Mali grad

Žulj tedna

08.08.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali lahko za zalivanje vrta uporablja vodo iz hidranta?

Odgovor občinske uprave

Uporabo hidrantnega omrežja Občine Kamnik ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 55/2009, z dne 17. 7. 2009). Navajamo vsebino 43. člena odloka:

X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

43. člen
(odjem vode)

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja izvajalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za njihovo preizkušanje, izpiranje vodovoda in za polnjenje cistern za interventen prevoz pitne vode. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno o odvzemu vode iz hidrantov v roku sedem dni obvestiti izvajalca vodovoda. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve, za polnjenje cistern za prevoz vode ter za druge utemeljene potrebe se sme koristiti le s soglasjem izvajalca in ob dogovoru o poravnavi stroškov za vodo na podlagi pogodbe.

Omenjeni odlok v 43. členu jasno določa za katere namene je odjem vode iz hidrantov možen brez soglasja izvajalca, Komunalnega podjetja Kamnik d. d.. Za vse ostale utemeljene potrebe po vodi iz hidrantov je potrebno izpolniti vlogo za izdajo soglasja, ki se nahaja na spletni strani Komunalnega podjetja Kamnik d. d. (http://www.kpk-kamnik.si/), pod zavihkom »VLOGE IN OBRAZCI«.

Opozarjamo vas, da je potrebno tudi v primerih, ko odlok dovoljuje odvzem vode brez soglasja, o odvzemu z dopisom obvestiti Komunalno podjetje Kamnik d. d. (v roku 7 dni).

Za primere neupoštevanja določil 43. člena so z odlokom predpisane kazenske določbe. Nadzor izvaja občinska inšpektorica. Navajamo povzetek členov, ki določata ukrepe v primeru neupravičene uporabe hidrantnega omrežja:

46. člen
(uporabnik – pravna oseba)

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:
– če pri odvzemu vode iz hidranta krši določila 43. člena.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.

47. člen

(uporabnik – fizična oseba)

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če pri odvzemu vode iz hidranta krši določila 43. člena.

Občanke in občane naprošamo, da navedena pravila upoštevajo.


<< Nazaj | Novice