Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.11.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. Na delu do prepusta je bilo v preteklem tednu izvedeno asfaltiranje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju Košiš. Izvaja se priprava za asfaltiranje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako se izvajajo še zadnji odcepi kanalizacije na cesti proti Vrhovju. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je začel z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3.  Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku se intenzivno nadaljuje in zaključuje postopke v zvezi z realizacijo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2015. V okviru navedenega sklepamo kupoprodajne in menjalne pogodbe z lastniki zemljišč, ki jih Občina potrebuje za infrastrukturne objekte.

Trenutno imamo na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.

Občina prodaja dve nepremičnini, in sicer:

Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno 14. 12. 2015.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani kupci preberejo  tukaj.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so bila izvedena še zadnja pripravljalna dela s strani družbe Petrol d.d. v zvezi z energetsko sanacijo objektov, vključenih v projekt javno-zasebnega partnerstva. Primopredaja bo izvedena v tem tednu.

Varuhe predšolskih otrok in starše, ki vključujejo svoje otroke v varstvo k varuhom in želijo uveljavljati sofinanciranje s strani občine, opozarjamo, da je potrebno pred vključitvijo otroka v varstvo preveriti upravičenost do sofinanciranja, bodisi pri varuhih, bodisi na Oddelku za družbene dejavnosti. Do sofinanciranja varstva pri varuhih so upravičeni starši za otroke, ki so uvrščeni na Centralni čakalni seznam in izpolnjujejo druge pogoje določene z zakonom (npr. stalno prebivališče). V primeru neizpolnjevanja zakonskih pogojev Občina nima pravne podlage za sofinanciranje tovrstnega varstva. 

V sredo, ob 16. uri je v seji sobi Občine Kamnik potekal 11. koordinacijski sestanek institucij občine Kamnik, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših v naši občini. Na sestanku smo obravnavali aktualne novice in novosti s tega področja, pregledali in dopolnili smo tudi vsebine projektov (delavnica iz 10. koordinacijskega sestanka), ki jih bomo prijavili na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je v Uradnem listu RS, številka 86, objavila Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik. Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu je nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili. Občinski prostorski načrt (OPN) je stopil v veljavo v petek, 27. 11. 2015, torej 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu intenzivno pripravljal gradivo za vzpostavitev prostorsko informacijskega sistema (PISO). S tem bo vsem zainteresiranim omogočen javen dostop do prostorskih podatkov preko spleta.

Grafični del OPN je dostopen na uradni spletni strani Občine Kamnik na www.geoprostor.net/piso, tekstualni del OPN pa je dostopen na povezavi: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/odloki.

V preteklem tednu smo na Oddelku intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila spremembo, javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za razvoj in investicije

Zakon o financiranju občin – ZFO-1

Občina Kamnik je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela sredstva v višini 114.047 evrov za projekt ureditve atletskih površin na Stadionu prijateljstva v Mekinjah. V okviru projekta so bila urejena nova vadbišča za met kopja, skok v višino, skok s palico, skok v daljino in izmetno mesto za met krogle. Gre za državna sredstva, ki jih občine v skladu z Zakonom o financiranju občin, lahko koristimo za investicijske projekte.

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik

Podjetje Eurocon d.o.o. je po naročilu Občine Kamnik izdelalo Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kamnik. To je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim občina ugotavlja stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi. V njem so zajeti in identificirani možni načini pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnega omrežja. Naloga občine je in bo tudi v prihodnje zagotavljati uravnotežen policentričen razvoj, ki bo omogočal gospodarsko rast, boljši dostop do kvalitetnih delovnih mest in dostopno javno in družbeno infrastrukturo. Eden od načinov, kako pozitivno prispevati k razvoju občine, je brez dvoma tudi izgradnja širokopasovne infrastrukture, s čimer bi lahko zadržali mlade, izobražene ljudi in zagotovili odpiranje novih delovnih mest z vzpostavitvijo novih storitev, ki jih omogoča dostopnost do širokopasovnega interneta (e-zdravje, e-izobraževanje, e-uprava, delo od doma, itd.).

Občina Kamnik je izvedla anketo, s katero je preverila dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov. Skupaj je bilo izpolnjenih 571 anket. Največ odgovorov je bilo prejetih s strani fizičnih oseb (90,6 odstotkov), sledijo poslovni uporabniki (8,33 odstotkov), športne, kulturne in nevladne organizacije ter javne institucije, ki so odgovorile v enakem odstotku (0,53 odstotkov). Analiza ankete je pokazala, da končni uporabniki v veliki meri niso zadovoljni s trenutno kakovostjo storitev oziroma bi si želeli kakovost še izboljšati. Anketirani občani se želijo v veliki večini (91,56 odstotkov) priključiti na širokopasovno infrastrukturos hitrostjo 100 Mb/s. Občani si želijo tudi internetno televizijo, kar je povezano s hitrostjo interneta, saj v nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da se bodo srečevali s težavami pri koriščenju storitev. 5,9 odstotka anketiranih občanov pa dostopa do interneta še vedno nima. Skoraj v vsakem kraju so uporabniki, ki danes nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka z zmogljivostjo 30 Mb/s in seveda tudi ne z zmogljivostjo 100 Mb/s. Izjemi sta mesto Kamnik in naselje Snovik, kjer imajo vsi uporabniki možnost priključitve na hitrost 100 Mb/s. Vzpostavitev ustrezne širokopasovne infrastrukture na celotnem območju občine Kamnik bi prispevala h konkurenčnosti obstoječih in k razvoju novih inovativnih gospodarskih subjektov in z omogočanjem dostopa do elektronskih storitev povečala kvaliteto življenja vseh občanov.

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016, ki ga objavlja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in si ga lahko ogledate tukaj.

Dodatne informacije so na voljo pri skladu na elektronski pošti kadrovske@sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01/434 15 85 ter na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si.

Predmetne kadrovske štipendije niso del Regijskih štipendijskih shem. Informacije v zvezi z nadaljevanjem RŠS LUR najdete tukaj.

Policijska postaja Kamnik

Na Policijski postaji Kamnik se je zglasil občan in prijavil tatvino denarnice. Policisti so z njim opravili razgovor in ugotovili, da je bila oškodovancu odtujena moška denarnica, v kateri je imel nekaj denarja in plačilne kartice. Sledi kazenska ovadba.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v Potok pri Komendi, kjer je preko noči prišlo do tatvine goriva iz delovnega stroja. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil na gradbišču vlomil skozi pokrov posode za gorivo delovnega stroja in iz njega odtujil približno 70 litrov goriva ter tako oškodovanca oškodoval za približno 100 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana v Šmarco na parkirišče pred trgovino, kjer je neznani voznik pri manevriranju na parkirišču trčil v parkirano vozilo oškodovanca. Dogodek je opazila tudi priča, ki je policistom sporočila registrsko tablico pobeglega voznika. Policisti Policijske postaje Kamnik bodo z pobeglim voznikom opravili razgovor in zoper njega ustrezno ukrepali.

Ena od kamniških bank je policijsko postajo obvestila, da so pri pologu denarja odkrili ponarejen bankovec za 20 evrov. Bankovec so policisti zasegli, po analizi pa sledi kazenska ovadba.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na intervencijo v stanovanje, kjer se je zaradi navzkrižnega komentiranja filma sprl in stepel par. Policisti bodo v zvezi pretepa zbrali obvestila in zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana na Perovo, kjer je prišlo do manjše prometne nesreče med dvema voziloma. Na kraju sta se udeleženca že sama dogovorila in obravnave policistov nista potrebovala.

Policisti Policijske postaje Kamnik bili poslani v stanovanjsko hišo v Kamniku, kjer naj bi prišlo do vloma. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, v katero pa nato ni vstopil, saj ga je prepodil alarm. Kljub temu pa je z vlomov oškodovancu povzročil za 200 evrov škode. Sledi kazenska ovadba na tožilstvo.

Policisti so bili poslani v trgovino v Kamniku, od koder je poklical varnostnik, da je prišlo do goljufije pri tehtanju živil. Na kraju so policisti zbrali obvestila in v kolikor se bo trgovina odločila za pregon, sledi kazenska ovadba.


<< Nazaj | Novice