Mali grad

Žulj tedna

23.08.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, ali obstaja možnost, da se z Občino Kamnik sklene dogovor o sofinanciranju kamniške veterinarske službe oziroma prve pomoči za izgubljene živali.

Odgovor občinske uprave

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2) določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

Dejavnost javne službe obsega:

V skladu z določili omenjenega zakona je Občinski svet Občine Kamnik 20. 2. 2013 sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/2013), v katerem je določil, da se za izvajanje javne službe podeli koncesija.

Nadalje je Občina Kamnik kot koncedent v Uradnem listu RS, št. 43/2013 objavila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Na razpis se je javil samo en ponudnik Zavetišče Horjul, kateremu je Občina Kamnik z odločbo št. 344-0002/2013-3/2-7,  z dne 18. 6. 2013 podelila koncesijo za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. 10. julija 2013 je bila med koncesionarjem Zvetišče Horjul  in koncedentom Občino Kamnik sklenjena koncesijska pogodba za obdobje petih let.

Do izteka veljavne koncesijske pogodbe Občina Kamnik ne more sklepati pogodb za izvedbo del, ki so predmet koncesije, z drugimi izvajalci.


<< Nazaj | Novice