Mali grad

Žulj tedna

27.09.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima možnost gradnje na območju industrijske cone Titan Svit, kjer poteka sanacija brežine reke Kamniške Bistrice.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je izvedla sanacijo brežine reke Kamniška Bistrica v skupni dolžini 1.110 metrov v sklopu projekta Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v vrednosti 428.675,62 evrov. Sanacija omogoča gradnjo na območju poslovne cone Titan Svit.

Občinski prostorski načrt z oznako OPPN B 11 Titan Svit (Ur.l. RS, št. 15/2010) v 22. členu določa, da so vsi načrtovani posegi predvideni na poplavnem območju. »Umestitev objektov in infrastrukture na poplavno koto bi povzročila problem pri načrtovanju celote, prav tako pa bi bilo potrebno upoštevati vpliv na ostale obstoječe objekte. Rešitev poplavne problematike tega območja predstavlja celovita protipoplavna zaščita, ki bi bila izvedena vzdolž desnega brega Kamniške Bistrice v dolžini 1.110 metrov. Predvidena je izvedba zidu, lahko pa se na posameznih odsekih na ustrezno koto nadviša obstoječi teren.«

Dne, 20. 8. 2016, je bi podpisan primopredajni zapisnik med Občino Kamnik, Direkcijo Republike Slovenije za vode in izvajalcem del. Iz le-tega izhaja, da so dela izvedena v celoti in v skladu s 22. členom OPPN B 11 Titan Svit.

Investitorjem prej omenjena sanacija omogoča gradnjo na območju B 11 Titan Svit v skladu z določili tega OPPN-ja.


<< Nazaj | Novice