Mali grad

Žulj tedna

20.01.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Kdo je zavezan plačevati turistično takso in kakšna je njena višina v občini Kamnik? 

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju občine Kamnik, izven svojega stalnega prebivališča, uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu. Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Kamnik hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Pobrano turistično takso je potrebno nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine. Prav tako je potrebno do 25. dne v mesecu predložiti Občini Kamnik  mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.

Višina turistične takse v Občini Kamnik znaša 11 točk. Vrednost točke turistične takse določa Vlada republike Slovenije. V letu 2014 je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS 25/14). Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. Višina turistične takse v Občini Kamnik tako od 1. januarja 2015 znaša 1,265 evra.

Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem obrazcu »Poročilo o plačani turistični taksi«, ki je objavljen na spletni strani www.kamnik.si.

Vsebino Odloka o turistični taksi v občini Kamnik (s katerim se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, oprostitve plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, mesečno poročilo, nadzor nad pobiranjem turistične takse in kazenske določbe) si lahko ogledate na spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/odloki (odlok pod zaporedno številko 51).


<< Nazaj | Novice