Mali grad

Žulj tedna

09.12.2014

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Moje vprašanje se nanaša na čiščenje odpadnih vod. Živim na območju, kjer nikoli ne bo potekala trasa kanalizacije, sami si bomo morali urediti malo čistilno napravo. Zanima me, zakaj moramo plačevati čiščenje odpadnih vod?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik je morala na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, (Ur. l. RS. št. 87/12) v letošnjem letu spremeniti način obračuna storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Prej se je storitev obračunala na podlagi količine izčrpane vsebine iz greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav in je bil znesek v enkratnem znesku, sedaj pa se ta strošek obračuna na podlagi količine dobavljene pitne vode in se obračuna mesečno. V nadaljevanju vam podrobneje opredeljujemo način obračunavanja gospodarske javne službe.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, (Ur. l. RS. št.: 87/12) določa, da se v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav je skladno z Uredbo izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Sredstva so tako namenjena za odvoz in čiščenje odpadnega blata, ki ga je potrebno oddati na ustrezno čistilno napravo (CČN Domžale – Kamnik). V skladu s sprejetim Sklepom Občine Kamnik (UR. l. RS št.:  42/14)  je vsako dodatno praznjenje, torej več kot enkrat na tri leta in manj kot enkrat na eno leto, ter odvoz vsebine obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 6 m3 v območju izvajanja gospodarske javne službe, v primerih, da ima naprava oziroma objekt pridobljeno uporabno dovoljenje, brezplačno.

Omrežnina je strogo namenska postavka za pokrivanje stroškov amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, zavarovanja infrastrukture javne službe, stroškov odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Iz teh sredstev Občina Kamnik prav tako dodeljuje subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v območjih, kjer ni predvidena javna kanalizacija. Razpis najdete na spletni strani Občine Kamnik, za dodatne informacije pa se obrnite na strokovno sodelavko za kohezijske projekte Marjano Kadunc (telefon: 01 831 82 08 oziroma elektronska pošta: marjana.kadunc@kamnik.si).

Ena od postavk na položnici pa je tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Predpisi določajo, da se v primeru, ko se komunalne odpadne vode odvajajo v čistilno napravo z ustreznim čiščenjem (ne velja za obstoječe ali pretočne greznice), se pri izračunu letnega seštevka (enota obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračun okoljske dajatve  - v nadaljevanju EO) upoštevajo učinki čiščenja čistilne naprave, in sicer:

Letni seštevek EO se ne zmanjša:


<< Nazaj | Novice