Mali grad

Žulj tedna

10.03.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Na območju Županjih Njiv se ravnokar gradi nova kanalizacija. Kako in kdaj se lahko priklopimo na javno infrastrukturo?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d.d. (v nadaljevanju KPK) bo po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja vse prebivalce na teh območjih pisno obvestil o možnosti priklopa, časovnem roku obveznega priklopa ter kazenskih sankcijah v primeru, če se priklop ne izvede v tem določenem roku. Vsak uporabnik mora pridobiti soglasje koncesionarja za priklop na javno kanalizacijo, kjer se definira mesto in način priklopa nanjo. Vlogo za izdajo soglasja uporabnik odda koncesionarju Komunalnemu podjetju Kamnik, d.d.. Hišni priključek lahko uporabniki izgradijo sami medtem, ko je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje dovoljena samo pod nadzorom in prisotnostjo upravljavca javne kanalizacije. Pred priključitvijo na javno kanalizacijo, bo koncesionar KPK spraznil obstoječo greznico (to opravi za lastnika brez dodatnih stroškov, saj je to vključeno v ceno, ki jo uporabniki greznic mesečno plačujejo po položnicah), ki se zasuje (da ne postane leglo za zbiranje podgan in podobno) in ukine ali pa sčisti. Predelano greznico lahko uporabi za zbiranje deževnice za zalivanje vrtov.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik sam, saj le to ni objekt javne kanalizacije in je v lasti lastnika stavbe.

Glede na to, da se na območju občine Kamnik intenzivno izvajajo kohezijski projekti izgradnje kanalizacijske infrastrukture za odpadno vodo, je veliko vprašanj, ali se stavbe lahko na novo izgrajeno infrastrukturo priklapljajo že sproti. To žal ni možno takoj, objekt javne kanalizacije mora biti najprej tehnično prevzet (opravljen mora biti tehnični prevzem s strani pristojnih služb in odpravljene morebitne napake). Šele nato bo KPK lastnike stavb, ki se lahko priključijo na javno kanalizacijo pozval, da je priklop sedaj možen. Od takrat naprej tudi teče prej omenjeni šest mesečni rok za obvezno preklopitev. Glede na trenuten potek gradnje kohezijskih projektov načrtujemo, da bo priklop na Kanalizacijo Stranje možen najkasneje v začetku poletja 2015, na Kanalizacijo Tunjice pa jeseni 2015. Glede preostale načrtovane gradnje infrastrukture pa bomo o predvidenih rokih za izvedbo poročali takoj, ko pridobimo odločbo za nepovratna sredstva s katero bodo ti roki dokončno določeni.

Vsem občanom tako še enkrat svetujemo, da se pred  izgradnjo hišnega priključka na KPK pozanimajo glede same trase javne kanalizacije, saj je pomembno, da se priklopi hišnih priključkov izvedejo pravilno.


<< Nazaj | Novice