Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 14.04.2021, ob 16:00, Preko videokonference

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0004/2021
Datum:   30. 3. 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) ter 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sklicujem 16. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 14. aprila 2021, ob 16. uri

preko videokonference.

Predlagam

in naslednji D N E V N I   R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek – druga obravnava
 3. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VK-10 – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu KA-104 – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 – prva obravnava
 7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814)
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2020
 9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
 10. Predlog Programa del za leto 2021 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik
 11. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2019 in za leto 2020

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Povezavo do videokonference bodo vabljeni prejeli dan pred dnem, določenim za sejo.

Matej Slapar
ŽUPAN

Vabilo
Gradivo št. 16
Gradivo št. 16/I

VABLJENI:

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek – druga obravnava
 3. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VK-10 – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu KA-104 – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 – prva obravnava
 7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814)
 8. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2020
 9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
 10. Predlog Programa del za leto 2021 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik
 11. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2019 in za leto 2020

Razširitev

Zapisnik 6. dopisne seje
Zapisnik in glasovanja 15. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv