Mali grad

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora opravlja naloge, ki se nanašajo na nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, vodenje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov, pripravo, izdelavo in izvajanje programov revitalizacije starega mestnega jedra in podeželja, prostorsko načrtovanje in operativno izvajanje prostorskih aktov, pripravo programskih in projektnih rešitev za potrebe prostorskih aktov, organiziranje javnih obravnav v postopkih sprejemanja in izvajanja prostorskih aktov in spremljanje izvajanja prostorskih aktov, pripravo smernic za izdelavo prostorskih aktov, pripravo in izdelavo lokacijskih informacij, v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor, potrdil o namenski rabi ter ugotavljanje predkupne pravice, izdelava strokovnih podlag stanja v prostoru, pripravo dokumentacije in podlag ter sodelovanje v geodetskih postopkih in komasacijah, opremljanje stavbnih zemljišč, vodenje postopkov v zvezi z odmero komunalnih prispevkov, opravila iz pristojnosti občine v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in drugimi davščinami v zvezi z nepremičninami, sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge naloge, ki sodijo v področje dela tega oddelka.

Občina Kamnik
Oddelek za urejanje prostora
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 831 81 18
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: marjeta.novsak@kamnik.si

Vodja oddelka: dr. Marija Tadeja Ježek, podsekretarka

Telefon: 01 831 81 47
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: marija.jezek@kamnik.si
Pisarna: 68/III. nad.

Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov 

Vloge in obrazci

Prostorski akti

Prostorski informacijski sistem občin - PISO

Organizacijska sestava Oddelka za urejanje prostora

Višji svetovalec za urejanje prostora in stavbna zemljišča
Luka Djorovič
Pisarna: 69/III. nad.
Telefon: 01 831 81 14
Elektronska pošta: luka.djorovic@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/2 (II)
Marjeta Novšak
Pisarna: 67/III. nad.
Telefon: 01 831 81 18
Elektronska pošta: marjeta.novsak@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/1
Urša Černivec

Pisarna: 76/III. nad.
Telefon: 01 831 82 46
Elektronska pošta: ursa.cernivec@kamnik.si