Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

21. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 15.12.2021, ob 15:00, Preko videokonference

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0012/2021
Datum:   30. 11. 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 15. decembra 2021, ob 15. uri preko videokonference.

Predlagam

in naslednji D N E V N I   R E D:

 1. Vprašanja in pobude
 2. Razprava na vprašanje svetnika Žana Potočnika
 3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-112 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN LS-01 Laseno – prva obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok – prva obravnava
 6. Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2022
 7. Seznanitev z odločitvijo o podaljšanju najemnega razmerja na podlagi izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
 8. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 – druga obravnava
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 – prva obravnava
 11. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
 12. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2022
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023
 15. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2022
 16. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2022

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Povezavo do videokonference bodo vabljeni prejeli dan pred dnem, določenim za sejo.

Matej Slapar
ŽUPAN

Vabilo
Predlog sklepa o delovanju Občinskega sveta Občine Kamnik
Gradivo št. 21
Gradivo št. 21/I
Gradivo št. 21/II

VABLJENI:

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Razprava na vprašanje svetnika Žana Potočnika
 3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-112 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN LS-01 Laseno – prva obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok – prva obravnava
 6. Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2022
 7. Seznanitev z odločitvijo o podaljšanju najemnega razmerja na podlagi izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
 8. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 – druga obravnava
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 – prva obravnava
 11. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
 12. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2022
 14. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023
 15. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2022
 16. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2022

Zapisnik 20. redne seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv