Mali grad

Žulj tedna

29.09.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima kdaj se bodo delali priključki na kanalizacijsko omrežje v Tunjicah? Ali bo priključitev izvedel ustrezni izvajalec ali ga bo lastnik objekta lahko sam? Po nekaterih informacijah naj bi bil priključek plačljiv ali to drži in koliko?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja, bo koncesionar Komunalno podjetje Kamnik d.d. (v nadaljevanju KPK) vse prebivalce na območjih, kjer se gradi kanalizacija pisno obvestil o možnosti priklopa, časovnem roku obveznega priklopa ter kazenskih sankcijah v primeru, če se priklop ne izvede v tem določenem roku. Vsak uporabnik mora pridobiti soglasje koncesionarja za priklop na javno kanalizacijo, kjer se definira mesto in način priklopa nanjo. Vlogo za izdajo soglasja uporabnik odda koncesionarju Komunalnemu podjetju Kamnik. Hišni priključek lahko uporabniki izgradijo sami medtem, ko je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje dovoljena samo pod nadzorom in prisotnostjo upravljavca javne kanalizacije. Pred priključitvijo na javno kanalizacijo bo koncesionar KPK spraznil obstoječo greznico (to opravi brez dodatnih stroškov, saj je to vključeno v ceno, ki jo uporabniki greznic mesečno plačujejo po položnicah), ki se zasuje ali pa sčisti in se predelana lahko uporabi za zbiranje deževnice.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik sam, saj le to ni objekt javne kanalizacije in je v lasti lastnika stavbe, zato lahko tudi sam izvede hišni priključek.

Glede na to, da se na območju občine Kamnik intenzivno izvajajo kohezijski projekti izgradnje kanalizacijske infrastrukture za odpadno vodo, priklop objektov na javno kanalizacijo ni mogoč preden objekti javne kanalizacije niso tehnično prevzeti (opravljen mora biti tehnični prevzem s strani pristojnih služb in odpravljene morebitne napake). Po tehničnem prevzemu, bo KPK lastnike stavb pozval, da je priklop možen. Od takrat naprej teče omenjeni šest mesečni rok za obvezno preklopitev.

Za območje Tunjic predvidevamo, da bo priklop mogoč že spomladi 2016.

Podrobnosti glede plačila komunalnega prispevka ureja Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik (Ur. l. RS št.: 18/2012 ter 28/2015).

Glede plačila komunalnega prispevka za priklop na novo zgrajeno kanalizacijo,  trenutno še ne moremo dati točnih informacij, saj je višina zneska odvisna od pridobljenih nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada, ter odločitve Občinskega sveta Občine Kamnik. Vsekakor se bomo potrudili, da bomo pridobili čim več nepovratnih sredstev (dvojno financiranje namreč ni dovoljeno), da bo znesek plačila komunalnega prispevka čim nižji.


<< Nazaj | Novice