Mali grad

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo na spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini, vodenje, organizacijo in koordinacijo dela na razvojnih projektih občine, vodenje, organizacijo in koordinacijo dela v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev, vodenje, organizacijo in koordinacijo dela v zvezi s pridobivanjem sredstev iz skladov Evropske unije, pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti, svetovanje oddelkom pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pomoč pri pripravi proračuna na področju investicij, pripravo strokovne podlage in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja in razvojnih dokumentov občine, izvajanje strokovnih in operativnih del pri izvedbi projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot, pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva, pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma, načrtovanje in izvajanje upravno in strokovno-tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij, ter podpora pri vodenju in izvajanju investicijskih projektov v občini, sodelovanje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in investicij, svetovanje in pomoč na področju javnih naročil in vodenje postopkov večjih javnih naročil, nadzor v zvezi z javnimi naročili, ki jih izvajajo druge notranje organizacijske enote ali projektne skupine, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Občina Kamnik
Oddelek za razvoj in investicije
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Pisarna: 24/I. nad.
Telefon: 01 831 82 23
Elektronska pošta: maja.poravne@kamnik.si

Vodja oddelka: Boris Ravbar, podsekretar

Telefon: 01 831 81 33
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: boris.ravbar@kamnik.si
Pisarna: 23/I. nad.

Organizacijska sestava Oddelka za razvoj in investicije

Višja svetovalka za razvoj in investicije ter projektno delo
Alenka Babnik
Pisarna: 28/I. nad.
Telefon: 01 831 82 05
Elektronska pošta: alenka.babnik@kamnik.si

Višja svetovalka za reševanje pravnih zadev
Katja Kunstelj
Pisarna: 24/I. nad.
Telefon: 01 831 82 47
Elektronska pošta: katja.kunstelj@kamnik.si

Višja svetovalka za razvojne projekte
Barbara Strajnar
Pisarna: 27/I. nad.
Telefon: 01 831 82 01
Elektronska pošta: barbara.strajnar@kamnik.si

Višja svetovalka za za izvajanje postopkov javnega naročanja
Romana Lanišek
Pisarna: 32/I. nad.
Telefon: 01 831 82 20
Elektronska pošta: romana.lanisek@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/1
Maja Steiner

Pisarna: 24/I. nad.
Telefon: 01 831 82 23
Elektronska pošta: maja.steiner@kamnik.si

Strokovni sodelavec VII/I
Urban Veternik
Pisarna: 32/I. nad.
Telefon: 01 831 81 61
Elektronska pošta: urban.veternik@kamnik.si