Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.10.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oddelek za gospodarske javne službe se je v preteklem tednu intenzivno pripravljal na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, kjer sta bili poglavitni točki predlog Odloka o rebalansu in predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve sklenili pogodbe z najemniki javne površine ob pokopališču na Žalah, kjer bodo v času 1. novembra prodajali kostanj, cvetje, sveče, pa tudi tople napitke. Svoje stojnice so nekateri postavili že v soboto, 29. oktobra.

Vse upravičence do subvencioniranih najemnin obveščamo, da bo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. decembra 2011 dalje, Center za socialno delo Kamnik odločal o pravicah in plačilu subvencij najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov ter posegih na kmetijska zemljišča) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011  ter obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah ter poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011. Občinski svet Občine Kamnik je predlagana dokumenta potrdil v sredo, 26. oktobra na svoji 9. redni seji.

V ponedeljek, 24. oktobra je v sejni sobi Občine Kamnik potekala že peta brezplačna informativno - promocijska delavnica z naslovom "Predstavitev podpornega okolja in dobrih praks". Delavnico je organiziral Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru.

V petek, 21. oktobra je potekel rok za oddajo vlog na drugi letošnji razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Do roka je prispelo 5 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 2 vlogi za sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija strehe in položena izolacija v podstrešnih prostorih na stavbi Železniške postaje. Strokovni nadzor, ki ga je vršil Domplan iz Kranja, je potrdil končno situacijo za izvedena dela v višini približno 35.000 evrov z DDV. Ostala dela v notranjosti stavbe se bodo pričela izvajati v mesecu novembru.

Na področju športa se je pripravljal in usklajeval Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov, zaključil se je Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih, udeležili pa smo se jesenskega strokovnega posveta za področje športa, ki ga je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Oddelek za urejanje prostora

Predstavniki Oddelka za urejanje prostora smo se v preteklem tednu udeležili seje Občinskega sveta, nadaljujemo pa tudi s pripravo gradiva s področja dela oddelka za drugo branje občinskega proračuna.

V preteklem tednu smo oddali osnutek gradiva za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu K9 Šole, na podlagi katerega morajo nosilci urejanja prostora pripravljavcu posredovati smernice, pristojno ministrstvo za okolje pa odločbo, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.


<< Nazaj | Novice