Mali grad

Žulj tedna

27.01.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Vaščani Podgorja sprašujejo Občino Kamnik in ostale pristojne službe kaj se dogaja s streliščem v Podgorju? Ali so vaščani varni, delati v gozdu, se rekreirati? Ali ima lastnik zemljišča ustrezna dovoljenja in kdo mu jih je izdal? Strelja se namreč vse dni, brez omejitve, ne glede na uro. Ali je zakonodaja na tem področju urejena?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

V zadnjem času je na Občino Kamnik prispelo precej anonimnih prijav (žal anonimnih, saj bi v nasprotnem primeru vlagatelju prijave lahko odgovorili) glede strelišča v Podgorju. Gre za privatno zemljišče, ki ga je lastnik dal v najem in, ki se sedaj uporablja kot strelišče. Ker gre za privatno zemljišče, Občina ne sme izvajati postopka brez privoljenja lastnika, Zakon o orožju oziroma problematika streljanja pa ni v pristojnosti lokalne skupnosti, temveč izvaja nadzor nad tem državni organ.

Prekrškovni organ Občine Kamnik se je takoj po prvem anonimnem pismu obrnil na Policijsko postajo Kamnik, ki je prijavo posredovala na pristojno ministrstvo, in sicer Ministrstvo za notranje zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, ki je edino pristojno za nadzor nad Zakonom o orožju.

Kot rečeno, sme inšpekcijski nadzor po 80. členu Zakona o orožju, opravljati le ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. V nadaljevanju je naveden člen Zakona o orožju oziroma kdo je pristojen za reševanje omenjene problematike.

XI. INŠPEKCIJSKI NADZOR

80. člen

Pristojnost

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, opravljajo inšpekcijski nadzor delavci s posebnimi pooblastili – inšpektorji za orožje (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Za izvajanje svojih nalog lahko inšpektor zahteva pomoč policije, carine in drugih inšpekcijskih organov.

Inšpektor opravlja nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih posameznikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča:

Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišča, njihove odgovorne osebe, osebe, ki jim je bilo orožje zaupano ali osebe, ki opravljajo neposredna dela z orožjem, morajo inšpektorju omogočiti nemoten nadzor.

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpise za opravljanja inšpekcije na področju orožja. Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Kot so nam iz pristojnega inšpektorata odgovorili, je Inšpektorat RS za notranje zadeve v mesecu aprilu 2014 opravil inšpekcijski nadzor strelišča v Podgorju oziroma zemljišča, kjer se izvaja streljanje. Ugotovili so, da ima strelska organizacija – strelsko društvo v najemu zemljišče za potrebe delovanja strelskega društva. Za zemljišče pa ima z lastnikom sklenjeno pogodbo o najemu zemljišča. Strelsko društvo ima na strelišču red, ki je vseskozi izobešen, strelišče samo pa je zavarovano s trakovi – rdeče bele barve, ponekod je dodatno tudi rumen trak. Prav tako so na več mestih izobešene opozorilne table POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN.

Po mnenju inšpektorata, ki je edini pristojen za reševanje problematike streljanja, je torej na društvenem strelišču ustrezno poskrbljeno za red in varnost in strelsko društvo ni kršilo zakona ali drugega predpisa.


<< Nazaj | Novice