Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

12. seja Občinskega sveta Občine Kamnik

12. seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 23.09.2020, ob 16:00, Sejna dvorana Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0007/2020
Datum:   8. 9. 2020

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 12. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 23. septembra 2020, ob 16. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji  D N E V N I  R E D:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v Občini Kamnik za leto 2019
 4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok – druga obravnava
 5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«
 6. Predlog Programa del za leto 2020 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 12. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

VABLJENI:

Vabilo
Gradivo št. 12
Gradivo št. 12/I

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v Občini Kamnik za leto 2019
 4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok – druga obravnava
 5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«
  Dodatno gradivo k peti točki
 6. Predlog Programa del za leto 2020 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 12. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra

Razširitev št. 1
Razširitev št. 2

Zapisnik 11. seje
Glasovanja 11. seje
Zapisnik 4. dopisne seje
Sestanki delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv