Mali grad

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007-odločba US, 23/2017 in 29/2021) in na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/2013) izdaja Okrajna volilna komisija Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo v nedeljo 11. julija 2021.