Mali grad

Žulj tedna

16.12.2014

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Prosim za informacijo kateri zakon in/ali podzakonski predpis ureja pogoje za postavitev ograj in živih mej med parcelami v Kamniku (v mestu), predvsem glede dovoljenih višin in potrebnih odmikov od meje.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Živa meja ni objekt. Veljavna zakonodaja s področja graditve tako ne določa odmikov od mej in višine žive meje. Omejitev dovoljene višine žive meje ob javni cesti pa lahko izhaja iz prometnih razlogov-glede varnosti na cesti in preglednosti za katero je odgovoren upravljavec ceste (država, občina, fizična ali pravna oseba, v kolikor gre za nekategorizirano cesto).

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13) razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte ter določa vzdrževanje objektov. Ograja je po uredbi lahko enostaven objekt do višine 2 metra in nezahteven objekt od višine nad 2 metra  do vključno 3 metre. Po veljavnih prostorskih aktih Občine Kamnik (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 30/95, 52/98) je dovoljena višina ograje do vključno 1,5 metra, razen v primerih posebnih varnostnih ali zaščitnih zahtev. Ograja kot objekt se lahko postavi le na poselitvenem (zazidljivem) območju.

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13), ki je določila v 8. členu, da se ograja kot enostaven objekt lahko gradi do meje je bila 28. 3. 2013 spremenjena z Uredbo o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 26/13), ki je v celoti črtala omenjeni 8. člen. Tako ni predpisa glede odmika ograje od meje sosednjih zemljišč, saj tudi izvedbeni prostorski akt Občine Kamnik odmika ograje od meje sosednjih zemljišč nima posebej predpisanega. Zaradi navedenega priporočamo, da se potek meje predhodno preveri in se z lastnikom ali lastniki sosednjih zemljišč sporazumete glede odmika in v primeru postavitve ograje na mejo doreče tudi glede vzdrževanja ograje.

Zgoraj navedeno velja, če na zemljišču, kjer naj bi bila postavljena ograja, veljajo splošni Prostorski ureditveni pogoji Občine Kamnik in ne pogoji podrobnega prostorskega občinskega načrta, ki lahko ureja drugačno ureditev. Kateri prostorski pogoji veljajo na območju konkretnega zemljišča pridobite s potrdilom o namenski rabi zemljišča, ki glede na 105. člen ZP Načrt vsebuje:

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov oziroma območij ter opredelitev varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture). V potrdilu so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

Velja pa še poudariti, da tudi 46. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 19/99, 17/06) govori o prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej ter med drugim določa, da je prepovedano začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. V šesti točki Odlok nadalje določa, da je predvsem prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost.


<< Nazaj | Novice