Mali grad

Urad župana

Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge v zvezi z delom župana, objavo občinskih predpisov, strokovno in administrativno delo za delovna telesa župana, protokolarne in promocijske zadeve za župana in podžupana občine, strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine z drugimi občinami in lokalnimi skupnostmi drugih držav, sodelovanje z verskimi skupnostmi, kadrovske zadeve, vodenje upravnega postopka s področja upravnih zadev ter zadev, ki ne sodijo v delovno področje drugih občinskih upravnih organov, tehnična in pomožna opravila za potrebe urada župana, tehnične naloge v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami in tehnično opremo, ki so v lasti ali upravljanju Občine Kamnik, opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativno-tehničnih nalog za občinski svet, delovna telesa občinskega sveta in nadzorni odbor, sodelovanje pri izvedbi zahtevnejših razvojnih projektov, sodelovanje pri pripravi in vodenju investicij iz delovnega področja urada, izvajanje disciplinskih in odškodninskih postopkov iz delovnih razmerij, naloge v zvezi z volilnimi in referendumskimi opravili iz zakonsko določenih pristojnosti občinske uprave, izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine, spremljanje izvajanja nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter priprava predlogov za ukrepe, naloge na področju informatike, načrtovanja in posodabljanja ter vzdrževanja informacijskega sistema občine, ter vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje spletnih strani občine, organizacija in izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, izvajanje centralnega elektronskega in fizičnega arhiviranja gradiv, izvajanje nalog sprejemne pisarne, v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju ter ravnanju z dokumentarnim gradivom, sprejem in odprema pošte, vodenje evidence zadev in dokumentov, izvajanje nalog s področja zaščite in reševanja, dejavnost interne kuhinje, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja urada, druge naloge, ki sodijo v področje dela urada župana.

Občina Kamnik
Urad župana
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 17
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: marija.podbevsek-kalisnik@kamnik.si

Organizacijska sestava Urada župana

Direktorica občinske uprave
Maja Sušnik
Pisarna: 40/I. nad.
Telefon: 01 831 81 25
Elektronska pošta: maja.susnik@kamnik.si

Podsekretar - za kadrovske in splošne zadeve
dr. Franc Hribernik
Pisarna: 34/I. nad.
Telefon: 01 831 81 03
Elektronska pošta: franc.hribernik@kamnik.si

Višja svetovalka za delovanje organov občine
Kristina Zabavnik
Pisarna: 31/I. nad.
Telefon: 01 831 82 18
Elektronska pošta: kristina.zabavnik@kamnik.si

Višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja
Luka Svetec
Pisarna: 36/I. nad.
Telefon: 01 831 81 62
Elektronska pošta: luka.svetec@kamnik.si

Višji svetovalec – koordinator projektnega dela
Marjan Semprimožnik
Pisarna: 37/I. nad.
Telefon: 01 831 81 68
Elektronska pošta: marjan.semprimoznik@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/2 (II)
Področje za zaščito, reševanje in pomoč
Brigita Vavpetič
Pisarna: PGD Kamnik
Naslov: Livarska ulica 1
Telefon: 01 831 81 94
Elektronska pošta: brigita.vavpetic@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/2 (II)
Marija Podbevšek Kališnik

Pisarna: 39/I. nad.
Telefon: 01 831 81 17
Elektronska pošta: marija.podbevsek-kalisnik@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/1
Lea Logar

Pisarna: 35/I. nad.
Telefon: 01 831 81 28
Elektronska pošta: lea.logar@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/1
Urša Černivec

Pisarna: 38/I. nad.
Telefon: 01 831 81 25
Elektronska pošta: ursa.cernivec@kamnik.si

Višja referentka
Klavdija Vidmar
Pisarna: 20/I. nad.
Telefon: 01 831 81 24
Elektronska pošta: klavdija.vidmar@kamnik.si

Hišnik V
Martin Vodlan
Pisarna: 78/III. nad.
Elektronska pošta: martin.vodlan@kamnik.si

Ekonom V
Rafaela Šalja