Mali grad

Žulj tedna

27.12.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima kaj pomeni sprejet Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti za Občino Kamnik?

Odgovor občinske uprave

Državni zbor je na 22. redni seji, dne, 20. 9. 2016, po odložilnem vetu Državnega sveta, ponovno odločal in sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Novo sprejeti zakon določa, da pokopališka dejavnost (upravljanje in urejanje pokopališč) ostaja v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, razen 24-urne dežurne službe (ki je obvezna gospodarska javna služba), prepušča prostemu trgu.

Skupnost občina Slovenije, katere članica je tudi Občina Kamnik, se je povezala z nasprotniki Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in na Državni svet naslovila skupno pobudo, naj v imenu vseh na Ustavno sodišče naslovi zahtevo za oceno ustavnosti zakona. Državni svet je o pobudi odločal na 46. seji, 7. 12. 2016, in soglasno sprejel sklep o zahtevi Ustavnemu sodišču za začetek postopka o oceni ustavnosti spornih členov Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, začasno zadržanje izvrševanja spornih členov zakona in prednostno obravnavo zahteve.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti po mnenju SOS-a in drugih nasprotnikov zakona, krši ustavne določbe (2. , 9. , 14., 15., 35., 51., 72. 74., 138., 140., 142., 146., in 147. člen Ustave Republike Slovenije), posega v izvirne občinske pristojnosti (140. člen Zakona o lokalni samoupravi določa, da med lokalne javne zadeve, ki jih občine urejajo samostojno, spada tudi organiziranje in opravljanje pokopališče in pogrebne dejavnosti), prav tako pa je urejanje področja pokopališke in pogrebne dejavnosti v javnem interesu in ga zato ni moč prepustiti trgu.

V kolikor bo Ustavno sodišče presodilo, da določbe Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti niso neustavne, bodo morale občine spremenjene občinske obveznosti izvesti v roku enega leta od uveljavitve zakona (izjema velja za občine, ki niso lastnice pokopališča ali nimajo urejene razpolagalne pravice).


<< Nazaj | Novice