Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 23.12.2020, ob 16:00, Videokonferenca

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0009/2020
Datum:   8. 12. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) ter 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sklicujem 14. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 23. decembra 2020, ob 16. uri

preko videokonference.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik
 3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112 – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d.o.o. – druga obravnava
 8. Seznanitev z idejnim projektom za preureditev Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
 9. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
 11. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov – skrajšani postopek
 12. Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra
 13. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – druga obravnava
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2021
 15. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2021

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Povezavo do videokonference bodo vabljeni prejeli dan pred dnem, določenim za sejo.

Matej Slapar
ŽUPAN

Vabilo
Gradivo
Gradivo št. 14/1

VABLJENI:

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Sklepa o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik
 3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112 – prva obravnava
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d.o.o. – druga obravnava
 8. Seznanitev z idejnim projektom za preureditev Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
 9. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2021
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
 11. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov – skrajšani postopek
 12. Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra
 13. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – druga obravnava
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2021
 15. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2021

Razširitev

Zapisnik in glasovanja 13. seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv