Mali grad

Žulj tedna

07.07.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima kaj mora narediti pred posegom na nepremičnini v starem mestnem jedru Kamnika.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Pred posegi v starem mestnem jedru, v območju kulturnega spomenika Kamnik – Mestno jedro EŠD 213, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj. Kulturnovarstvene pogoje pristojna inštitucija izda na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno je Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), ki v drugem odstavku 49.c člena določa, da so s posebnimi predpisi določena varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh območjih oziroma nepremičninah. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), v prvem odstavku 29. člena določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, ki je podlaga za izvedbo posega v nepremično kulturno dediščino. Kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa kulturnovarstvene pogoje, je v skladu s 1. alineo drugega odstavka 28. člena ZVKD-1 treba pridobiti tudi za vzdrževalna dela, ki posegajo v varovane vrednote in služijo ohranitvi spomenika. Vzdrževalna dela se štejejo za poseg v dediščino, če kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali če dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo (26. točka prvega odstavka 3. člena ZVKD-1).

V skladu s četrtim odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

V območju starega mestnega jedra Kamnika se kulturnovarstveni pogoji izdajo v skladu z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/89), Strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik, ki jih je pripravil ZVKDS februarja 2001, ter v skladu z varovanjem historičnih značilnosti zaščitenega območja mestnega jedra Kamnik (PUP- a UL RS, št. 52/92, 36., 52. – 54. člen). Peti in šesti odstavek 29. člena ZVKD-1 določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje.


<< Nazaj | Novice