Mali grad

Občinski prostorski načrt

Vodja Oddelka za urejanje prostora
dr. Marija Tadeja Ježek

Telefon: 01 831 81 47
Elektronksa pošta: marija.jezek@kamnik.si
Pisarna: 68/III. nad.

OPPN KA-132


LOKACIJSKA PREVERITEV ZA DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA PROSTORSKO ENOTO TUNJIŠKA MLAKA - EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2596)


LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA PROSTORSKO ENOTO – EUP - KA-88 (identifikacijska št. PA: 2440)


ZS-09 in ZS-16 – Zgornje Stranje v občini Kamnik


Spremembe zazidalnega načrta za območje K6 Utok

  1. Okoljsko poročilo
  2. OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ŠT02-Šmartno v Tuhinju


LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA PROSTORSKO ENOTO – EUP - KA-87 (identifikacijska št. PA: 2427) v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem


OPPN MO-01 in MO-02 v Motniku


SD OPPN B8 Zgornje Perovo št. 3


Spremembe in dopolnitve OPN št. 3


SD OPPN B11 Titan – Svit št. 3


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje KA-104 


Lokacijska preveritev elaborata lokacijske preveritve za prostorsko enoto Podreber  EUP KE - 26/236


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje KA-112


Lokacijsko preveritev individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ŠT02-Šmartno v Tuhinju


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje LS-01 Laseno


Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije. Poročilo si lahko ogledate na povezavi https://www.mvn.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/Obcine/PRIPOMBE/KAMNIK.pdf


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje VČ-05 Volčji Potok

Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VČ-05 Volčji Potok

Gradivo za izdajo mnenja CPVO za območje VČ-05 Volčji Potok


Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2


Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje B11 Titan – Svit št. 2


Spremembe in dopolnitve OPN št. 2


Sklep o javni razgrnitvi v upravni zadevi komasacija na komasacijskem območju Drnovo


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje VK-10


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje OŠ-01 Oševek


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje KA-133 Kamnik - Novi trg


Sklep o javni razgrnitvi elaboratov za komasacijsko območje Drnovo


Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2


Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Smodnišnice


Spremembe in dopolnitve OPN št. 1


Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje B 23 Jata in okoljskega poročila


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje KA-23 Kamnik - Poljane


Stališča do pripomb za Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Stališča do pripomb za SD ZN B8 Zg. Perovo


Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1

Sklep objavljen tudi v Uradnem listu:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016044.pdf (stran 6580)


Občinski prostorski načrt

Podatki so dostopni tudi na javnem portalu www.geoprostor.net/piso

Ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila

Stališča do pripomb

Javna razgrnitev v letu 2012

Stališča do pripomb ponovne javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila


Stališča do pripomb za SD UN k9 šole


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje K-9 Šole - del


Odločba o uvedbi komasacijskega postopka na komasacijskem območju Drnovo


Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za državni prostorski plinovod M9 Kidričevo Vodice

Ministrstvo za infrastukturo in prostor, Direktorat za prostor, je koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice.


Gradivo za javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del


Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejetju zazidalnega načrta B8 - Zg. Perovo


Gradivo za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN B 11 Titan Svit


Javno naznanilo za DPN daljnovod 2x110 kV Kamnik-Visoko in Okoljsko poročilo