Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 10.11.2020, ob 16:00, Videokonferenca

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0008/2020
Datum:   10. 11. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 13. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 25. novembra 2020, ob 16. uri

preko videokonference.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno – prva obravnava
 3. Predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijskega programa (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«
 4. Predlog Pravilnika o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d.o.o. – prva obravnava
 7. Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020
 8. Predlog Sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
 11. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – prva obravnava

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Povezavo do videokonference bodo vabljeni prejeli dan pred dnem, določenim za sejo.

Matej Slapar
ŽUPAN

Vabilo
Gradivo
Gradivo št. 13/1

VABLJENI:

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno – prva obravnava
 3. Predlog Sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije - Investicijskega programa (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«
 4. Predlog Pravilnika o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d.o.o. – prva obravnava
 7. Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020
 8. Predlog Sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
 11. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – prva obravnava

Razširitev 1
Razširitev 2
Razširitev 3

Zapisnik 12. seje
Glasovanja 12. seje

<< Nazaj | Arhiv