Mali grad

Žulj tedna

17.03.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zakaj najemniki vrtičkov ne poskrbijo za najete površine in kako boste odpravili kršitve?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

S strani zakupnikov, občank in občanov, ki čakajo na zakup morebitnega prostega vrtička ter tudi s strani mimoidočih opazovalcev, smo bili opozorjeni, da nekateri zakupniki občinskih vrtičkov ne spoštujejo pogodbenih določil glede izvajanja dejavnosti vrtičkarstva, da vrtički niso enotnega videza in velikosti, niso primerno obdelani in podobno. Posledično smo na uradni spletni strani Občine Kamnik večkrat, letos že precej pred začetkom nove obdelovalne sezone (v januarju 2015), v izogib nejasnostim v zvezi z izvrševanjem pogodbenih določil ter z namenom, da imajo vrtičkarji dovolj časa za odpravo morebitnih nepravilnosti (ne na škodo pridelka), zakupnike občinskih vrtičkov opomnili, da so obvezani ustrezno ravnati z zakupljenim zemljiščem. Hkrati smo ponovili, kakšne dolžnosti so prevzeli z zakupnimi pogodbami in jih opozorili, da z zakupom vrta ne pride zgolj do pridobitve pravic, temveč tudi do prevzema določenih obveznosti. Kljub temu vsako leto znova ob ogledu lokacij z občinskimi vrtički opažamo, da kljub našim opozorilom in pozivom nekateri zakupniki ne spoštujejo pogodbenih določil glede izvajanja dejavnosti vrtičkarstva in na zakupljenih površinah ravnajo samovoljno.

Kršitve so največkrat povezane z ograjevanjem vrtičkov in s postavitvijo objektov, namenjenih shranjevanju orodja ter ostale opreme za vrtičkarstvo in prosti čas kot so, mize, stoli, klopi, senčniki, zaščitne ponjave, pergole in podobno. Nekateri zakupniki kljub našim izrecnim prošnjam še vedno niso zakoličili vrtičkov in jih na vidnem mestu označili s pogodbeno dodeljenimi zaporednimi številkami, s čimer nam močno otežujejo njihovo iskanje ter določanje obsega, kar predstavlja oviro pri odmeri novih vrtičkov. Poleg tega nekateri zakupniki najetega zemljišča ne koristijo izključno za opravljanje dejavnosti vrtičkarstva, temveč tudi za prirejanje piknikov, za igro z otroci in z domačimi živalmi, s čimer motijo ostale zakupnike pri obdelovanju zemlje in zasedajo zemljišče zainteresiranim, čakajočim občankam in občanom.

Glede omenjenih kršitev pogodbenih obveznosti smo zakupnike pozvali, da kršitve v najkrajšem možnem času, ko bodo razmere to omogočale, odpravijo. Zakupnike smo obenem opozorili tudi na to, da na vrtičkih iz varnostnih razlogov ni dopustno kurjenje ostankov rastlin oziroma postavljanje kakršnih koli vrtnih kurišč. Predlogom glede bolj enotnega videza/obsega zakupljenih površin skušamo ugoditi predvsem z natančnim opisom dopustnega ravnanja in z oddajo zmanjšanih površin. Ker smo večkrat opozorjeni, da nekateri zakupniki puščajo svoje vrtičke povsem neobdelane in zarasle s plevelom (pri čemer ne mislimo na tiste, ki to počnejo z namenom kolobarjenja s praho, zaradi bolezni, nujne poti ali drugega nepričakovanega vzroka), slednje vedno znova pozivamo, da nas nemudoma, pisno ali po elektronski pošti, obvestijo, da ne želijo biti več zakupniki občinskih vrtičkov, ki jih bomo oddali čakajočim interesentom.

Občina Kamnik bo odziv na zgoraj navedene pozive še pred koncem zime preverila z natančnim ogledom vseh lokacij z občinskimi vrtički in po potrebi sprejela nadaljnje ukrepe, vse z namenom omogočiti čim večjemu številu zainteresiranih občank in občanov koristno preživljanje prostega časa in prakticiranje samooskrbe kot alternative potrošnji.

V izogib morebitnim vprašanjem glede obsega obveznosti zakupnikov vrtičkov, vam le-te v nadaljevanju povzemamo. Zakupniki občinskih vrtičkov so obvezani:

Več let že opažamo povečano zanimanje občank in občanov za obdelavo občinske zemlje, ki močno presega razpoložljive kapacitete. Gre predvsem za odziv na naraščajoče življenjske stroške, visok odstotek brezposelnosti in splošen padec standarda prebivalstva, pa tudi posledica vse večje ozaveščenosti ljudi o pozitivnih učinkih samooskrbe. Zavedamo se, da bo obseg površin, namenjenih vrtičkarstvu, potrebno povečati in s tem občankam in občanom z nizkimi osebnimi dohodki olajšati preživetje, vsem ostalim pa zagotoviti preskrbo s svežo, kakovostno ter lokalno pridelano hrano oziroma način aktivnega preživljanja prostega časa. Ker povpraševanje narašča zlasti s strani občank in občanov, ki prebivajo v stanovanjskih blokih in strnjenih naseljih in nimajo možnosti za obdelavo lastne zemlje, smo iskanje usmerili v primerne nepremičnine v bližini najbolj poseljenih območij občine. Takoj, ko bomo pridobili primerne površine, bomo o tem obvestili vse zainteresirane zakupnike vrtičkov.

Ob vsem tem je potrebno poudariti, da gre za dejavnost, ki se izvaja na prostem, v neposredni bližini naselij ter v sobivanju z ostalimi zakupniki in, ki naj med drugim služi prenosu znanja, prakticiranju medgeneracijskega sodelovanja in krepitvi družbenih odnosov, ne pa motenju ostalih zakupnikov, merjenju moči ter kršenju javnega reda in miru. Opomniti želimo tudi na rekreativno komponento, ki jo v teh zahtevnih časih zagotavlja sproščanje na vrtu in neobremenjeno druženje z ostalimi vrtičkarji. Vrtičkarstvo je tudi odlična priložnost za prenos znanja, za prakticiranje tako opevanega medgeneracijskega sodelovanja in krepitev družbenih odnosov. Omogoča, da izkušeni vrtičkarji svoje znanje, spretnosti obdelovanja, svoj odnos do zemlje ter z njim povezan zdrav življenjski slog predajajo naprej na mlajše generacije.  

Za vsa pojasnila v zvezi z novimi zakupi, odpovedjo vrtičkov ter pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na svetovalko za premoženjsko-pravne zadeve Katjo Kunstelj, po telefonu: 01/831 82 47 ali po elektronski pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.   


<< Nazaj | Novice