Mali grad

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. januarju 2017 ponovno v polnem obsegu

24.11.2016

 

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. januarju 2017 ponovno v polnem obseguZ letom 2017 se vojnim veteranom pravica do zdravstvenega varstva ponovno zagotavlja v polnem obsegu, in sicer ob izpolnjevanju predpisanih splošnih pogojev po Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/2006-uradno prečiščeno besedilo, 61/2006-ZDru-1, 101/2006-Odl. US, 40/2012-ZUJF, 32/2014 in 96/2015- ZIPRS1617, v nadaljevanju ZVV). To je uveljavljen status vojnega veterana po zakonu in dopolnjena starost 55 let (pred to starostjo pa le v primeru ugotovljene trajne popolne izgube delovne zmožnosti).

Na podlagi Zakona o spremembah ZVV (Uradni list RS, št. 32/2004) se vojnemu veteranu, ki mu je na osnovi Zakona za uravnoteženje javnih financ zaradi preseganja osnove za veteranski dodatek prenehala pravica do zdravstvenega zavarovanja, ta pravica s 1. januarjem 2017 ponovno prizna.

O tem bo upravna enota odločila v postopku po uradni dolžnosti, tako da vojnim veteranom ni potrebno vlagati zahtev za priznanje pravice do zdravstvenega varstva.

Tisti vojni veterani, ki pa so v letu 2016 prvič uveljavili navedeno pravico in jim bo le-ta z iztekom leta prenehala, pa morajo ponovno vložiti zahtevo za priznanje pravice do zdravstvenega varstva.

Za vse informacije in morebitna vprašanja se lahko obrnete na svetovalki s tega področja na upravni enoti, in sicer:

Vir: Upravna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice