Mali grad

Z 32. seje občinskega sveta

25.03.2010

 

Občinski svetniki na 32. redni seji sprejeli Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nadomestno gradnjo in prenovo OŠ Frana Albrehta in Toma Brejca, sprejet tudi predlog nove prometne ureditve za Šolsko ulico v okviru ureditvenega načrta K9-šole.

Ogled seje na spletni televiziji koTV

Svetniki so v sredo, 24. marca na redni občinski seji kot prvo obravnavali 6 točk dnevnega reda 31. seje (nadaljevanje), kjer je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna občine Kamnik, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v občini Kamnik, Sklep o soglasju k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

V prvi točki 32. seje (Pobude in vprašanja) je občinska uprava odgovarjala na vprašanje svetnika Mateja Tonina (Nsi) okoli frekventnosti tovornega prometa in prometne varnosti v Tuhinjski dolini, na vprašanje svetnika Rudija Veršnika (SDS) okoli škodljivih izpustov iz dimnika nekdanje Pirolize in, kaj je postorila Občina Kamnik pri reševanju omenjene problematike ter na vprašanje Ane Marije Suhoveršnik o denacionalizacijskih postopkih in vračanju lastnine Meščanski korporaciji Kamnik.

Odgovore si lahko ogledate s klikom na povezavo Svetniške pobude in vprašanja

3. točka – DIIP K9-šole

Sledila je daljša razprava ob predstavitvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v Kamniku, za prenovo Osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice v Kamniku in dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev Šolske in Ljubljanske ulice vezane na območje urejanja UN K-9 šole.

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujejo: dve osnovni šoli, glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim. Predhodno je utemeljeno, da sta za nadaljnjo rabo OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca zaradi neprimerne potresne varnosti, razvojnih dejstev, izvajanja programa z upoštevanjem veljavne zakonodaje neprimerni. Zaradi tega bo potrebno objekt OŠ Frana Albrehta umestiti v prostor z izgradnjo nove šole, OŠ Toma Brejca pa ustrezno prenoviti in dograditi z upoštevanjem pogojev OE ZVKD Kranj. Stari objekti bodo porušeni šele po izgradnji novih.

Najpomembnejše pričakovane koristi, ki jih bo prinesla investicija so naslednje:

Po razpravi je občinska uprava predlagala sprejetje naslednjih sklepov:

1. Občinski svet Občine Kamnik potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadomestno izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo v Kamniku.

2. Občinski svet Občine Kamnik potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo Osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice v Kamniku.

3. Občinski svet Občine Kamnik potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev Šolske in Ljubljanske ulice vezane na območje urejanja UN K-9 Šole, ki so jih svetniki sprejeli z 19 glasovi (0 proti, 26 prisotnih).

Sledila je predstavitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K - 9 šole v drugi obravnavi (v okviru OPPN-ja), kjer je občinska uprava med drugim, skupaj z zunanjimi sodelavci, predstavila osnutek nove prometne ureditve na območju K9-šol.

Občina želi s prenovo in dograditvijo OŠ Toma Brejca in nadomestno gradnjo OŠ Frana Albrehta zagotoviti boljši učni proces in optimalne pogoje učenkam in učencem, ki obiskujejo ti dve šoli. Obe šoli bosta imeli enako število oddelkov kot do sedaj (24 in 18 oddelkov), vendar ob bistveno večjih prostorskih kapacitetah, kot jih imata danes.

Cilj investicije pri novogradnji OŠ Frana Albrehta je zagotoviti šolske prostore normativnih velikosti, v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje prometnih razmer. OŠ Toma Brejca se bo prenovila in dozidala, povečala pa se bo tudi telovadnica.

Z investicijo Občina želi vsem učencem in pedagogom zagotoviti čim boljše razmere ter vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Poleg tistih, ki so namenjeni učnemu procesu, je potrebno zagotoviti tudi spremljajoče šolske prostore, kamor sodijo kabineti za učitelje, dodatne učilnice, strokovna knjižnica, itd.

Za potrebe izgradnje komunalne in prometne infrastrukture ter v območju načrtovanih objektov in zunanjih ureditev je potrebno odstraniti OŠ Frana Albrehta s povezovalnim traktom do telovadnice. OŠ Toma Brejca je potrebno delno porušiti ter rekonstruirati, adaptirati in dozidati. Obstoječo telovadnico ob OŠ Toma Brejca je treba porušiti in nadomestiti z novo. V območju se ohrani le športna dvorana ob OŠ Frana Albrehta, glasbena šola s knjižnico ter transformatorska postaja. Veljavni UN navedenih posegov v prostor ne predvideva.

Območje sprememb in dopolnitev UN se nanaša na del območja urejanja K9 Šole, kjer se načrtujejo opisani posegi. Namenjeno je gradnji in adaptaciji dveh osnovnih šol s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter urejanju zunanjih površin in parkirišč ob glasbeni šoli.

Območje sprememb in dopolnitev UN je razdeljeno na vzhodni in zahodni del (namenjen izobraževalnim programom) in osrednji del (namenjen rekreacijskim oziroma prireditvenim in parkovnim zunanjim površinam). Znotraj območja so urejene peš in kolesarske poti.

Predlog prometne ureditve

Z obnovo ulice se izboljša varna peš pot do šole (prečna komunikacija v smeri Šolski center – Usnjarska cesta in dostop do avtobusnih postajališč), uredi se dovoz na parkirišča šolskega centra, izboljša razmere v križišču Šolska ulica –kamniška obvoznica, preko krožišča omogoči povratno vožnjo in dovoz do desnega priključka parkirišča športne dvorane, izvede se kolesarsko in peš povezavo Šutna – Usnjarska – šolski center.

Na mestu današnjega podhoda se na Šolski ulici izvede krožno križišče premera 28 m, vanj se na severu priključi krak enosmerne Usnjarske ceste, na jugu pa dovoz do parkirišč šolskega območja.

Prometna ureditev Kamnik

Šolska ulice se v dolžini 150 m višinsko korigira, tako da se niveleta na mestu današnjih avtobusnih postajališč dvigne za cca 1m. Na tem mestu vzhodno od rondoja se izvede nov, širši podhod za pešce (današnji ima širino 5 m, predlagan 12 m). Dostopne poti se na obeh straneh podhoda razširijo v parkovno površino v blagem naklonu, kjer so možni vzponi s kolesi in vozički. Park tako neopazno preide v podhod. Vzhodno od podhoda se na novo lokacijo postavita avtobusni postajališči, ki se s stopnišči in klančinami navežeta na podhod. Iz prizidka športne dvorane se izvede izhod na spodnji nivo podhoda. Kolesarske steze in hodnik ob športni dvorani se z blagim naklonom spuščata proti podhodu, nato pa se zopet vzpneta proti šolskemu športnemu parku Vse to so ukrepi (velika širina podhoda, široki dostopi blagega naklona, neposredna navezava postajališč, navezava objekta v spodnji nivo podhoda), ki povzročijo čim večjo uporabo podhoda in izogib nevarnim nivojskim prečkanjem močno obremenjene Šolske ulice.

Zaradi prestavitve križišča z Usnjarsko cesto proti zahodu, se pridobi prostor za podaljšanje razvrstilnih čakalnih pasov pred križiščem z obvoznico, ki jih je zdaj možno izvesti v dolžini 150 m, kar skrajšuje konično čakalno kolono na Šolski ulici. Izboljša se dovoz do parkirišča športne dvorane, ki je le desno –desni priključek, vendar je z uporabo rondoja možna povratna vožnja po Šolski ulici in s tem dovoz iz vseh smeri.

Ker zahodni del Šolske ulice zaradi ožin med objekti nima hodnikov, se severno od Šolske ulice med Šutno in Usnjarsko cesto preuredi pot, ki je že v uporabi, v kolesarsko stezo in hodnik in naveže na podhod.

Pri obnovi ulice se zaradi drugačnih gabaritov ceste in objekta izvedejo tudi prilagoditve in zaščite komunalnih vodov (javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije, TK in CATV vodov) ter parkovne ureditve ob križišču in podhodu.

Odlok je bil sprejet s 17 glasovi za (0 proti, 23 prisotnih)

Ob koncu so svetniki sprejeli še Predlog Programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2010, Predlog Programa odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik za leto 2010 ter Predlog Sklepa o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice

 

<< Nazaj | Novice