Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.07.2017

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Oddelek za družbene dejavnosti

Društvo počitniško varstvo

Odzvali smo se vabilu Društva počitniško varstvo in obiskali otroke, ki so v preteklem tednu v dopoldanskem času preživljali poletne počitnice na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Ker so v letošnjem letu vsi termini tematsko obarvani, je bil v preteklem tednu na vrsti Stari grad. Otroci so cel teden, poleg različnih iger, izdelovali izdelke, povezane z grajskim življenjem (svečnike, kraljevske zapestnice, verižice...) in nam zaupali, da so se v četrtek peš odpravili na Stari Grad, kjer jih je počakala kraljična Veronika. Da pa izdelki, ki jih ustvarijo, niso sami sebi namen, so na voljo obiskovalcem, v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva se sproti beležijo, podarjena pa bodo v dobrodelne namene. Letos je obisk rekorden - vabljeni k obisku stojnice tudi vi. 

Sanacija poševne strehe – enota Tinkara na Bakovniku

V notranjosti objekta se nadaljuje z oblaganjem montažnega stropa (pritrjevanje mavčnokartonskih plošč), pred tem so bili zamenjani tudi električni vodi - cevi, ki potekajo pod spuščenim stropom. Izvedena je bila tudi zamenjava odduhov kanalizacije. V zgornji etaži vrtca se že izvajajo pleskarska dela (glajenje in brušenje mavčnokartonskih plošč ter beljenje). Dela potekajo po načrtu, po terminskem planu se bodo najprej zaključili prostori v zgornji etaži. 

Osnovna šola Marije Vere

Na Osnovni šoli Marije Vere je izvajalec pričel s sanacijo hidroizolacije, ki je v preteklem tednu zajemala rušitvena, zidarska in zemeljska dela. 

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu prejel mnenja nosilcev urejanja prostora k usklajenemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje B23 Jata št.1., ki ga je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Maribor. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nanaša na parcele številka: 649/4, 649/5, 649/16, 649/17, 649/24, 649/12, 649/13, 649/15 vse v k. o. Podgorje. Pobudnik za izdelavo Sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč družba Jata Emona d.o.o.. Družba želi obstoječi izvedbeni akt spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

V preteklem tednu smo na Oddelek za urejanje prostora prejeli nekaj mnenj nosilcev urejanja prostora k drugemu mnenju k načrtovanim spremembam v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1. Spremembe v predlogu Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 se nanašajo na spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka za celotno območje Občine Kamnik, posamezne popravke spremembe primarne namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa za posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze. V osnutku Sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 1 ni sprememb namenske rabe iz primarne v stavbno ali obratno.

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli nekaj sestankov s bodočimi investitorji za pripravo OPPN. Na podlagi izvedenih sestankov ugotavljamo, da investitorji  OPPN-jev ne upoštevajo določil 200. člena OPN, ki določa, da Sklep o pričetku postopka OPPN sprejme župan na podlagi pobude, ki jo poda zainteresirani pobudnik za izdelavo OPPN. Pobuda obsega oceno stanja in jasen opis investicijske namere in se pripravi v tekstualnem in grafičnem delu. Na podlagi pobude občinska strokovna služba za urejanje prostora pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli usmeritve, potrebne strokovne podlage in njihove podrobnejše vsebine v skladu s šestim odstavkom tega člena ter robne pogoje, ki jih mora upoštevati investitor v postopku priprave OPPN. Projektno nalogo Občina in investitor uskladita. Usklajena projektna naloga je del sklepa o pričetku postopka izdelave OPPN.

Pred pripravo ali v postopku priprave OPPN je treba pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo najmanj:

V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če občinska strokovna služba, pristojna za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji (RGS) za bančne kredite, ki jih RRA LUR kot izvajalec razpisuje na območju Osrednjeslovenske regije v sodelovanju z bankami. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovenski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija (slednja obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju. Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR, en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah. Rok za oddajo prijav je od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 5. 2018.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA LUR: http://www.rralur.si/sl/projekti/regijska-garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji-0.

Zainteresirane lokalne upravičene prijavitelje/kreditojemalce pozivamo, da preučijo možnost prijave projektov na omenjeni razpis.

Policijska postaja Kamnik

ZASEG PREPOVEDANE DROGE

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela v Kamniku imela v postopku občana, ki mu je bil zasežen plastični mlinček, z zeleno-rjavo posušeno snovjo rastlinskega izvora. Zasežena snov bo poslana v analizo po opravljeni analizi pa zoper občana sledi ustrezen postopek.

PROMETNA NESREČA V PODGORJU

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana na prometno nesrečo v Podgorju. Tam je bilo ugotovljeno da je na delovišču delavec s strojem v kritičnem trenutku obračal, pri tem je pa mimo pravilno peljal voznik osebnega avtomobila, pri čimer ga je delavec s stranskim delom stroja zadel po desni strani vozila. Pred prihodom patrulje sta se oba udeleženca dogovorila o krivdi in škodi ter izpolnila evropsko poročilo.

PROMETNA NESREČA PRI QLANDIJI

OKC je patruljo Policijske postaje Kamnik poslal na prometno nesrečo pri trgovskem središču Qlandiji. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta bila v prometni nesreči udeležena voznika osebnih avtomobilov. Nastala je manjša poškodba na vozilih, opravljen je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pri vseh negativen, izdano pa je bilo obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA DENARJA NA BANKOMATU V ŽEJAH

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in povedal, da je na bankomatu v Žejah v reži bankomata pozabil denar. Policisti so z njim opravili razgovor in ugotovili, da je tega dne občan na bankomatu opravil dvig gotovine v višini 250 evrov in le-to pozabil v reži bankomata, ki jo je neznani storilec odtujil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

TATVINA DLANČNIKA IN MOBILNEGA TELEFONA

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in prijavil tatvino dlančnika ter mobilnega telefona. Policisti so z njim opravili razgovor, v katerem je bilo ugotovljeno da je neznani storilec v času med 21. 7. 2017 in 22. 7. 2017 med 17.30 in 01.30 z vrta pred stanovanjsko hišo v Kamniku odtujil dlančnik znamke Intermec in mobilni telefon znamke Samsung Xcover 3. Materialna škoda znaša približno 3.700 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

POŠKODOVANJE STEKEL NA OKNIH STANOVANJSKE HIŠE

Iz OKC je bilo sporočeno, da je poklical občan in prijavil poškodovanje več stekel oken na stanovanjski hiši v Volčjem Potoku. Na kraju je patrulja ugotovila, da je neznani storilec preko noči razbil stekla treh oken. Nastala je materialna škoda za približno 3.000 evrov.

POŠKODOVANA STEKLA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI

OKC PU Ljubljana je patruljo Policijske postaje Kamnik napotil na železniško postajo v Kamniku, od koder je poklical občan in povedal, da je neznanec razbil okno blagajne na omenjeni postaji. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec ob približno 18.04 s silo telesa razbil okno blagajne in kraj zapustil v neznani smeri. Materialna škoda znaša približno 200 evrov. Sledi kazenska ovadba. 

VLOM V PROSTORE LOVSKE DRUŽINE

Lovec enega izmed lovskih društev v Kamniku je OKC obvestil, da je bilo vlomljeno v njihov Lovski dom. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času pristopil do letne kuhinje ob lovskem domu Lovske družine Kamnik in nato preplezal manjšo trikotno odprtino ter vstopil v kuhinjo, kjer je odtujil litoželezni žar. Nastala je materialna škoda, ki znaša približno 400 evrov. Sledi kazenska ovadba.

GLASNI RADIO MOTI SOSEDE

OKC je patruljo Policijske postaje Kamnik poslal v Suhadole, od koder je poklicala občanka in povedala, da sosed moti javni red in mir s preglasnim predvajanjem glasbe. Kršitelj je bil opozorjen na primerno glasnost glasbe.   


<< Nazaj | Novice