Mali grad

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje proračuna, pripravo zaključnega računa, opravljanje finančnih in knjigovodskih ter drugih strokovnih opravil za proračun, občinske sklade ter druge uporabnike proračunskih sredstev, spremljanje in oblikovanje cen iz občinske pristojnosti, pripravo poročil in informacij za obravnavo v organih občine, izdelavo predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks, pripravo razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov, spremljanje izvajanja razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov, odločanje o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenešene državne pristojnosti, zagotavljanje delovanja pospeševalne mreže za malo gospodarstvo in turizem na lokalni ravni, svetovanje s področja podjetništva, pospeševanje turizma, kmetijstva, obrti, pripravo predlogov načina izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb in izbirnih gospodarskih javnih služb, pripravo razvojnih programov gospodarskih javnih služb, določanje standardov in normativov za opravljanje gospodarskih javnih služb, zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev, pripravo koncesijskih aktov in vodenja postopkov za dodelitev koncesij s področja javnih gospodarskih služb, vodenje katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb, vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb, sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti ter napravami, pripravo, izdelavo in izvajanje programov cestne dejavnosti, pripravo, izdelavo in izvajanje programov komunalne in energetske dejavnosti, pripravo, izdelavo in izvajanje programov varstva okolja, zavarovanje premoženja občine, nabave osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega materiala za delovanje občinske uprave, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge naloge, ki sodijo v področje tega oddelka.

Občina Kamnik
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 82 09
Faks: 01 831 81 45
Elektronska pošta: maja.vugrinec@kamnik.si
Pisarna: 22/I. nad.

Vodja Oddelka: Aleš Škorjanc, podsekretar - nadomešča: Luka Svetec, višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja

Pisarna: 36/I. nad.
Telefon: 01 831 81 62
Elektronska pošta: luka.svetec@kamnik.si

Pisarna: 64/II. nad.
Telefon: 01 831 81 06
Elektronska pošta: ales.skorjanc@kamnik.si

Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov

Vloge in obrazci

Načrt javne razsvetljave v Občini Kamnik

Obratovalni čas tržnice

Tržnica posluje po naslednjem rednem poslovnem času:

Prodajalec se lahko s soglasjem vzdrževalca dogovori za prodajo tudi izven rednega poslovnega časa.

Organizacijska sestava Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Podsekretarka - pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja
Marija Kos
Pisarna: 63/II. nad.
Telefon: 01 831 81 07
Elektronska pošta: marija.kos@kamnik.si

Podsekretar - pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
mag. Matjaž Srša
Pisarna: 60/II. nad.
Telefon: 01 831 81 32
Elektronska pošta: matjaz.srsa@kamnik.si

Višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja
Luka Svetec
Pisarna: 36/I. nad.
Telefon: 01 831 81 62
Elektronska pošta: luka.svetec@kamnik.si

Višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance
Katarina Ščetinin
Pisarna: 58/II. nad.
Telefon: 01 831 81 27
Elektronska pošta: katarina.scetinin@kamnik.si

Višja svetovalka za proračun in zaključni račun
Lidija Božič
Pisarna: 63/II. nad.
Telefon: 01 831 81 36
Elektronska pošta: lidija.bozic@kamnik.si

Višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe
Mihaela Brnot - Veternik
Pisarna: 59/II. nad.
Telefon: 01 831 82 48
Elektronska pošta: mihaela.veternik@kamnik.si

Višji svetovalec za gospodarske javne službe
Peter Osolnik
Pisarna: 59/II. nad.
Telefon: 01 831 81 35
Elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si

Višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo
Sandi Borec

Pisarna: 22/I. nad.
Telefon: 01 831 82 16
Elektronska pošta: sandi.borec@kamnik.si

Svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe
Maja Vugrinec
Pisarna: 22/I. nad.
Telefon: 01 831 82 09
Elektronska pošta: maja.vugrinec@kamnik.si

Finančnica V
Brigita Šinkovec
Pisarna: 43/II. nad.
Telefon: 01 831 81 43
Elektronska pošta: brigita.sinkovec@kamnik.si

Finančnica VII/1
Gabi Burja
Pisarna: 42/II. nad.
Telefon: 01 831 81 20
Elektronska pošta: gabi.burja@kamnik.si

Finančnica VII/2 (II)
Margareta Matjaž Pušnik
Pisarna: 43/II.nad.
Telefon: 01 831 81 31 
Elektronska pošta: margareta.pusnik@kamnik.si

Finančnica VII/1
Metka Mali
Pisarna: 42/II. nad.
Telefon: 01 831 81 30
Elektronska pošta: metka.mali@kamnik.si

Služba za izvedbo kohezijskih projektov

Višja svetovalka za gospodarske javne službe
Marjana Kadunc
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 82 08
Elektronska pošta: marjana.kadunc@kamnik.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II)
Timotej Štritof
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 85
Elektronska pošta: timotej.stritof@kamnik.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II)
Tadej Kovačič
Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 97
Elektronska pošta: tadej.kovacic@kamnik.si