemljišč, območje stanovanj ipd.) ter morebitne prepovedi (npr. prepoved prometa z zemljišči) in omejitve (npr. območje varovanja kulturne dediščine, poplavno območje ipd.), ki veljajo na zemljišču.

4. Kako je z vzdrževanjem objektov v starem mestnem jedru Kamnika?

Posebej je treba izpostaviti vzdrževanje objektov v starem mestnem jedru Kamnika, ki je zavarovano kot kulturni in zgodovinski spomenik. Za območje starega mestnega jedra velja, da se morajo vsi posegi in prenova izvajati s predhodnim sodelovanjem z odgovorno institucijo za varovanje kulturne dediščine, t. j. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, Tomšičeva 7.

5. Kako se določi višina komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskega objekta?

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo stranke pripravlja Oddelek za urejanje prostora.

Občinska uprava Občine Kamnik izdaja na podlagi 221. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 38/16) odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zahteva stranke za določitev višine komunalnega prispevka se lahko poda na pripravljenem obrazcu »vloga za izračun komunalnega prispevka«, na katerem je navedena tudi višina takse, ki jo je potrebno plačati ob vlogi.

Vlogi mora biti priložen PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ali DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), iz katerega morajo biti razvidni podatki potrebni za izračun (površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta določena s standardom SIST ISO 9836). 

6. Kako spremenimo podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)?

Za točno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembe glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu, ki je dostopen TUKAJ.

7. Kako pridobiti predkupno pravico?

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj. Obrazec je dostopen na spletnem mestu TUKAJ.