Mali grad

Žulj tedna

30.12.2014

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanima me, ali je možno pridobiti kakšno subvencijo za že nastali s.p. poleg subvencije za novo zaposlenega?


ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Kljub temu, da je neposredno financiranje gospodarstva v pristojnosti države, ker zakonodajalec na lokalne skupnosti ni prenesel nobenih nalog za spodbujanje in sofinanciranje gospodarskih dejavnosti, Občina Kamnik del proračunskih sredstev namenja tudi za financiranje gospodarskih dejavnosti.

Občina Kamnik ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10,  22/11, 99/12 in 48/14). Vsebino pravilnika si lahko ogledate na naši spletni strani, na naslednji povezavi: http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/pravilniki.

Pravilnik določa pogoje, namen in postopek za dodeljevanje sredstev. Občina Kamnik sredstva za vse ukrepe, razen za ukrep pospeševanje svetovanja podjetnikom, razdeljuje na podlagi javnih razpisov.

V spomladanskem času (april) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

V jesenskem času (september) je objavljen razpis za naslednje ukrepe:

Ukrep – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov

Občina za sodelovanje pri postopkih subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov na osnovi zbiranja in analize ponudb izbere najugodnejšo bančno organizacijo, s katero sklene pogodbo, kjer so določene medsebojne pravice in obveznosti, višina kreditnega potenciala ter višina subvencije. Višina kredita ne sme presegati 50 odstotkov predračunske vrednosti investicije.

Subvencioniranje obrestne mere se lahko nameni za materialne in nematerialne investicije.

Upravičeni stroški za dodelitev subvencije so:

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori in kraj investicije prosilca morajo biti na območju občine Kamnik.

Ukrep – pospeševanje zaposlovanja

Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:

Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve ter izpolnjuje naslednje pogoje:

Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj eno leto po prejeti pomoči za ta namen.

Ukrep -  pospeševanje svetovanja podjetnikom

Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja in izobraževanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev ter niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja. Pomoč za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

V sodelovanju z Območno obrtno – podjetniško zbornico Kamnik Občina Kamnik izdaja napotnice za naslednje svetovalce:

Občina Kamnik ima z njimi sklenjene pogodbe o izvajanju svetovalnih storitev in za uro svetovalne storitve plača 22,91 evrov.

Ukrep – pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave. Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 30 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.

Ukrep – sofinanciranje zaščite patentov in licenc

Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk in se lahko dodeli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Ukrep – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru

Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo na Šutni, kjer so javne površine namenjene pešcem. Območje na severu meji s križiščem Kolodvorske in Sadnikarjeve ulice ter na jugu s križiščem Ulice Josipa Močnika in Kolodvorske ulice. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti. Pomoč se lahko dodeli v višini do 30odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.


<< Nazaj | Novice