Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

11. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

11. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 17.06.2020, ob 12:00, Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0005/2020
Datum:   2. 6. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 11. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 17. junija 2020, ob 12. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2019
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) – prva obravnava
 5. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2020
 6. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za obdobje 2018–2021, dopolnitev št. 2, oktober 2019
 7. Predlog Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik
 8. Predlog Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik
 9. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2020/2021
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik
 11. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2019
 12. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
 13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – skrajšani postopek
 15. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine – skrajšani postopek
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 18. Predlog Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine – hitri postopek

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta), razen za tč. 16, 17 in 18, ki bo posredovano naknadno. 

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 11
Gradivo št.11/I
Gradivo št.11/II

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2019
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) – prva obravnava
 5. Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2020
 6. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za obdobje 2018–2021, dopolnitev št. 2, oktober 2019
 7. Predlog Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik
 8. Predlog Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik
 9. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2020/2021
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik
 11. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2019
 12. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
 13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – skrajšani postopek
 15. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu na območju Velike planine – skrajšani postopek
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 18. Predlog Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine – hitri postopek

Zapisnik 10. seje
Glasovanja 10. seje
Zapisnik 1. izredne seje

Glasovanja 1. izredne seje
Zapisnik 2. izredne seje
Sestanki delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv