Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.08.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

T e D n i (K) ObčineObnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so se v preteklem tednu nadaljevala. Izvajalec vgrajuje vodovodne in kanalizacijske cevi s pripadajočimi jaški. Dela potekajo nemoteno.

Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so opravila naslednja dela, in sicer: asfaltiranje nosilnega sloja voznega pasu proti Kamniški Bistrici, asfaltiranje pločnika pri mejnim zidu (Stahovica 9), vgradnja in izdelava hišnih priključkov vodovoda in fekalne kanalizacije od P 16 do 21.
 

Obvestilo o popolni zapori križišča v Stahovici od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ureHkrati pa vas obveščamo, da bo zaradi asfaltiranja križišča regionalnih cest v Stahovici (pri Calcitu) veljala popolna zapora cest v območju križišča, in sicer od sobote, 5. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 6. septembra 2020, do 5. ure.

Opozarjamo, da je na območju križišča prepovedan promet za tovorna vozila vse do ponedeljka, 7. septembra 2020, do 5. ure.

V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvedlo od sobote, 12. septembra 2020, od 19. ure do nedelje, 13. septembra 2020, do 5. ure.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

V petek, 21. avgusta, so se zaključila gradbena dela »Izgradnja pločnika Markovo Vir pri Nevljah. Dela v dolžini 350 metrov so obsegala: zemeljska in gradbena dela, zacevitev jarka ob regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica, vgradnja granitnih robnikov in kock, vgradnja cevi za TK, vgradnja kabla za javno razsvetljavo, postavitev drogov za javno razsvetljavo in prometne signalizacije, asfaltiranje, zaris horizontalne signalizacije ter postavitev JVO ograj.

V času od 24. avgusta do 27. avgusta je upravljavec za državne ceste Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo preplastil regionalno cesto v dolžini novo zgrajenega pločnika, saj je bila le-ta v slabem stanju. V času del je veljala delna zapora ceste.

Ureditev lokalne ceste Markovo Studenca Podlom (odsek Studenca)

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec opravil naslednja dela, in sicer: zamenjava ustroja, utrditev pete (od P 22 do P 30) ter izgradnja opornega zidu iz kamna in betona od P 2 do P4. Vrednost investicijskih del na tem odsek po ponudbi znaša 154.395,23 evrov.

Zaključek sanacije pragov na vodotoku Kamniške Bistrice

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija poškodovanih pragov na vodotoku Kamniške Bistrice, in sicer na odseku Veliki jez do Fužin.

Izvajalec del, Hidrotehnik, d. d. je v poletnem času izvajal obnovo ter sanacijo pragov, ki bodo v prihodnje izboljšale poplavno varnost na tem odseku, občinska uprava pa bo na Direkciji za vode podala pobudo za nadaljevanje obnove v prihodnjem letu. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključek počitniškega varstava na Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Društvo Počitniško varstvo Kamnik je v sodelovanju z Občino Kamnik izvedlo počitniško varstvo na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Varstvo je bilo namenjeno učencem od 1. do 5. razreda in je potekalo med 26. junijem in 21. avgustom 2020. V letošnjem letu je bilo varstvo pripravljeno in izvedeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in smernicam Ministrstva za izobraževanje in šolstvo.

Pri organizatorju, društvu Počitniško varstvo Kamnik, so s potekom počitniškega varstva zelo zadovoljni, saj kljub varovanju različnih otrok, v času počitniškega varstva ni bilo nobene okužbe z virusom COVID-19. Društvo je v letošnjem letu vložilo veliko energije v samo izvajanje standardov kot veljajo za šole, ko poteka pouk.

Otroci so se kljub tem spremembam v varstvu odlično počutili. Vsi termini so bili dobro zapolnjenimi z udeleženci, ki so imeli na voljo pester in raznolik program. Letošnja rdeča nit so bile tematike, ki širijo obzorja. Plemena sveta, rastline sveta, jeziki sveta ipd. Odrekli se niso niti plavanju v bazenu, igranju  družabnih iger, pohodom, izletom. Več utrinkov iz samega varstva in videoposnetek si lahko ogledate tukaj: http://pocitniskovarstvo.si/.

Otroci so si obljubili, da se kmalu spet vidijo. Naj bodo vse prihodnje šolske počitnice namenjene brezskrbnemu druženju otrok.

Dodatna učilnica na Osnovni šoli Toma Brejca

Zaradi velikega števila učencev je na Osnovni šoli Toma Brejca nastala potreba po dodatni učilnici. Tako so iz dveh kabinetov preuredili učilnico in uredili nov kabinet za potrebe učiteljev.

Dela je izvedlo podjetje SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik. Celotna vrednost investicije pa znaša 46.092,30 evrov.

Postavitev poligona pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju

Predsednik Sveta za preventivo za varnost v cestnem prometu Franc Pivk in tajnik Sveta Robert Zajc sta na prošnjo učiteljev in mentorjev prometne vzgoje Osnovne šole Šmartno v Tuhinju pomagala pri označitvi poligona za spretnostno vožnjo.

Poligon se uporablja v osnovnih šolah, v okviru tekmovanja »Kaj veš o prometu?« ali kot priprava na kolesarski izpit oziroma služi kot dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Finančna uprava RS je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt Preobrazba se zaključuje

V teh dneh se zaključuje projekt Revitalizacija samostana Mekinje (krajše Preobrazba), s katerim je Občina Kamnik uspešno kandidirala na razpisu LAS Srce Slovenije. Gre za projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V dveh letih izvajanja projekta je Mekinjski samostan postal prepoznavna in priljubljena točka srečevanja za Kamničane in druge okoliške prebivalce. 

Vodilni partner projekta je bila Občina Kamnik, ki je skrbela za investicijski del (obnovo prostorov, nakup opreme…), koordinacijo projektnih vsebin in črpanje evropskih sredstev. Po uspešni sanaciji in prenovi dela samostanskega kompleksa so partnerji pristopili k zagotavljanju obsežne inovativne ponudbe, prilagojene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. V ta namen so bili s pomočjo projektnih partnerjev organizirani številni dogodki in programske vsebine, s katerimi se je še dodatno krepil razvoj samostana.

Projektni partner Javni zavod Mekinjski samostan je povezoval celotno dogajanje in bil prizorišče projektnih aktivnosti. Samostan se je v tem času uspešno vključil v celovito turistično ponudbo mesta Kamnik, saj je z ureditvijo dodatnih 11 sob ponudil 60 ležišč, obiskovalci pa so dobro sprejeli tudi vodene oglede po samostanu. V Zavodu tudi v prihodnje načrtujejo najrazličnejše dejavnosti, s katerimi želijo zadovoljiti čim širšo publiko (tako upokojence, kot tudi predšolske in šolske otroke), ki bi ji bila predstavljena zgodovina in pomen samostana za življenje okoliških prebivalcev. Pomembno vlogo pripisujejo tudi razvoju lastne blagovne znamke, ki bi v sklopu samostana ob upoštevanju njegove pretekle dejavnosti povezala lokalne ustvarjalce in pridelovalce.

Pri projektu je sodeloval tudi partner VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje, ki je v Mekinje pripeljal kvalitetne terapevtske delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali različne vzorce, po katerih delujejo, in pridobivali znanje za uspešnejše krmarjenje med zahtevnimi starševskimi, partnerskimi in drugimi odnosi. Zavod VEZAL je izvedel številne delavnice za skupine in individualne obravnave posameznikov, zlasti v povezavi z vzgojo otrok, težavami v partnerskem odnosu in iskanjem notranjega ravnovesja. Ob izdaji priročnika za starše »NAJ vodila za NAJ starše« je v lanskem decembru pripravil tudi istoimenski projektni dogodek, na katerem je množici obiskovalcev predstavil pomen in načine osebnega dela kot nujno potrebne osnove za uspešno starševstvo.

Sveže vsebine je za samostanske zidove pripeljal tudi projektni partner Noah Charney s. p., ki je pripravil številne delavnice in pogovorne večere z občani in drugimi gosti, ki so prihajali z najrazličnejših področij (gastronomija, umetnostna zgodovina, borilne veščine …).

Vizija Mekinjskega samostana tudi v prihodnje ostaja ohranjanje kulturne dediščine 720-letne tradicije v Mekinjah, razvoj za te kraje značilnih rokodelskih veščin in znanj, ki se vse bolj izgubljajo, obenem pa tudi ponuditi izbor kvalitetnih kulturnih dogodkov, ki bi zadovoljili želje in okuse tudi najbolj zahtevne publike. Tako se bo tudi v prihodnje nadaljeval razvoj, ki je bil začrtan in pričet s projektom Preobrazba.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA  S POBEGOM      

Zaradi nepravilne smeri vožnje se je na Cankarjevi cesti v Kamniku zgodila prometna nesreča. Povzročiteljica nesreče je s kraja odpeljala ne da bi udeleženki nudila svoje podatke. Policista sta na podlagi zbranih obvestil in ogleda prometne nesreče kasneje povzročiteljico izsledila in ji izdala plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

VLOM V TOVORNO VOZILO  

Neznanec je na območju Ljubljana-center z neznanim primernim predmetom poškodoval vložek ključavnice na tovornem vozilu in iz njega odtujil ročno orodje. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.

PRIJET PRI TATVINI IN ODPELJAN V ZAPORE 

S strani varnostnika trgovine Tuš v Domžalah so bili policisti obveščeni, da je bil prijet storilec tatvin prehrambnih izdelkov. V postopku je bilo ugotovljeno, da je za storilca razpisan ukrep za privedbo v zapore Ljubljana, kamor je bil tudi odpeljan. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo. 

VINJEN VOZNIK 

V naselju Loke je bil ustavljen voznik neregistriranega tovornega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 1.16 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PADEC S KOLESOM  

V Šmarci je padel kolesar, ki se je peljal po makadamski poti in zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lahko telesno poškodoval. Zoper mladoletnega kršitelja sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.  

NEDOSTOJNO VEDENJE   

Policisti so v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik obravnavali intervencijo, kjer se je občan nedostojno vedel do zaposlene. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. 

SESTANEK HIŠNEGA SVETA   

V Kamniku so policisti obravnavali intervencijo, kjer se je kršiteljica, na sestanku hišnega sveta, nedostojno vedla do sostanovalke in ostalih sostanovalcev. Kršiteljici je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

KRAVE NA KISOVCU POŠKODOVALE VOZILO

Policija je bila obveščena o poškodovanju vozila na Kisovcu. Pri pregledu vozila so bile na zadnjem steklu vidne sledi jezika in sline, tako je bilo ugotovljeno, da so vozilo res poškodovale krave. Oškodovanec je dogodek prijavil zaradi uveljavljanja škode na zavarovalnici.  

 NEPRAVILNO PARKIRANO VOZILO      

Občanka iz Šutne nas je obvestila o napačno parkiranem vozilu, ki ovira promet. Kršitelju je bilo na vozilo izdano obvestilo o prekršku.

INTERVENCIJA V LOKALU

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer se je kršitelj v lokalu neprimerno vedel do gostov in zaposlene, ob prihodu na kraj pa tudi do policistov. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Policisti smo bili obveščeni o nasilju v družini, kjer se je kršiteljica v družinski skupnosti nasilno vedla do druge osebe, jo žalila in jo omejevala z gibanjem na prostem ter jo s temi dejanji spravljala v podrejen položaj. Osumljenki je bila odrejena prepoved približevanja do oškodovanke. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

V KAMNIŠKI BISTRICI NAJDENA PIŠTOLA

Občan je v Kamniški Bistrici našel pištolo znamke Walther z nabojnikom, ki jo je prinesel na policijsko postajo. Napisan je bil zapisnik o najdenih predmetih, po ustrezni kategorizaciji pa bo poslana pristojnim službam.

GLASNO POGOVARJANJE V ŠMARCI   

Policisti so v Šmarci zaradi glasnega govorjenja in druženja pozno v noč obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Na kraju je bil kršitelju izrečeno ustno opozorilo po Zakonu o javnem redu in miru.  

VINJEN VOZNIK 

V Komendi je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.58 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice