Mali grad

Prevoz z motornim vozilom in parkiranje na območju Velike planine

Področje prepovedi prevozov na širšem območju Velike planine ureja Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/04-UPB, 61/06-ZDru-1, 8/10-ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg in 31/18) in Odlok o javnem redu na območju Velike planine (Ur. list RS, št. 80/01, 17/06 in 88/20).  V izjemnih primerih, ki so navedeni v prvem odstavku 9. člena odloka (točke 1 – 16), je prevoz dovoljen v skladu s soglasjem lastnikov zemljišč oziroma njihovega zastopnika.

Za prevoz na območju Velike planine zaradi razlogov, navedenih v tč. 15 (oskrbovanje planinskih domov, planinskih koč in gostišč) in tč. 16 (dostava gradbenega materiala in orodja za gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje objektov) v  prvem odstavku 9. člena odloka, pa dovoljenje izda Občina Kamnik - Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, ob soglasju lastnikov zemljišč oziroma njihovega zastopnika.

Z vlogo za izdajo dovoljenja za prevoz z motornim vozilom na območju Velike planine lahko prosilec hkrati zaprosi tudi za izdajo dovolilnice za parkiranje na območju Velike planine, v skladu z določili Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 90/20).

Kontaktna oseba

Mihaela Brnot Veternik
telefon: 01/8318 248
Elektronska pošta: mihaela.veternik@kamnik.si

Vloga:


Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance izdaja dovolilnice za brezplačno parkiranje na območju Velike planine, v skladu z določili 4. člena Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 90/20).

Brezplačne letne dovolilnice za parkiranje lahko pridobijo upravičenci zaradi naslednjih razlogov:

Brezplačno dovolilnico za parkiranje lahko pridobijo tudi upravičenci zaradi dostave gradbenega materiala in orodja za gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje objektov (1 x časovno omejena dovolilnica za čas izvedbe del, vendar najdlje za 30 dni, z možnostjo podaljšanja).

Kontaktna oseba

Mihaela Brnot Veternik
telefon: 01 8318 248
Elektronska pošta: mihaela.veternik@kamnik.si

Vloga: