Mali grad

Lokacijska informacija

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.  61/17), Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in v skladu z občinskimi odloki s področja o urejanja prostora, Oddelek za urejanje prostora posreduje občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge informacije v zvezi z urejanjem prostora.

V skladu z 259., 260. in 186. členom Zakona o urejanju prostora Občina izdaja lokacijske informacije za namene gradnje in druge posege v prostor, potrdila o namenski rabi zemljišča in soglasja za spreminjanje meje parcele.

V skladu z 189. členom Zakona o urejanju prostora ter 1. in 2. členom Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), ima Občina zakonito predkupno pravico, za katero izdaja potrdilo o uveljavljanju oz. neuveljavljanju predkupne pravice.

Vloga:

Kontaktni osebi:

Strokovna sodelavka VII/2 (II)
Marjeta Novšak

Telefon: 01 831 81 18
Elektronska pošta: marjeta.novsak@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/1
Angelca Mlakar
Pisarna: 70/III. nad.
Telefon: 01 831 81 15
Elektronska pošta: angelca.mlakar@kamnik.si