Mali grad

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje planov iz delovnega področja oddelka, pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja usmeritev in pripravo predlogov ukrepov ter pospeševanja na področju predšolske vzgoje in varstva, osnovnega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, izobraževanja odraslih, športa in raziskovalne dejavnosti, zagotavljanje opravljanja javnih služb na področju družbenih dejavnosti, zagotavljanje varstva in kulturne dediščine na območju občine, zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja brezposelnih občanov, uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad občinskimi javnimi zavodi in zavodi, ki jih je ustanovila občina s področja družbenih dejavnosti, sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in društvi, pripravo koncesijskih aktov in vodenje postopkov za dodelitev koncesij iz delovnega področja oddelka, spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka, druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Občina Kamnik
Oddelek za družbene dejavnosti
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 42
Faks: 01 831 81 45, 01 831 81 19
Elektronska pošta: katja.vegel@kamnik.si

Vodja Oddelka: Tina Trček, podsekretarka

Telefon: 01 831 81 05
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: tina.trcek@kamnik.si
Pisarna: 52/II. nad.

Nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov 

Projektna naloga za OŠ Frana Albrehta

Centralni čakalni seznam

Javni vpis novincev v vrtce v občini Kamnik

Seznam varuhov, s katerimi ima Občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dnevnega varstva otrok

Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014 - 2018

Strategija razvoja in trženja turizma v Občini Kamnik za obdobje 2016-2025

Vloge in obrazci

Organizacijska sestava Oddelka za družbene dejavnosti

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Katarina Vegel
Pisarna: 70/III. nad.
Telefon: 01 831 81 42
Elektronska pošta: katja.vegel@kamnik.si

Višja svetovalka za ohranjanje stavbne dediščine in izgradnjo objektov družbenih dejavnosti
Uršula Mihelčič Glavan
Pisarna: 49/II. nad.
Telefon: 01 831 82 15
Elektronska pošta: ursa.mihelcic-glavan@kamnik.si

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Liljana Juhart Mastikosa
Pisarna: 70/III. nad.
Telefon: 01 831 81 11
Elektronska pošta: liljana.juhart@kamnik.si

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Mira Resnik
Pisarna: 65/II. nad.
Telefon: 01 831 81 12
Elektronska pošta: mira.resnik@kamnik.si

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Pepca Podgoršek
Pisarna: 51/II. nad.
Telefon: 01 831 82 22
Elektronska pošta: pepca.podgorsek@kamnik.si

Strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve VII/1
Sara Sitar

Pisarna: 48/II. nad.
Telefon: 01 831 82 21
Elektronska pošta: sara.sitar@kamnik.si