Mali grad

Žulj tedna

02.12.2014

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Ob pregledu aplikacije PISO Občine Kamnik je občan ugotovil neusklajenost z dejanskim stanjem kmetijske rabe parcel, ki so klasificirane kot NESTAVBNO ZEMLJIŠČE in ne kot konkretizirana kmetijska zemljišča kljub dolgoletnemu obstoju kmetijskega gospodarstva s KMID-številko na teh parcelah z lastnimi GERK-i (ekstenzivni sadovnjak itd.). Še več; iz vseh uradnih evidenc je nedavno izbrisan objekt s pripadajočo parcelno številko, čeprav ima uporabno dovoljenje in obstoji že od povojnega časa. Kako je to mogoče? Prostorski plan je eno, dejansko stanje pa očitno čisto nekaj drugega. Zdi se kot preslikava projekta bližnjega podjetja v interesu katerega očividno je, da naši objekti v bližini parcelne meje ne obstojijo več, jaz pa po planu občine Kamnik nimam več ne kmetijskega gospodarstva in ne pripadajoče dejavnosti. Hvala lepa.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Za različne podatke vaših zemljišč je potrebno razumevanje dveh pojmov, in sicer dejanske rabe in namenske rabe.

Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe) in jih je možno določiti z metodami fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo podatkov iz drugih digitalnih evidenc o fizičnih lastnosti prostora. Dejanska raba prostora je neodvisna od predpisov s področja upravnega prava, ki določajo način pridobivanja in uživanja lastninske pravice. Dejanska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino in način vodenja podatkov o dejanski rabi prostora. Evidenca dejanske rabe je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo. Geodetska uprava pa podatke zgolj prevzame.

Dejanska raba je lahko: njiva, vrt, rastlinjak, hmeljišče, trajni nasadi, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, oljčnik, trajni travnik, barjanski travnik, gozd ali kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem, kmetijska zemljišča v zaraščanju, plantaža gozdnega drevja, drevesa in grmičevje oz. neobdelano kmetijsko zemljišče, pozidano in sorodno zemljišče (ne gre za stavbna zemljišča), barje, trstičje, ostalo zamočvirjeno zemljišče, suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom in voda.

Namenska raba zemljišč je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov. Namenska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine in vrstah njegovih strokovnih podlag. V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta se za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določijo tudi območja namenske rabe prostora in se določi oziroma prikaže glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo ter v skladu z izhodišči in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov in se deli na:

V občinskem prostorskem načrtu se za celotno območje občine prikaže območja podrobnejše namenske rabe prostora, ki se deli na: območja stanovanj, območja centralnih dejavnosti, območja proizvodnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin, območja in omrežja prometne infrastrukture, območja komunikacijske infrastrukture, območja energetske infrastrukture, območja okoljske infrastrukture, območja za potrebe obrambe v naselju, površine razpršene poselitve, območja najboljših kmetijskih zemljišč, območja drugih kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja površinskih voda, območja vodne infrastrukture, območja mineralnih surovin, območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe obrambe in ostala območja.

Obe vsebini sta vključeni v prostorski informacijski sistem - PISO. Dejanska raba je vidna v tematskem sklopu Druge državne vsebine – Kmetijska zemljišča (raba in GERK). Namenska raba pa je vidna v tematskem sklopu Prostorski plan – Namenska raba prostora ali urbanistična zasnova mesta.

Občina je pristojna za izdajo Potrdil o namenski rabi zemljišč. Geodetska uprava ali ministrstvo pristojno za kmetijstvo ne izdajta posebnih potrdil o dejanski rabi, vzpostavljenih pa je več vrst aplikacij za pregledovanje (GERK, PREG, PROSTOR).


<< Nazaj | Novice