Mali grad

Občinski prostorski načrt

Vodja Oddelka za urejanje prostora
dr. Marija Tadeja Ježek

Telefon: 01 831 81 47
Elektronksa pošta: marija.jezek@kamnik.si
Pisarna: 68/III. nad.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2

 


Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 2


Spremembe in dopolnitve OPN št. 3


 


 


Spremembe in dopolnitve OPN št. 2


Sklep o javni razgrnitvi v upravni zadevi komasacija na komasacijskem območju Drnovo


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del


Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku OPPN KA-133 Kamnik - Novi trg


Sklep o javni razgrnitvi elaboratov za komasacijsko območje Drnovo


Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VČ-05 Volčji Potok


Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2


Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del po skrajšanem postopku


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-133 Novi trg


Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Smodnišnice


Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2


Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku OPPN KA-23 Kamnik - Poljane


Spremembe in dopolnitve OPN št. 1


Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-23 Kamnik – Poljane


Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-27 Šmarca – Pod Menino in KA-183


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN B 23 Jata in okoljskega poročila


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik - Poljane


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN B 23 Jata


Stališča do pripomb za Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik- spremembe št. 1


Stališča do pripomb za SD ZN B8 Zg. Perovo.


Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1

Sklep objavljen tudi v Uradnem listu:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016044.pdf (stran 6580)


Občinski prostorski načrt

Podatki so dostopni tudi na javnem portalu www.geoprostor.net/piso


Stališča do pripomb za SD UN k9 šole


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje K-9 Šole - del


Odločba o uvedbi komasacijskega postopka na komasacijskem območju Drnovo


Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za državni prostorski plinovod M9 Kidričevo Vodice


Gradivo za javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice


Stališča do pripomb OPPN B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del


Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del in gradivo Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del


Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejetju zazidalnega načrta B8 - Zg. Perovo


Gradivo za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN B 11 Titan Svit


Stališča do pripomb ponovne javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila


Javno naznanilo za DPN daljnovod 2x110 kV Kamnik-Visoko in Okoljsko poročilo


Ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila


Stališča do pripomb


Javna razgrnitev v letu 2012


Državni prostorski načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice

Ministrstvo za infrastukturo in prostor, Direktorat za prostor, je koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice.