Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.06.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija usada na cesti v Lazah

Ob občinski cesti Laze – Zgornji Tuhinj se je zaključila sanacija usada pod cesto, ki je povzročal težave voznikom predvsem v zimskih razmerah. Izveden je nov podporni zid iz kamna v betonu ob strugi vodotoka, ki bo preprečeval tudi posedanja na lokalni cesti. V območju novega zidu je sanirana tudi lokalna cesta z novim asfaltom.

Sanacija podpornega zidu pokopališča na Vranji Peči

Sanacijska gradbena dela na podpornem zidu pokopališča ob cerkvi na Vranji Peči so zaključena. Izveden je nov armiranobetonski venec in kapa zidu, sanirane so bile razpoke in vdolbine v zidu. Obnovljen je zid v dolžini 54 metrov na južni strani pokopališča, ki je bil najbolj dotrajan. Sanacijo sta sofinancirala Občina Kamnik in Krajevna skupnost Vranja Peč.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela na štadionu potekajo v skladu s terminskim planom. Pričela se je izvedba zaključnega sloja umetne mase na atletski stezi, ki bo končana čez približno 10 dni, nato sledi še izris vseh potrebnih črt. Predvideva se, da bo steza prešla v uporabo športnikom in rekreativcem do 20. julija, in kot je bilo obljubljeno že na začetku, bo uporaba brezplačna za vse.

Tudi dela na stavbi potekajo nemoteno. V tem tednu je Občina Kamnik dobila s strani podjetja JUB d.o.o. donacijo, in sicer bodo za športni objekt na stadionu brezplačno donirali celoten material za izvedbo zunanje izolacijo stavbe, prav tako bodo donirali barvo za fasado. Za to donacijo se občina iskreno zahvaljuje podjetju JUB kemična industrija d.o.o. ter svetnici Nives Matjan.

V preteklem tednu smo imeli sestanek z vodstvom Društva upokojencev Kamnik, in sicer smo se pogovarjali o projektu razdelilne kuhinje oziroma delitvi toplih obrokov za vse, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Društvo upokojencev Kamnik nam je pripravljeno odstopiti svoje prostore na Kolodvorski ulici 5 v Kamniku za te namene. S projektom bi začeli v začetku prihodnjega leta oziroma takoj, ko bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu. Projekt je šele v nastajanju in vas bomo o podrobnostih sproti obveščali (sledi še izbira najugodnejšega izvajalca za pripravo toplih obrokov, potekali bodo dogovori s prostovoljci za pomoč pri celotni logistiki, sestanek s predstavniki CSD, Karitas, Rdeči križ….). Projekt se že uspešno izvaja po več občinah.

V zadnjem tednu meseca junija se prične sanacija dveh kletnih prostorov OŠ 27. julij. Zaradi slabe hidroizolacije stavbe in vdora podtalnice v času poplav je namreč v omenjenih prostorih prisotna strupena plesen.

Na spletni strani Zavoda Kotlovnica (koordinator in izvajalec LAS) (http://kotlovnica.si/slo/aktualno/razpis-za-nevladne-organizacije-za-projekte-s-podrocja-preprecevanja-odvisnosti-od-drog-in-nekemicnih-odvisnosti/2088) je objavljen javni razpis za nevladne organizacije, ki bi želele v šolskem letu 2014/15 za osnovnošolce izvajati projekte s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti.

Društva, ki so se prijavila na kulturni oziroma mladinski razpis ter bila sofinancirana s strani Občine Kamnik, svoje projekte in programe aktivno izvajajo in nekateri so svoje programe oziroma projekte tudi že realizirali. Na podlagi zaključnih poročil, ki so jih posredovali, so prejeli tudi drugi del sredstev sofinanciranja s strani Občine Kamnik.

Mladinski center Kotlovnica, ki je osrednja organizacija za mlade v Kamniku, je realizirala nekaj odmevnih projektov. Največ pozornosti zaslužita projekta radijskih poklicev, preko katerega so v sodelovanju z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik izvedli serijo radijskih delavnic, ki so po pridobljenem dovoljenju rezultirale v oddajanje pravega lokalnega Radia Kamn'k na frekvenci 107,6 MHz in na spletni strani kotlovnica.org. Radio je oddajal 14 dni, živ program pa so izvedli v dveh sobotah po 8 ur. Drugi projekt paje KamfestAppfest, kjer mladi s pomočjo korporativnih prostovoljcev podjetja Morftec izdelujejo festivalsko aplikacijo za mobilne telefone. Projekt je podprla tudi mreža MAMA v okviru Mreža NVO mladinskega dela. Aktivno državljanstvo najbolj spodbujajo v okviru sodelovanj s šolami preko tematskih izdelanih aktivnosti v okviru Otroškega parlamenta in naravoslovnih dni. Na področju kreativnosti je najbolj presenetil dober odziv na prvi Festival svobodne video produkcije, kjer se je nabralo kar 45 poslanih del in se jih 7 tudi nagradilo. Osnovni namen mladinskega centra je neformalna socializacija in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine v lokalnem okolju v preventivne, neformalno – izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ.

Na Podružnični osnovni šoli Nevlje so se pričela izvajati gradbena dela (sanacija kletnih sten, energetska sanacija oboda stavbe).

Oddelek za urejanje prostora

Veliko občanov se obrača na naš oddelek zaradi različnih podatkov zemljišč, ki so navedeni v javnih evidencah. Za razlikovanje teh podatkov je med drugim potrebno razumevanje dveh pojmov in sicer dejanske rabe in namenske rabe.

Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe) in jih je možno določiti z metodami fotogrametrije, daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo podatkov iz drugih digitalnih evidenc o fizičnih lastnosti prostora. Dejanska raba prostora je neodvisna od predpisov s področja upravnega prava, ki določajo način pridobivanja in uživanja lastninske pravice. Dejanska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino in način vodenja podatkov o dejanski rabi prostora. Evidenca dejanske rabe je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo. Geodetska uprava pa podatke zgolj prevzame.

Dejanska raba je lahko:  njiva, vrt, rastlinjak, hmeljišče, trajni nasadi, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, oljčnik, trajni travnik, barjanski travnik, gozd ali kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem, kmetijska zemljišča v zaraščanju, plantaža gozdnega drevja, drevesa in grmičevje oz. neobdelano kmetijsko zemljišče, pozidano in sorodno zemljišče (ne gre za stavbna zemljišča), barje, trstičje, ostalo zamočvirjeno zemljišče, suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom in voda.

Namenska raba zemljišč je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov. Namenska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine in vrstah njegovih strokovnih podlag. V izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta se za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določijo tudi območja namenske rabe prostora in se določi oziroma prikaže glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo ter v skladu z izhodišči in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov in se deli na:

V občinskem prostorskem načrtu se za celotno območje občine prikaže območja podrobnejše namenske rabe prostora, ki se deli na: območja stanovanj, območja centralnih dejavnosti,  območja proizvodnih dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin, območja in omrežja prometne infrastrukture, območja komunikacijske infrastrukture,  območja energetske infrastrukture, območja okoljske infrastrukture, območja za potrebe obrambe v naselju, površine razpršene poselitve, območja najboljših kmetijskih zemljišč, območja drugih kmetijskih zemljišč,  območja gozdnih zemljišč, območja površinskih voda, območja vodne infrastrukture, območja mineralnih surovin, območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe obrambe in ostala območja.

Obe vsebini sta vključeni v prostorski informacijski sistem – PISO (geoinformacijska storitev namenjena občanom in podjetjem, ki si z vpogledom v relevantne vsebine lahko samostojno pridobijo želene podatke). Dejanska raba je vidna v tematskem sklopu: Druge državne vsebine – Kmetijska zemljišča (raba in GERK). Namenska raba pa je vidna v tematskem sklopu: Prostorski plan – Namenska raba prostora ali urbanistična zasnova mesta.

Občina je pristojna za izdajo Potrdil o namenski rabi zemljišč. Geodetska uprava ali ministrstvo pristojno za kmetijstvo ne izdajta posebnih potrdil o dejanski rabi, vzpostavljenih pa je več vrst aplikacij za pregledovanje (GERK, PREG, PROSTOR).

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v trgovino v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika vlomil v trgovino in iz notranjosti odtujil tobačne izdelke. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 21-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil 21-letniku zasežen ročno zvit cigaret, v katerem se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 21-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 55 letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in z vozilom trčil v drog javne razsvetljave. V prometni nesreči je nastalo za približno 5.000 evrov materialne škode. Voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v trgovinske prostore v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika vlomil v trgovino in iz notranjosti odtujil tobačne izdelke in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku vlomil v poslovne prostore in iz notranjosti odtujil tobačne izdelke, denar in računalniško opremo. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 23-letnikom iz Ljubljane. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 23-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 19- in 20-letnikom. Pri postopku sta bili omenjenima zaseženi dve PVC samozapiralni vrečki, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper oba navedena kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice