Mali grad

Odmera komunalnega prispevka

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo stranke pripravlja Oddelek za urejanje prostora.

Občinska uprava Občine Kamnik izdaja na podlagi 221. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 38/16) odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zahteva stranke za določitev višine komunalnega prispevka se lahko poda na pripravljenem obrazcu »vloga za izračun komunalnega prispevka«, na katerem je navedena tudi višina takse, ki jo je potrebno plačati ob vlogi.

Vlogi mora biti priložen PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), iz katerega morajo biti razvidni podatki potrebni za izračun (površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta določena s standardom SIST ISO 9836). 

Kontaktna oseba
dr. Marija Tadeja Ježek

Telefon: 01 831 81 47
Elektronska pošta: marija.jezek@kamnik.si

Vloga: