Mali grad

Z rekonstrukcijo cestišč in gradnjo novih cest do boljše pretočnosti prometa v občini in nižjih stroškov vzdrževanja

14.09.2021

 

V naslednjih treh mesecih bo na območju občine Kamnik preplaščenih ali na novo asfaltiranih preko 12 kilometrov cest. Država bo preplastila dobrih 5 kilometrov dotrajanih regionalnih cestišč, Občina pa dobre 3 kilometre prej makadamskih in slaba 2 kilometra dotrajanih asfaltiranih občinskih odsekov. Iz sistema pobiranja parkirnin se bo asfaltiralo tudi 1,7 kilometra ceste od Kranjskega raka do Rakovih ravni. Občanke in občane prosimo za potrpežljivost v času gradnje.

Z rekonstrukcijo cestišč in gradnjo novih cest do boljše pretočnosti prometa v občini in nižjih stroškov vzdrževanjaV Občini Kamnik smo se v letu 2021 z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo dogovorili za obnovo dveh državnih cest v skupni dolžini prek 5 kilometrov. Gre za obnovo cestišča kamniške obvoznice, odseka od križišča pri Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra do križišča pri salonu Avto Cerar in za obnovo dveh odsekov ceste Kamnik - Ločica, odseka med Šmartnim in Lazami ter odseka preko Kozjaka. Občina Kamnik je pristopila tudi k sistematičnem urejanju neasfaltiranih makadamskih javnih poti in lokalnih cest. V letu 2021 bo asfaltiranih 13 odsekov makadamskih cestišč v skupni dolžini več kot 3 kilometre. Pogodbena vrednost vseh novih preplastitev po pogajanjih znaša 535.524,77 evrov. Poleg preplastitve makadamskih odsekov se je Občina lotila tudi preplastitve dotrajanih asfaltiranih odsekov. Preplaščenih bo 5 dotrajanih odsekov občinskih cest v skupni dolžini več kot 1,5 kilometra. Vrednost investicije je ocenjena na 400.000 evrov, končen znesek pa bo znan po izbiri najugodnejšega izvajalca del. Poleg navedenega bo iz sistema pobiranja parkirnin na območju Velike planine asfaltiran tudi odsek dostopne ceste med Kranjskim rakom in Rakovimi ravnmi.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je o obnovi državnih cest v občini povedal: »Občina Kamnik je večkrat pozvala Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo k ureditvi cestišča kamniške obvoznice, saj se je stanje vozišča iz leta v leto močno slabšalo in je postajalo za uporabnike nevarno. Na tem mestu se zahvaljujemo direkciji in Ministrstvu za infrastrukturo, da so prisluhnili našim pobudam. Za obnovo ceste Kamnik Ločica pa smo se že v preteklih letih dogovorili, da bo potekala po fazah, v letu 2021 sta na vrsti najbolj izpostavljena odseka med Šmartnim in Lazami, ter prek Kozjaka. Verjamem, da bo Direkcija z obnovo državnih cest v občini Kamnik nadaljevala tudi v prihodnjem letu in sicer na dotrajanih odsekih v dolini Črne.« Obnova cestišč državnih cest v skupni dolžini 5 kilometrov bo prispevala k boljši pretočnosti prometa, z manjšo obrabo vozil tudi k varovanju okolja.

Zamenjava dotrajane voziščne konstrukcije kamniške obvoznice bo zaradi prometne obremenitve odseka potekala v 16 fazah. V času del bo promet urejen izmenično enosmerno, zaradi pretočnosti prometa v največjih prometnih konicah pa se bo promet usmerjal fizično, s pomočjo usmerjevalcev. V nočnem času in na obeh odsekih ceste Kamnik - Ločica pa se bo promet urejal izmenično enosmerno s semaforskim urejanjem prometa. Župan Občine Kamnik Matej Slapar je nagovoril vse voznike: »V času del prosimo vse voznike, da so strpni ter da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalca.« Vse voznike je tudi pozval naj, kjer je le mogoče uporabijo obvozne poti.

Rekonstrukcija dotrajanega cestišča bo na obeh državnih cestah potekala predvidoma 3 mesece. Dela so se začela v sredo, 8. septembra 2021, in bodo predvidoma zaključena do ponedeljka, 13. decembra 2021 (zaključek del bo odvisen tudi od vremenskih razmer).

Asfaltiranje makadamskih javnih poti in lokalnih cest v letu 2021

V letu 2021 bo Občina Kamnik asfaltirala več kot 13 odsekov makadamskih javnih poti in lokalnih cest v skupni dolžini več kot 3 kilometre. Po uspešno zaključenih pogajanjih znaša pogodbena vrednost vseh investicij v nove preplastitve 535.524,77 evra. O sistematični obnovi makadamskih javnih poti in lokalnih cest je župan Občine Kamnik Matej Slapar povedal: »Poleg boljše dostopnosti in večje pretočnosti prometa je glavni cilj asfaltiranja makadamskih javnih poti in lokalnih cest zmanjševaje stroškov vzdrževanja.« Asfaltirane bodo makadamske javne poti in lokalne ceste, ki so jih kot prioritete določili v krajevnih skupnostih občine. Dela se bodo začela jeseni in bodo ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena predvidoma do konca leta 2021. Župan Občine Kamnik Matej Slapar je opozoril: »Obvozi bodo urejeni, zato prosimo vse voznike, da sledijo novi ureditvi prometa ter tako zagotovijo minimalne zastoje in varnost za vse udeležence v prometu.« Več o konkretnih odsekih si lahko preberete TUKAJ.

Obnova dotrajanih lokalnih cest v letu 2021

Občina Kamnik bo v skladu s prioritetami Krajevnih skupnosti sanirala tudi določene dotrajane odseke asfaltiranih cest, ki terjajo veliko sredstev za vzdrževanje. Ocenjena vrednost investicije za obnovo občinskih cest v skupni dolžini več kot 1,5 kilometra je 400.000 evrov, končna vrednost pa bo znana po zaključenem postopku javnega naročila. Izbrani izvajalec bo v delo uveden takoj po zaključenem postopku izbire. Na občini Kamnik pričakujejo, da bodo dela zaključena do konca leta 2021. Gre za preplastitve najbolj dotrajanih odsekov na javni poti Spodnje Stranje – Stolnik in na lokalnih cestah Godič – Brezje nad Kamnikom, Golice - Češnjice - Okrog, Šmartno – Pšajnovica in Kamnik – Zg. Palovče.

Asfaltiranje lokalne ceste Planina od Kranjskega raka do Rakovih Ravni

Na območju občine Luče od srede, 8. septembra 2021, do predvidoma torka, 30. novembra 2021, poteka asfaltiranje lokalne makadamske ceste proti Veliki planini, na odseku od Kranjskega Raka do Rakovih Ravni. V tem času bo na območju del veljala občasna delna zapora lokalne ceste, od ponedeljka do četrtka med 11.00 in 14.00 pa je občasno možna tudi popolna zapora ceste. Obvoz v času popolne zapore ni predviden. Asfaltiranje ceste v ocenjeni dolžini 1,7 kilometra vodi družba Velika planina, d. o. o., ki vse obiskovalce in lastnike zemljišč prosi za razumevanje. Sredstva za asfaltiranje dovozne ceste se zbirajo iz pobranih parkirnin na območju dostopne ceste na Veliko planino. Župan občine Kamnik je pojasnil: »Makadamska cesta proti Veliki planini, ki je na območju občine Luče, je dana v upravljanje koncesionarju za pobiranje parkirnin. Asfaltirana bo na odseku od Kranjskega Raka do Rakovih Ravni ter bo po asfaltiranju terjala veliko manj sredstev za vzdrževanje, dovoz do parkirišč pa bo z asfaltiranjem tudi veliko varnejši in udobnejši.« 

Župan Matej Slapar je pojasnil: »Zavedamo se, da je potreb v občini Kamnik še veliko, zato naj poudarimo, da bomo glede na finančne zmožnosti proračuna občine urejali tudi druge odseke cest in javnih površin. Še naprej pa si bomo prizadevali, da bi z omejenimi finančnimi sredstvi naredili čim več. In da bi regionalne ceste na območju naše občine čim prej obnovila tudi država.«


<< Nazaj | Novice