Mali grad

Najbolj pogosta vprašanja s strani občanov na Oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

1. Kakšni so postopki prijave obratovalnega časa gostinskega obrata?

V skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 53/10) je gostinec dolžan prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata. Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti 15 dni pred:

Obrazec je na voljo na vložišču Občine Kamnik in na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si). Gostinec vloži izpolnjen obrazec na vložišču Občine Kamnik ali pa obrazec pošlje po pošti. V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Kamnik ali pa na transakcijski račun št. 01100-4430309163 (sklic: 11 75426-7111002). V primeru rednega obratovalnega časa med 6. in 22. uro se upravna taksa ne zaračuna.

2. Kakšni so postopki pridobitve soglasja za prodajo zunaj prodajaln?

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati (mlekomati, kavomati…) in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago.

V primeru prodaje blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

V vlogi, ki se odda na vložišču Občine Kamnik, je potrebno navesi čas in kraj prodaje ter priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidna vrsta dejavnosti (izpis iz poslovnega registra, obrtno dovoljenje, potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti…). V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Kamnik ali pa na transakcijski račun št. 01100-4430309163 (sklic: 11 75426-7111002).

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) se potrdila o lastni proizvodnji ne izdajajo več.

3. Kako se zaračuna in plača turistična taksa?

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 43/2018) določa višino turistične takse, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja na območju Občine Kamnik. Višina turistične in promocijske takse za območje Občine Kamnik znaša 2,50 evrov na dan.

Turistično in promocijsko takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično in promocijsko takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter načina plačevanja se uporabljajo določila Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/2018) in Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 43/2018).

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva so dolžni odvesti turistično in promocijsko takso najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Sredstva turistične in promocijske takse se nakažejo na račun TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA KAMNIK, št. 01100-8450180156, sklic na št.: 19 DŠ-07129 (DŠ – davčna številka zavezanca za plačilo).

4. S katerimi ukrepi Občina Kamnik pospešuje razvoj malega gospodarstva?

Občina Kamnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v proračunu namenja sredstva za:

Sredstva za navedene ukrepe se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12 in 48/14). Javni razpis je objavljen v časopisu Kamničan-ka ter na spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

V okviru izobraževanja in svetovanja podjetnikom sodeluje večje število zunanjih svetovalcev (za računovodske storitve, uvedbo davčne blagajne, pravno svetovanje, varnost pri delu…). Svetovanja se odvijajo na podlagi izdanih napotnic, ki jih podjetniki prejmejo na Občini Kamnik na Oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (Glavni trg 24, Kamnik) ali na Obrtno-podjetniški zbornici Kamnik (Tomšičeva ulica 11, Kamnik).

5. S katerimi ukrepi Občina Kamnik pospešuje razvoj kmetijstva?

Ukrepi za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Kamnik so določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15).

Pravilnik določa pogoje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kamnik za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Za programsko obdobje 2015 – 2020 so v pravilniku naslednji ukrepi:

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij

UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore

UKREP 7: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak

UKREP 8: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

Ostali ukrepi občine

UKREP 9: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Občina Kamnik vsako leto pripravi javni razpis za ukrepe, ki so predvideni v občinskem proračunu za posamezno leto.

6. Kako pridobiti dovoljenje za zaporo ceste?

Stranka izpolni vlogo za zaporo ceste in jo odda v vložišče Občine Kamnik najmanj 15 dni pred predvideno zaporo ceste. Vlogi mora priložiti mnenje vzdrževalca občinskih cest (KPK d.d., Cankarjeva 11, Kamnik). Pristojni organ občine preuči vlogo o zapori cesti, ter mnenje vzdrževalca občinskih cest. V primeru, da je so razlogi za zaporo utemeljeni in upravičeni (delo na cesti, prireditve itd.) ter v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 19/99 in 17/06), izda odločbo o zaporo ceste, v kateri navede pogoje (ustrezna signalizacija, čas zapore itd.), ki jih mora izpolnjevati vlagatelj oz. izvajalec del v času zapore ceste.

7. Kako predlagati postavitev prometnega znaka ali prometnega ogledala?

Stranka poda vlogo Občini Kamnik ali Komisiji za tehnično urejanje prometa, v kateri opredeli problematiko in razloge za postavitev (npr. nevarni odsek, šolska pot itd.), ter po možnosti lokacijo fotografira. Vlogo obravnava komisija za tehnično urejanje prometa, ki opravi terenski ogled in na podlagi ugotovitev tega ogleda poda strokovno mnenje pristojnemu oddelku, ki izda odločbo o postavitvi prometne signalizacije.

8. Kako je v ožjem središču mesta Kamnik urejeno parkiranje osebnih vozil?

Z namenom, da bi čim večjemu številu občanov kot tudi obiskovalcem omogočili dostop z osebnimi vozili na območje ožjega mestnega jedra, se je Občina Kamnik v septembru leta 2005 odločila, da na danem območju izvede spremembo prometne ureditve na javnih parkirnih površinah, z uvedbo plačevanja parkirnine, na parkirnih avtomatih. Nova prometna ureditev na javnih parkirnih mestih je bila javno objavljena z zloženkami, ki so bile poslane vsem gospodinjstvom v občini prav tako pa je bila novost objavljena v ostalih občilih javnega obveščanja. Z namestitvijo parkirnih avtomatov smo želeli občanom, kot tudi ostalim obiskovalcem mesta zagotoviti možnost parkiranja, ki je pred uvedbo nove parkirne ureditve praktično ni bilo. Vsa slovenska mesta se srečujejo s problematiko parkiranja pa tudi Kamnik ni izjema. Uporabnikom parkirnih avtomatov so na razpolago jasna navodila za uporabo, ki so izpisana ob tipkah, izpisujejo pa se tudi na nameščenem displeju, med drugim tudi, da je možnost uporabe avtomata v štirih jezikovnih navodilih in izpisih (označeno z zastavo države, zaradi večje razpoznavnosti).

Rezultati ankete kažejo, da je nova prometna ureditev v ožjem delu mesta Kamnik sprejeta z zadovoljstvom vseh, ki uporabljajo parkirne površine v mestu, saj slednje zagotavljajo lažji dostop do poslovnih, upravnih in pa vseh drugih storitev v samem centru mesta, brez nepotrebne izgube časa, za katerega se zelo radi izrazimo »čas je denar«.

Čas v katerem se plačuje parkirnina je omejen od ponedeljka do petka, med 7. uro in 15. uro. Plačevanje parkirnine se izvaja na postavljenih parkomatih ob parkiriščih in sicer je cena za eno uro parkiranja 0,50 evrov, cena za celodnevno parkiranje pa znaša 2,50 evra. Možen je tudi nakupa mesečne parkirne karte v vložišču občine, ki pa stane 25 evrov.

Plačljiva parkirišča v ožjem delu mesta Kamnik so:

Poleg plačljivih parkirnih mest v nekoliko širšem območju mesta pa se nahajajo časovno omejena parkirna mesta, kjer je voznik dolžan označiti začetek časa parkiranja (modre cone), ki se nahajajo na naslednjih območjih:

Ostale javne parkirne površine, ki se nahajajo izven ožjega mestnega središča mesta Kamnik, pa so dostopne vsem pod enakimi pogoji.

V ožjem delu mesta Kamnik se nahajajo tudi parkirne površine, ki so
namenjene invalidnim osebam, na katerih upravičenci parkirajo s posebno karto za označevanje vozil invalidnih oseb.

Površine za invalide: