Mali grad

Javne prireditve


Dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na javnih prireditvah

94. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006) določa, da izda za javne prireditve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni organ občine. Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance izdaja dovoljenja v skladu z določili Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (objavljena je v Uradnem listu RS, št.118/2005).

Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik. Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve.

Spodaj objavljene obrazce za vloge oziroma prijavo prosilci lahko dobite tudi v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik.

Kontaktna oseba
Mihaela Veternik

Telefon: 01 831 82 48
Elektronska pošta: mihaela.veternik@kamnik.si.


Prijava uporabe zvočnih naprav (14. člen uredbe)

Če uporaba zvočnih naprav na shodu ali prireditvi ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator uporabo zvočnih naprav le prijaviti pristojnemu občinskemu organu.


Dovoljenje za uporabo zvočne naprave (6. člen uredbe)

6. člen uredbe točno določa pogoje za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. K vlogi je med drugim treba priložiti Poročilo o emisiji hrupa v okolje. Poročilo lahko izdela oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa. Seznam pooblaščencev je objavljen na spletni strani ARSO.


Izdaja dovoljenja brez Poročila o emisiji hrupa v okolje (8. člen uredbe)

Dovoljenje se lahko izda tudi prosilcu, ki namesto poročila o emisiji hrupa v okolje vlogi priloži dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice; upoštevajoč določila 8. člena uredbe.


Dovoljenje za prireditveni prostor (11. člen uredbe)

Upravljavec prireditvenega prostora lahko pridobi dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru. Prireditveni prostor je območje na prostem, določeno v prostorskih aktih občine za občasno izvajanje prireditev oz. shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno za potek oz. izvajanje shoda ali prireditve na prostem. Pogoje, določene v dovoljenju, morajo upoštevati vsi organizatorji shodov ali prireditev na prireditvenem prostoru, za katerega je bilo izdano dovoljenje.