Mali grad

Tokrat dve javni razpravi o Celostni prometni strategiji za Občino Kamnik

17.10.2016

 

Tokrat dve javni razpravi o Celostni prometni strategiji za Občino KamnikNa prvi javni razpravi o Celostni prometni strategiji za Občino Kamnik (CPS) junija letos so udeleženci izrazili željo, naj bi se nadaljnje razprave organizirale tudi v zaledju, ne samo v mestu Kamnik. Razlog za tako željo je dejstvo, da se prebivalci zaledja srečujejo s precej drugačnimi izzivi glede prometa in mobilnosti, kot tisti v mestu. Organizatorji so tej želji prisluhnili in drugo javno razpravo organizirali kot dvojni dogodek na dveh lokacijah: v Kamniku in na Lazah v Tuhinju. Vendar pa so tako prebivalci zaledja kot tisti iz mesta slabo izkoristili ponujeno priložnost, saj so se dogodka na Lazah, v petek, 14. oktobra 2016, udeležili le trije udeleženci, dogodka v Domu kulture Kamnik, v četrtek, 13. oktobra 2016, pa enajst udeležencev. Kljub slabi udeležbi, ki je neprijetno presenetila organizatorje, pa je bila razprava v obeh primerih dobra in konstruktivna. Zelo pozitivno presenečenje za organizatorje pa je bila visoka raven ozaveščenosti o trajnostni mobilnosti skoraj vseh udeležencev na obeh dogodkih.

Tokratna javna razprava je bila namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilnosti v občini, obstoječih trendov in različnih poti možnega razvoja mobilnosti (tako imenovanih scenarijev) v prihodnosti. Pri pripravi osnutka analize in scenarijev je strokovna skupina pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o. med drugim upoštevala tudi rezultate ankete, pa intervjuje s ključnimi deležniki v občini ter seveda mnenja in predloge, ki so jih občani podali na prvi javni razpravi junija letos. Predstavitvi analize stanja mobilnosti je sledila razprava,  v kateri so udeleženci podali še nekaj predlogov dopolnitev, sicer pa so načelno potrdili ustreznost analize stanja.

V nadaljevanju dogodka so bili predstavljeni štirje možni scenariji razvoja mobilnosti: od (i) ničelnega scenarija, ki preprosto nadaljuje sedanje trende, do (ii) scenarija, ki optimizira motorni promet, pa (iii) scenarija, ki podpira ter spodbuja hojo in kolesarjenje, in ne nazadnje do (iv) scenarija, ki optimizira tri glavne oblike trajnostne mobilnosti  - javni potniški promet, hojo in kolesarjenje, ob zmanjšani rabi motoriziranega prometa, ki hkrati manj obremenjuje okolje. Po mnenju nekaterih udeležencev razprave bo pri razmisleku o poteh razvoja prihodne mobilnosti nujno upoštevati tudi ostale občinske strateške usmeritve, predvsem pa zagotoviti ustrezna sredstva iz vseh razpoložljivih virov – od evropskih pa vse do občinskega proračuna, v katerem je treba že takoj zagotoviti proračunsko postavko. Scenarij trajnostne mobilnosti po mnenju razpravljavcev uresničuje mnoge vrednote in pričakovanja občanov, v kratkem času pa bo težko izvedljiv. Vsekakor pa bi bilo treba začeti s tistimi ukrepi, ki ne zahtevajo veliko sredstev, pač pa več ozaveščenosti in spremembe v ravnanju ljudi. Tak trajnostni scenarij odpira tudi mnoge podjetniške dejavnosti, od storitev za kolesarjenje, pa vse do prevoznih storitev in storitev za omogočanje sovozništva in solastništva avtomobilov.

Tudi v zaledju je po mnenju udeležencev treba razvijati trajnostno mobilnost, posebno še kolesarjenje in javni prevoz. To ne bo v prid le občankam in občanom, temveč tudi razvoju turizma, posebno še v povezavi z dejavnostmi Term Snovik. Za večjo pretočnost tudi električni vlak ne bi smel biti le iluzija, vsekakor pa bi moral biti javni potniški promet bolj pogost in lahko dostopen. Dolgoročno gledano je scenarij, ki vključuje razmah kolesarjenja, hoje in uporabo javnega ter skupinskega prevoza, ob hkratnem zmanjševanju uporabe avtomobila, najustreznejša strateška usmeritev, seveda ne brez izpolnitve vseh potrebnih predpogojev (ustrezne infrastrukture, promocijskih, organizacijskih ter spodbujevalnih dejavnosti).

Podrobneje bodo povzetki z obeh razprav predstavljeni v poročilu, ki bo objavljeno na spletni strani občine v tednu dni po dogodku.

Izžreban nagrajenec

Druga javna razprava o CPS v Kamniku se je zaključila z žrebanjem nagrade za sodelovanje v poletni anketi o mobilnosti v občini. Izmed tistih, ki so izpolnili anketo in so izrazili soglasje za vključenost v žrebanje, je listek z imenom nagrajenca iz bobna potegnil naključno izbrani udeleženec dogodka, oznanil pa podžupan Matej Slapar. Nagrada je bil bon v vrednosti 200 evrov za vozovnico integriranega javnega potniškega prometa. Ker nagrajenca ni bilo na javni razpravi, je bil o novi pridobitvi obveščen naslednje jutro.

Več informacij o celovitem poteku priprave CPS je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani http://cpsobcine.com/kamnik/.

Napoved tretje javne razprave o CPS

Že v novembru 2016 boste imeli občani Kamnika ponovno priložnost sodelovati – tokrat na tretji javni razpravi o CPS. V naslednjem koraku bomo namreč oblikovali vizijo, ki je eden temeljnih kamnov strategije, saj je osnova za vse nadaljnje korake. Na javni razpravi bomo skupaj z občankami in občani razmišljali o želeni mobilnosti v prihodnosti – kaj pravzaprav želimo in kako bi to lahko dosegli.

Vizija pa bo lahko vodilni element priprave CPS samo v primeru, če jo boste večinsko sooblikovali in podprli občani  Kamnika in bo usklajena s pričakovanji vaše skupnosti. K sodelovanju bomo zato povabili občanke in občane vseh generacij, predvsem pa mlade, da na različne načine predstavite svoja videnja mobilnosti prihodnosti. O viziji mobilnosti v Občini Kamnik bomo pripravili tudi razstavo.

Pripravljavci CPS pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o. si vsekakor želijo večje odzivnosti in aktivne udeležbe, kot smo jima bili priča na drugi javni razpravi, saj gre vendar za strategijo, ki bo skozi izvedbo načrtovanih ukrepov pomembno vplivala na življenje vseh občank in občanov.


<< Nazaj | Novice