Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.09.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem - REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014,v kateri že od začetka sodeluje tudi Občina Kamnik. Na razpis kadrovskih štipendij lahko kandidirajo dijaki in študentje. Rok za oddajo vlog je petek, 11. oktober 2013.  

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše, so se zbirale vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013. Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so imeli škodo zaradi posledic suše v letu 2013 in je le-ta večja od 30 odstotkov. Zbiranje vlog bo potekalo do ponedeljka, 30. septembra 2013.

V ponedeljek, 30. 9. 2013, je potekel rok za prijavo na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Do roka je prispelo preko 90 vlog. Pristojna služba Občine jih bo v prihodnjih dneh tudi pregledala in vlagatelje pozvala k morebitni dopolnitvi vlog. 

Na podlagi Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2013, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na 22. seji, dne 27. 3. 2013, ter v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, so bili izvedeni postopki ter podpisana pogodba o prodaji 0,02-odstotnega kapitalskega deleža Občine Kamnik v družbi Svilanit Svila d.o.o.. Kapitalski delež bo kupila družba Svilanit tekstilna tovarna d.d..

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin, je bil na Ministrstvo za finance posredovan zahtevek za izdajo soglasja k zadolžitvi skupaj s poročilom finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca. Po pridobitvi soglasja bo Občina Kamnik podpisala 5-letno kreditno pogodbo z izbrano banko v višini 2.450.000 evrov.

Krajevnim skupnostim v občini Kamnik je bilo posredovano navodilo o pripravi ter posredovanju podatkov za predlog proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo na spletni strani in oglasni deski Občine (pritličje občinske stavbe) v torek, 15. 10. 2013, objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Obrazec vloge bo objavljen tukaj. Zainteresirani pa ga bodo lahko pridobili tudi v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik (pritličje občinske stavbe, pisarna številka 1), in sicer v času uradnih ur. Vloge s prilogami bodo prosilci lahko oddali v obdobju od 15. 10. 2013 do 15. 11. 2013.

V preteklem tednu so bili ponovno opravljeni ogledi prostih vrtičkov z zainteresiranimi strankami. Nekaj prostih površin je bilo oddanih v zakup. Pri pregledu vrtičkov opažamo, da nekateri zakupniki ne obdelujejo vrtičkov v skladu z določili sklenjenih pogodb in prosto kurijo ostanke rastlin in odpadkov, kar pa je izrecno prepovedano. Opažamo tudi, da imajo nekateri zakupniki vrtičkov neobdelane površine.Pri tem je potrebno paziti, da sproti čistijo plevel in visoko travo. V nasprotnem primeru lahko pride do zasaditve plevela še na sosednje površine. Zaradi tega dejstva tako vse zakupnike vrtičkov pozivamo, naj sproti čistijo neobdelane vrtičke in s tem pripomorejo k zdravi, lepši in urejeni okolici vrtičkov.

Oddelek za družbene dejavnosti    

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je izvajal inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) in na njem temelječi predpisi nalagajo občinam v zvezi z zagotavljanjem socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. V nadzoru je bilo ugotovljeno, da Občina Kamnik zagotavlja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu:

V nadzoru je bilo torej ugotovljeno, da Občina Kamnik izpolnjuje naloge v zvezi z zagotavljanjem javne socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Na podlagi tega dejstva se postopek rednega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem nalog Občine Kamnik ustavi.

V sredo, 25. 9. 2013, se je v prostorih Doma kulture Kamnik odvijal prvi posvet na temo: »Strategije razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014-2018«, ki ga je organizirala Občina Kamnik. Posveta se je udeležilo lepo število mladinskih društev, kot tudi zainteresirani mladi posamezniki. Občina Kamnik izraža velik interes in zapolnitev nalog na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju. V tem okviru želi z dokumentom »Strategije razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014-2018« zagotoviti pogoje za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih stvareh zanje v lokalni skupnosti.  Mladi so bili na posvetu izredno pozitivno naravnani, v razpravi so imeli dobre predloge, kot so vzpodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva med mladimi, povečevanje sodelovanja in vključenosti med mladimi, razvoj alternativnih oblik dela z mladimi, v aktivno delovanje vključiti tudi zainteresirane mlade posameznike in ustvarjalce. Vsi smo bili enotnega mnenja, da je potrebno kot krovno organizacijo mladih ponovno vzpostaviti Mladinski svet Kamnik, ki spodbuja dejavnost mladinskih organizacij in skrbi za njihovo informiranje. Ker se v občini Kamnik zavedamo, da mladinska politika ni politika mladih, niti politika o mladih, ampak je politika za mlade, želimo z zgoraj navedenim dokumentom predstaviti in urediti celovito stanje mladinske politike na lokalni ravni.

Matična knjižnica Kamnik vabi na prve jesenske Kamniške pravljične poti – pravljični zlati hrib v soboto, 28. 9. 2013. Irena Cerar bo pripovedovala pravljice, ki jih je pred več kot 100 leti zapisal znameniti Tunjičan dr. Franc Stele in so letos izšle v knjigi Zlati hrib. Prav tako v sklopu slovenskih knjižnic uvajajo novost, in sicer mCOBISS. Gre za virtualno knjižnico na mobilnih napravah, od koder si lahko gradivo kadarkoli poiščete, rezervirate, podaljšate rok izposoje, pregledate zgodovino izposoj, prejemate e-obvestila in še mnogo več.

Oddelek za urejanje prostora

Že prejšnji teden smo poročali, da se je na Oddelku zglasilo več občank in občanov, ki so iskali informacije glede napovedanega davka na nepremičnine. Predlog Zakona o davku na nepremičnine je pripravljen za obravnavo na eni izmed prihodnjih sej Vlade Republike Slovenije.

Prejšnji mesec je bil sprejet Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/2013), ki opredeljuje način določitve zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin. Z omenjenim Pravilnikom je sedaj tudi formalno predpisan način določanja zemljišč za gradnjo stavb.

Na Občini Kamnik si je možno ogledati gradivo za potek trase daljnovoda Kamnik – Visoko (izbrana varianta), ki sicer ne poteka preko območja naše občine. Gradivo je na vpogled od 17. 9. 2013  do 18. 10. 2013 tudi v prostorih Občine Kamnik, II. nadstropje, kjer lahko podate svoje pripombe in pobude.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so v nočnem času prijeli 5 oseb, starih med 17 in 20 let, osumljenih storitve poskusa velike tatvine. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so osumljeni v nočnem času, v enem od garažnih prostorov v Kamniku, iz parkiranega osebnega avtomobila odtujili platišča s pnevmatikami. Pri dejanju so bili prijeti s strani policistov Policijske postaje Kamnik in Policijske postaje Domžale. Pri postopku so bila storilcem zasežena odtujena platišča s pnevmatikami in vrnjena oškodovancu. Prav tako je bil pri postopku mladoletniku zasežen mlinček z neznanimi rastlinskimi delci rjavo-zelene barve, za katere se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo-rastlino. Zasežena je bila teleskopska palica. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, zoper mladoletnika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Prav tako pa bo zoper 20-letnika podana odločba v hitrem postopku zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 20-letnica izvršila tatvino športnih copat. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je do prihoda policistov na kraju tudi zadržal. Z dejanjem je 20-letnica oškodovanca oškodovala za 60 evrov. Policisti bodo zoper 20-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek s 34-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.79 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Pri postopku je bilo nadalje ugotovljeno, da je 34-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so 34-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času s parkiranega osebnega avtomobila v Kamniku odtujil obe registrski tablici in kraj zapustil v neznani smeri. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v večernih urah postopek z 22-letnikom iz Kamnika. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.86 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so pri postopku 22-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Približno uro kasneje je bil navedeni 22-letnik ponovno ustavljen in kontroliran v Kamniku. Ker je vozil v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije, je bilo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa 22-letniku začasno zaseženo vozilo. Policisti bodo zoper 22-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.


<< Nazaj | Novice