Mali grad

Odmera komunalnega prispevka

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo stranke pripravlja Oddelek za urejanje prostora.

Zakon o prostorskem načrtovanju v tretjem poglavju obravnava opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek.

Po določilih 1. točke 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je komunalni prispevek plačilo dela stroškov komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

80. člen Zakona o prostorskem načrtovanju določa, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik je podlaga za odmero komunalnega prispevka za priključevanje na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo v občini Kamnik.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. RS, št. 28/15).

Zahteva stranke za določitev višine komunalnega prispevka se lahko poda na pripravljenem obrazcu, »vloga za izračun komunalnega prispevka«, na katerem je navedena tudi višina takse, ki jo je potrebno plačati ob vlogi.

Vlogi mora biti priložen PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) iz katerega morajo biti razvidni podatki potrebni za izračun (parcela objekta in neto tlorisna površina objekta določena s standardom SIST ISO 9836). 

Kontaktna oseba
Peter Osolnik

Telefon: 01 831 81 14
Elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si

Vloga: