Mali grad

Arhiv - Lokalne volitve 2010

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik - 2. krog

Poročilo o izidu volitev dne 10.10.2010

Poročilo o izidu volitev v svet krajevnih skupnosti

Obvestilo o predčasnih volitvah

Predčasne volitve bodo potekale v torek, 19. oktobra 2010, sredo, 20. oktobra 2010 in četrtek, 21. oktobra 2010 med 9.00 in 17.00 uro.

Predčasno volišče (volišče 901) je odprto v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, pritličje).


Seznam

Obvestila


OBVESTILO

Obvestilo o glasovanju na domu
Občinska volilna komisija Občine Kamnik obvešča, da bo tudi za 2. krog volitev za župana omogočeno GLASOVANJE NA DOMU. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Volivci morajo željo o glasovanju na domu sporočiti na naslov: Občinska volilna komisija, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, in sicer najkasneje do četrtka, 21. 10. 2010.

Kot določa 37. člen Zakona o lokalnih volitvah je  28. september 2010  zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je bil imenovan v volilni odbor.

Obenem vas opozarjamo tudi na določilo 114.a člena Zakona o lokalnih volitvah, da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek posameznik, ki v tem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Nika Ovijač, univ.dipl.prav.
tajnica  OVK

 4. dst. 37 . člena ZLV
»Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.«


Drugi odstavek 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji določa, da so kandidati za člane občinskih svetov in za župane dolžni, hkrati z vložitvijo kandidatur (torej najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja), občinski volilni komisiji sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje (odgovorno osebo, podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo, ki obsegajo številko računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa). Občinska volilna komisija je zbrane podatke dolžna posredovati Računskemu sodišču Republike Slovenije najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja.

Enakopravna zastopanost spolov

Izvajanje Zakona o volilni in referendusmki kampanji-transakcijski računi (PDF oblika)

Obvestilo o glasovanju po pošti

Volitve v svete krajevnih skupnosti

Obvestilo - Naloge za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Kamnik, ki bodo 10. oktobra 2010

Obrazec za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jih določijo volivci s podpisovanjem – če je KS oblikovana kot ena volilna enota, v kateri se voli 7 članov sveta KS

Obrazec za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jih določijo volivci s podpisovanjem – če je KS razdeljena na več volilnih enot (ta obrazec uporabijo le KS Kamniška Bistrica, KS Tuhinj, KS Motnik in KS Šmartno)

Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana sveta krajevne skupnosti

Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

Obvestilo KS v Občini Kamnik o upoštevanju enakopravne zastopanosti spolov pri določitvi kandidatov za volitve v Svete KS

Plakatna mesta

Seznam plakatnih mest 1
Seznam plakatnih mest 2

Povezave

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Lokalne volitve 2010