Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.08.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občanke in občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

Oskrba s pitno vodo

Ker se bo izvajala prevezava objektov na nov vodovod od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice, bo motena oskrba s pitno vodo od 8. do 13. ure za območje Tunjic, Tunjiške Mlake in Laniš.

Šolski prevozi

Šolski avtobus bo otroke v šolo vozil po ustaljeni poti iz Kamnika ne več čez Komendo. Del poti bo opravil čez gradbišče.

Za otroke, ki obiskujejo Podružnično šolo Tunjice, bo za čas gradbišča vzpostavljen koridor v skladu s spodnjo sliko. V ponedeljek, 31. 8. 2015, je predvideno asfaltiranje pločnika do opornega zidu – modra črta. Po tem pločniku bodo lahko hodili otroci. Od opornega zidu bo do vrha Tunjiške ceste na desni strani ograjen koridor za otroke – rozna črta. Na vrhu klanca bodo otroci prečkali cesto in šli po travniku do šole – črna črta. Iz smeri Laniš in območje naprej od šole bodo otroci v Podružnično šolo hodili preko travnika – črna črta - za gasilskim domom.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel asfaltiranje nosilne in obrabnozaporne plasti asfalta na delu Županjih Njiv od Calcita navzgor. V tem tednu je predvideno nadaljevanje asfaltiranja od kapelice do križišča v Županjih Njivah, kjer manjka še obrabnozaporna plast.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

V teh dneh se zaključujejo dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju«. V letošnjem letu je izvedena druga faza celotnega projekta. Izvajalec KPL d.d. iz Ljubljane je izvedel rekonstrukcijo vzhodnega dela ceste skozi vas Šmartno. Urejeno je tudi parkirišče pred domom krajevne skupnosti. Kljub temu, da se je bilo med samo izvedbo potrebno dogovoriti za nekaj dodatnih del, na osnovi predhodne uskladitve med Krajevno skupnostjo Šmartno, projektantom, izvajalcem in nadzorom, je delo potekalo brez težav, hitro in strokovno, za kar gre zahvala izvajalcu in nadzoru, pa tudi prebivalcem Šmartna v Tuhinju.

Sanacija toplovodnega omrežja

Družba Petrol, Slovenska energetska družba d.d. iz Ljubljane je v tem tednu zaključila z obnovo toplovodnega omrežja. Na območju Novega trga - od obvoznice do Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Vrtca Antona Medveda in Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, so bile odstranjene preko 30 let stare cevi in po isti trasi položene nove cevi. Vse prekopane površine so urejene (asfaltirane oziroma zatravljene). V celoti je obnovljen tudi toplovod, ki poteka med obvoznico in reko Kamniško Bistrico (delno nadzemni, delno podzemni vod).

Oddelek za družbene dejavnosti

Ureditev atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah se zaključuje. V začetku tega tedna bo izvajalec izrisal še vse potrebne črte.

Na nogometnem igrišču sta bila zamenjana oba dotrajana gola. V zadnjih štirih letih je Občina Kamnik za namen ureditve stadiona Prijateljstva v Mekinjah namenila več kot 700.000 evrov. V prihodnjih letih se bo na stadionu uredila razsvetljava in dodatne tribune. Župan Marjan Šarec bo stadion slavnostno odprl v soboto, 5. septembra 2015, ob 10. uri. Se vidimo na stadionu!

V Potoku v Črni smo uredili okolico spomenika ustreljenim talcem NOB leta 1942.

Izvajalec je pričel z izdelavo novih granitnih napisnih plošč padlim v NOB na stavbi VDC Sožitje na Lokah v Tuhinju.

Na Osnovni šoli Marije Vere smo adaptirali malo in veliko telovadnico: beljenje, demontaža stare opreme, obnova sten, montaža športne opreme, menjava vratnih kril v telovadnico, menjava dotrajanega gola na zunanjih športnih površinah v skupni vrednosti. V ta namen je Občina zagotovila slabih 40.000 evrov.

V času poletnih počitnic so bila izvedena večja sanacijska dela na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik in Športni dvorani Kamnik.

Te dni je objavljena publikacija Slovenske knjižnice v številkah (Narodna in univerzitetna knjižnica). Publikacija prinaša podatke o delovanju knjižnic. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ponosom sporoča, da so njihovi podatki zelo dobri in, da nasprotujejo objavljenim namigom v pismih bralcev iz Sobotne priloge, in sicer o šibkih servisih naše knjižnice in obilnih notranjih problemih. Ob objavi podatkov je potrebno povedati, da so rezultati dela knjižnice posledica dobrega odnosa obeh občin ustanoviteljic do knjižnice in zgledno financiranje. Hkrati pa gre seveda za uspešno sinergijo s kolektivom, ki zavzeto dela in odločilno pripomore h kakovosti naših storitev.

Povzetek slovenskih podatkov in lasten izračun podatkov Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik:

 

Povprečje Slovenija 2014

Povprečje Kamnik-Komenda 2014

Število knjižničnih enot na prebivalca

4,2

4,1

Število prirasta na prebivalca (novo gradivo)

0,23

0,24

Število članov na prebivalca

0,26

0,23

Število obiska na člana knjižnice

16,68

18,45

število izposojenih enot na člana knjižnice

44,83

53,52

Število izposojenih enot na prebivalca

11,93

12,50

Povezava do podatkov v excelovi tabeli: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora v sodelovanju s Športnim društvom Motnik ter s pomočjo številnih prostovoljcev organizirali deveti kolesarski izlet po poti od Snovika do Motnika. Kolesarska pot je po težavnosti uvrščena kot dokaj zahtevna kolesarska pot, saj poteka po razgibanem terenu po naseljih Tuhinjske doline, dolga je 23 kilometrov. Pot je bila urejena leta 2007 in Občina Kamnik opaža, da je vsako leto bolj obiskana.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu dobil pozitivno mnenje na Občinski prostorski načrt s strani Ministrstva Republike Slovenije za kulturo. Za obravnavo in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na občinskem svetu potrebujemo še pozitivno končno mnenje Ministrstva Republike Slovenije za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja ter odločbo o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na okolje.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Izdelali smo tudi več odločb za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

Nabava novega gasilskega vozila za PGD Motnik

V preteklem tednu je potekal sestanek s predstavniki PGD Motnik glede vsebine razpisne dokumentacije, ki jo določa 71. člen Zakona o javnem naročanju, in sicer za nabavo podvozja in nadgradnje novega gasilskega vozila vrste GVC 16/25 po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Usklajeno je bilo vseh 6 elementov, ki so zahtevani za pričetek postopka javnega naročila s poudarkom na tehničnih karakteristikam, ki jim mora ustrezati novo vozilo, pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotavljanje njihove ustreznosti, finančnih zavarovanj in drugih relevantnih zahtev naročnika. Ocenjuje se, da bo celotna razpisna dokumentacija objavljena na Portalu javnih naročil RS v začetku meseca septembra 2015.

Dogajanja na območju »Srce Slovenije«

Začenja se sezona nepozabnih potepov po Srcu Slovenije. Srce Slovenije je območje, ki v zaledju glavnega mesta Slovenije ponuja drugačna doživetja slovenskih posebnosti. Od Kamnika do Litije, od Lukovice do Šmartnega pri Litiji lahko okušate lokalno značilne dobrote in se jih morda naučite pripraviti tudi sami! Spoznavate lahko rokodelske in druge tradicije, presenetite otroke s posebnimi dogodivščinami, se razgibate v krajih posebnih razgledov in s potepanji od enih do drugih vrat sodelujte v nagradni igri za družinsko kopanje v Termah Snovik! Programi so primerni za vse - tudi za družine z otroki in za starejše. Zasnovani so tako, da lahko v enem vikendu obiščete več točk in tako resnično spoznate lokalno območje v stiku s prijaznimi domačini!

Od 28. do 30. avgusta jo mahnemo na pot po Šmartnem pri Litiji! Po ogledu znamenitosti in različnih tematskih poti bomo obiskali Jablaniško dolino s prav posebnimi domačijami, vmes bomo obiskali prijazna gostišča in sloviti grad Bogenšperk z ustvarjalnimi delavnicami in viteškimi igrami.

Od 4. do 6. septembra bomo na območju Lukovice okušali domač kruh in lokalno pivo, spoznavali sadjarstvo in čebelarstvo, ob ljudskih pesmih spoznavali stare obrti, otroci pa se bodo lahko naučili novih spretnosti.

Od 25. do 27. septembra bodo svoja vrata odprli prijazni gostitelji V Litiji, občini, ki ob vsakem obisku lahko preseneti s posebnimi gozdnimi pustolovščinami, tradicijami oglarjenja in raznoterega rokodelstva ter vselej tudi z domačimi dobrotami, pridelanimi na domačijah s častitljivo preteklostjo.

Od 23. do 25. oktobra bo Srce Slovenije na stežaj odprlo svoja vrata v Kamniku, ki obiskovalce navdušuje z izbranimi Okusi Kamnika, z različnimi viri zdravja in dobrega počutja, z razgledi po bogati preteklosti in po slikoviti naravi Kamniško-Savinjskih Alp.

Še več informacij o dogajanju na območju Srca Slovenije na naslovu http://www.srce-slovenije.si/turizem.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino v Volčjem Potoku. Z zbiranjem obvestil in je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pristopil do stanovanjske hiše in iz dvorišča odtujil vrtno kosilnico znamke Honda in plinski žar Weber. Nastala je materialna škoda za približno 600 evrov. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v vozilo na območju Italije. Policist je ugotovil, da je neznani strolec vlomil v avtodom v kraju Leče v Italiji in iz njega odtujil dokumente in pa kontaktne ključe vozila. Nastala je materialna škoda za približno 300 evrov. Policisti bodo podali poročilo na državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec z glavne avtobusne postaje v Kamniku, Maistrova ulica 18, odtujil zaklenjeno moško treking kolo, znamke Author, svetlo modre barve, neznana številk okvirja. Nastala je materialna škoda za približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na relaciji Mengeš - Kamnik pri železniški progi obravnavali prometno nesrečo. Na kraju ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v pred seboj vozeči traktor, ki pa je zavijal levo na travnik. Nihče od udeležencev v prometni nesreči ni bil poškodovan, nastala je materialna škoda za približno 6.000 evrov. Zoper oba voznika je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so na Veliki planini obravnavali delovno nesrečo z dne 27. 8. 2015. Ugotovljeno je bilo, da je delavec opravljal dela na strehi na objektu Počitniške koče. Pri sestopu s strehe na lestev je izgubil ravnotežje in je padel preko lesenih stropnikov 4,7 metra na betonska tla. S strani Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik mu je bila nudena prva pomoč, odpeljan je bil v UKC Ljubljana. Sledi poročilo na državno tožilstvo.

Policisti so v Soteski obravnavali prometno nesrečo. Na kraju ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila trčil v zadnji del pred seboj vozečega vozila. V prometni nesreči sta bili poškodovani sopotnici v vozilu. Poškodovani sta zdravniško pomoč poiskali sami v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo v Črni pri Kamniku. Na kraju ugotovljeno, da je neznanec preko noči na vzvod skozi priprto okno shrambe vstopil v stanovanjsko hišo, vendar je bil s strani domačih prepoden in ni ničesar odtujil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo«

Vodstvo in policisti Policijske postaje Kamnik obveščajo, da času med 1. 9. 2015 in 11. 9. 2015 poteka prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo« ob začetku šolskega leta. V zadnjih letih se je uveljavila kot skupna akcija vrste sodelujočih, šol, policije, lokalnih skupnosti, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, združenj šoferjev in avtomehanikov, AMD, društev upokojencev, zavarovalnic in drugih podjetij in ne nazadnje staršev otrok ter prostovoljcev. Začetki šolskega leta so nevarni, saj so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani. Še posebej aktivno pri projektu sodelujejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in Komenda.

V občini Kamnik in Komenda bo tudi v letošnjem šolskem letu 2015/2016 sodelovalo več prostovoljcev, ki bodo skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za njihov trud in požrtvovalnost, saj s svojo prisotnostjo v cestnem prometu, veliko pripomorejo k večji varnosti otrok.

VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU, TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE, ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA PROSTOVOLJCEV.

Poleg tega bi za večjo varnost naših otrok priporočili tudi naslednje:

Staršem

Da te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji otrok in kar je zelo pomembno neposredno v prometu, da preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, kar pa ne, da jih o tem poučite in opozorite na nevarnosti in predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. In to ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem pa ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED!

Da pri prevozu otrok le-te dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih sedežih, predvsem pa da jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v vozilu vedno pripnite!

Voznikom

Da so v prometu pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in, da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje.  Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča in podobno.

Vsem prvošolčkom, njihovim staršem in seveda tudi preostalim udeležencem v cestnem prometu želim srečno in varno pot v šolo, voznike pa še posebej opozarjam na previdnost in strpnost v prometu.


<< Nazaj | Novice