Mali grad

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve opravlja naloge na področjih spremljanja sprememb zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine, zastopanja občine v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi, vodenja postopkov na drugi stopnji, vodenja in odločanja v zahtevnejših upravnih postopkih, pravna pomoč organom občine, izdelava pravnih ocen posameznih dejanj organov občine, preverjanje in pripravljanje zahtevnejših pogodb in splošnih aktov za občinsko upravo, pripravljanje dokumentacije za reševanje sporov na sodiščih in izvensodno poravnavo sporov, pripravljanje gradiv za Občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja, priprava zemljiškoknjižnih predlogov, strokovna pomoč javnim uslužbencem pri vodenju upravnih postopkov, organiziranje in izvajanje občinske redarske, inšpekcijske službe ter prekrškovnega organa, opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, vodenje postopkov dodeljevanja neprofitnih stanovanj in reševanje stanovanjske problematike občanov, pridobivanje, prodaja, menjava, oddajanje in najem nepremičnin ter drugega premoženja, izvajanje upravnega poslovanja, gospodarjenje s premoženjem občine, pravno spremljanje sklenjenih pogodb, sodelovanje pri pripravi in vodenju investicij iz delovnega področja oddelka, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge naloge, ki sodijo v delovno področje tega oddelka.

Občina Kamnik
Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 24
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: klavdija.vidmar@kamnik.si

Vodja oddelka: Maja Sušnik, direktorica

Telefon: 01, 831 81 24
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: maja.susnik@kamnik.si
Pisarna: 40/I. nad.

Inšpekcijska služba Občine Kamnik

V okviru Oddelka za premoženjske-pravne in splošne zadeve Občine Kamnik deluje inšpektorica, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter tudi državnih predpisov, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven. Inšpektorica vodi inšpekcijske upravne in prekrškovne postopke.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis ali državni predpis, v katerih je nadzor prenesen na lokalno raven, ima pravico in dolžnost:

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi obvestil oziroma prejetih vlog.

Naslov

Občina Kamnik
Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Inšpekcijska služba
Glavni trg 24
1241 Kamnik

Uradne ure za stranke

KJE: zgornji prostori Avtobusne postaje, Maistrova 18, Kamnik
KDAJ: ponedeljek od 8. do 10. ure in sreda od 8. do 10. ure.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče podati neposredno na naslovu na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, pisno, po telefonu 01 831 81 96 ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si ali inspektorat@kamnik.si.

Pomembni predpisi

Prijave in pobude za ukrepanje, ki jih pošiljate na inšpektorico, je pomemben del vsakdanjega dela, vendar se prijave v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.  Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo v višini 500 evrov. Prijavni obrazec si lahko ogledate tukaj.           

Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov


Pogosta vprašanja povezana z delom Inšpekcijske službe Občine Kamnik

1. Na zelenici je odložen kup komunalnih odpadkov, v gozdu pa gradbeni odpadki, akumulatorji, salonitne plošče. Komu podam prijavo?

V primeru nezakonito odloženih komunalnih odpadkov je za nadzor pristojna občinska inšpektorica, ki bo odredila odstranitev komunalnih odpadkov, v primeru nezakonito odloženih gradbenih ali nevarnih (salonitke) odpadkov, pa Inšpektorat RS za okolje in prostor.

2. Na zasebnem zemljišču ob občinski cesti želim zgraditi ograjo. Ali potrebujem dovoljenje?

V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena. Posegi v varovalni prostor občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste, torej Občine Kamnik. Nadzor nad posegi v varovalnem pasu občinske ceste izvaja občinska inšpektorica, državnih cest pa Inšpektorat RS za infrastrukturo.

3. Videl sem, da je prekopana občinska cesta, nanjo pa ni nameščena prometna signalizacija?

Dela na občinski cesti in ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljalca občinskih cest. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. Nadzor na občinskih cestah izvaja občinska inšpektorica, na državnih pa Inšpekcija za ceste pri Inšpektoratu RS za infrastrukturo.

4. Poleg EKO otoka so odloženi razni odpadki, papir, embalaža ter tudi sedežna garnitura in pohištvo. Ali je tovrstno odlaganje dovoljeno?

Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov predstavlja prekršek. Prijavo posredujete občinski inšpektorici, ki bo na podlagi eventualnih dokazov uvedla prekrškovni postopek zoper domnevne kršitelje in obvestila Publicus d.o.o., za odstranitev le teh.

5. Iz hidranta sosed polni bazen in zaliva vrt. Ali je to dovoljeno?

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti, sicer se voda iz hidranta v omrežju javnega vodovoda lahko odvzema zgolj na podlagi soglasja izvajalca javne službe za oskrbo s pitno vodo, to je Komunalnega podjetja Kamnik d.d.. Nadzor izvaja občinska inšpektorica.

6. Na avtobusnih postajališčih vidim nalepljene različne plakate, ki me vabijo na veselice, razne tečaje, izobraževanja. Ali se lahko v Občini Kamnik plakatira kjerkoli?

V Občini Kamnik je oglase, plakate dovoljeno namestiti po pridobitvi dovoljenja za plakatiranje od občinskega upravnega organa. Nadzor izvaja občinska inšpektorica.

7. Živim v stanovanjskem bloku in sosed še vedno ne ločuje odpadkov, temveč vse odpadke odlaga v črni zabojnik. Ali za stanovalce v več stanovanjskih blokih ne veljajo pravila ločevanja odpadkov?

V Občini Kamnik morajo uporabniki redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe. Imetnikom odpadkov je prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločene frakcije, ki niso namenjene tem odpadkom. Pravila veljajo tudi za stanovalce več stanovanjskih blokov. Prijavo lahko podate občinski inšpektorici, ki bo skupaj z Publicusom d.o.o. izvedla nadzor in na podlagi eventualnih dokazov uvedla prekrškovni postopek zoper domnevne kršitelje.


Skupna namera o oddaji javnih površin v najem 2021

Strategija najemov javnih površin za leto 2021

Ceniki

Vloge in obrazci

Organizacijska sestava Oddelka premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Ivanka Ogrinec
Pisarna: 19/I. nad.
Telefon: 01 831 81 53
Elektronska pošta: ivanka.ogrinec@kamnik.si

Višja svetovalka za reševanje pravnih zadev
Nika Ovijač
Pisarna: 19/I. nad.
Telefon: 01 831 81 10
Elektronska pošta: nika.ovijac@kamnik.si

Višja svetovalka za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev
Sanja Peklar
Pisarna: 31/I. nad.
Telefon: 01 831 82 02
Elektronska pošta: sanja.peklar@kamnik.si

Svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve
Lidija Fujan
Pisarna: 21/I. nad.
Telefon: 01 831 81 38
Elektronska pošta: lidija.fujan@kamnik.si

Strokovna sodelavka VII/I
Eva Cerar
Pisarna: 21/I. nad.
Telefon: 01 831 81 13
Elektronska pošta: eva.cerar@kamnik.si

Strokovna sodelavka VI
Branka Peterlin
Pisarna: 1/P
Telefon: 01 831 81 40
Elektronska pošta: branka.peterlin@kamnik.si

Administratorka V
Ingrid Pančur

Pisarna: 1/P
Telefon: 01 831 81 41 
Elektronska pošta: ingrid.pancur@kamnik.si

Občinska redarska in inšpekcijska služba

Inšpektorica
Bogomira Skvarča Jesenšek
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 96
Elektronska pošta: inspektorat@kamnik.si

Občinski redar
Robert Zajc
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 21
Elektronska pošta: robert.zajc@kamnik.si

Vladimir Jenko
Pisarna: Maistrova 18
Telefon: 01 831 81 37
Elektronska pošta: vladimir.jenko@kamnik.si