Mali grad

Vprašanja in odgovori

1. Kakšni so pogoji in postopki za najem občinskega neprofitnega stanovanja?

Občina Kamnik na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, na spletni strani in oglasni deski občine, objavi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v kolikor razpolaga s prostimi stanovanji.

Občina v vsakem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem opredeli tiste upravičence, ki so glede na razmerje med dohodki prosilca in njegovih ožjih družinskih članov do povprečne neto plače v državi, upravičeni kandidirati na posameznem razpisu in sicer:

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

2. Kdo so upravičenci do subvencionirane najemnine?

Na osnovi 11. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, so upravičenci do subvencionirane najemnine najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:

Upravičenci za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci, ki so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja in so se tudi uvrstili med upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem neposredno na občinski organ, ki preveri, če prosilec izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje, centri za socialno delo, odločajo o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanj, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter centrov za socialno delo.

3. Kakšen je postopek za najem javnih površin (stojnica, kiosk, gostinski vrt, itd)?

Vloga za izdajo dovoljenja za najem javnih površin

Javne površine se v Občini Kamnik oddajajo za namen postavitve stojnice, kioska, gostinskega vrta, razširitve ponudbe pred poslovnimi prostori, športa, tekmovanja, postavitve reklamnih objektov, parkiranja za daljše obdobje, gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala), pridobivanja povrtnin (vrtovi) in drugo.

Stranka, ki je zainteresirana za najem javne površine, mora v vložišču občine vsaj tri tedne pred začetkom najema, oddati izpolnjeno vlogo za najem javnih površin. Občina na spletni strani objavi namero o oddaji javne površine v najem, ki mora biti objavljena vsaj 15 dni pred sklenitvijo pogodbe. Po koncu tega roka, občina in stranka skleneta najemno pogodbo.

4. Kdaj bodo do subvencije tržne najemnine upravičeni prosilci, ki se niso prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Kamnik, v času od 25. 8. 2017 do 25. 9. 2017?

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v namen preveritve upravičenosti za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, lahko prosilci vložijo neposredno na Center za socialno delo v Kamniku po 26. 9. 2018 (leto dni od zaprte možnosti prijave na javni razpis).

Do subvencije k plačilu tržne najemnine bodo upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in izpolnjujejo pogoje po zadnjem objavljenem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.