Mali grad

Najbolj pogosta vprašanja s področja predšolske vzgoje

1. Ali obstaja kakšna oblika nadomestila za otroka, ki ni bil sprejet v vrtec?

Občina Kamnik s 1. septembrom 2020 ponovno uvaja mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik. Višina subvencije znaša 20 odstotkov cene programa za predšolsko vzgojo za I. starostno skupino. Do subvencije bo upravičen otrok, ki ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Kamnik, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov in občina zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov, otrok, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od 3 let ter pod pogojem, da se je porodniški dopust enega od staršev iztekel.

Prav tako občina v skladu z zakonom o vrtcih, sofinancira varstvo pri varuhih predšolskih otrok. Pogoj za sofinanciranje (v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi obiskoval vrtec) je, da je otrok na Centralnem čakalnem seznamu vrtca. Vlogo za sofinanciranje (na podlagi pogodbe) odda varuh predšolskih otrok, to je oseba registrirana kot varuh pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

2. Koliko znaša enkratna pomoč ob rojstvu otroka?

V letu 2021 znaša enkratna pomoč ob rojstvu otroka 100 evrov.

3. Kako si lahko občan občine Kamnik uredi osnovno zdravstveno zavarovanje?

Vloge za osnovno zdravstveno zavarovanje se s 1. 1. 2012 vlagajo na Centru za socilano delo Kamnik.

4. Kdo lahko zaprosi za dodelitev enkratne denarne pomoči v občini Kamnik?

Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Denarna pomoč se lahko dodeli za:

Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo, višino denarne pomoči določi strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti.

Župan je imenoval tri-člansko komisijo, ki določi višino denarne pomoči za vse ostale prosilce, ki presegajo cenzuse. Strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti o višini denarne pomoči izda odločbo.

Prosilec je lahko upravičen do enkratne denarne pomoči le enkrat letno. Denarne pomoči se nakazujejo neposredno vlagatelju v obliki denarja ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem storitve.

Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči se pridobi na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, sprejemna pisarna, soba 1/pritličje, kjer se vloga tudi odda.

Vlagatelju je skladno z odlokom izdana odločba.

Sredstva so vlagatelju nakazana po preteku 15-dnevnega pritožbenega roka.