Mali grad

Žulj tedna

03.05.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občan je podal kritiko nad delom občinskih redarjev, ki naj bi na parkirišču na Šutni kaznovali ljudi, če niso namestili parkirne ure, ostalih, ki puščajo avtomobile parkirane po več dni, pa ne. Nekatera vozila naj bi služila tudi kot oglasni prostor. Opozoril je tudi na nekaj zapuščenih oziroma neurejenih predelov mesta.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik redno skrbi za čiščenje in urejanje vseh javnih površin na območju celotnega območja občine Kamnik. Med javne površine in objekte sodijo lokalne ceste, javne poti, pločniki, sprehajalne poti, kolesarske poti, podvozi, nadvozi in mostovi, javna parkirišča, stopnišča, trgi, avtobusna postajališča, javne zelene površine (parki, drevoredi, zelenice, nasadi ter zelenice ob javnih poteh in objektih), otroška in športna igrišča ter objekti in oprema na javnih površinah (klopi, igrala, fontane, cvetlična korita, javni pitniki za vodo, koški za odpadke, spominska obeležja in skulpture).

Čiščenje in urejanje javnih površin se izvaja na podlagi mesečnih planov, ki jih pripravi koncesionar KPK d.d. in potrdi občinska uprava. Čiščenje se izvaja tudi v sklopu izvajanja javnih del. V sklopu programa rednega mesečnega oziroma letnega vzdrževanja javnih zelenih površin redno kosimo zelene javne površine, vzdržujemo gredice, vzdržujemo in obrezujemo in negujemo drevesa, žive meje ter grmovnice in grabimo listje. Čiščenje ulic, pločnikov in stopnišč pa zajema predvsem odstranjevanje odpadkov. Redno se praznijo vsi koški za odpadke, ki so nameščeni na javnih površinah. Območje obeh mestnih šol Osnovne šole Frana Albrehta in Osnovne šole Toma Brejca je tudi vključeno v rednem programu urejanja in vzdrževanja javnih površin. Kljub rednemu programu, občasno očistimo javne površine tudi na podlagi opažanj občanov in občank, ko ti ugotovijo, da je na nekem območju prišlo do onesnaženja z odpadki. Prav tako nas občani občasno opozorijo, da so se določena drevesa preveč razrasla. Tudi v teh primerih si pristojne službe zadevo ogledajo in odredijo obrez oziroma posek, v kolikor je to potrebno.

Glede pristranskega sankcioniranja na območju kratkotrajnega parkiranja občinsko redarstvo na delu, ki ga občan navaja, izvaja občasne kontrole mirujočega prometa, zato z gotovostjo ne moremo trditi, da kdo ugodnosti občasnih kontrol dejansko ne izkorišča. Z gotovostjo pa lahko zatrdimo, da redar, v kolikor ugotovi prekršek, ne izbira koga bo kaznoval oziroma koga ne bo. Glede oglaševanja dejavnosti, ki jo izvaja lastnik osebnega avtomobila na vozilu, pa bo Prekrškovni organ, v kolikor ugotovi prekršek, zoper nosilca dejavnosti izvedel ustrezen ukrep.


<< Nazaj | Novice