Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.05.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Poleg rednih delovnih obveznosti je Oddelek za gospodarske - javne službe v petek, 27. maja izvedel ponovni ogled plazov v občini Kamnik. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na 6. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 25. maja, sta se obravnavali poročili o delovanju družbe Velika planina d.o.o. v letu 2010 ter delovanju Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku za obdobje 1.4. 2010 - 31.3. 2011, v okviru razprave so bili sprejeti še dodatni sklepi, tako da so se določene aktivnosti za realizacijo dodatnih sklepov že pričele.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva za leto 2011. Po pravnomočnosti sklepov bodo društvom posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju. Na letošnji javni razpis je prispelo skupaj 17 vlog.

V sredo, 25. maja sta se dve uslužbenki OGDF udeležili seminarja z naslovom "Davki v občinah", ki ga je organiziralo Združenje občin Slovenije, v četrtek, 26. maja pa je potekalo usposabljanje za požarno varnost ter varnost in zdravje pri delu.

Oddelek za premoženjsko - pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba prekrškovnega organa, je v preteklem tednu poleg rednega nadzora poostreno nadzirala preglednost na križiščih zaradi razraščenih živih mej. Lastniki živih mej, ki so bile pretirano razraščene in so posledično ovirale preglednost oziroma varno odvijanje prometa na javnih cestah, so prejeli tudi opozorila. Občinska uprava opozarja, da se bo tovrsten nadzor nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.

Ponovno so bile izvedene meritve hitrosti s stacionarnim radarjem, in sicer na sedmih lokacijah na območju občine.

Prekrškovni organ je sodeloval tudi pri pregledu in nadzoru ekoloških otokov, s poudarkom o pravilnem ločevanju odpadkov, opravljeni pa bodo tudi nadzori pri uporabnikih javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v območjih večstanovanjskih objektov ter individualnih uporabnikih.

Prav tako so bili opravljeni nadzori nad spoštovanjem izdanih dovoljenj uporabe javnih površin pri izvedbah javnih prireditev.

Pravna služba Občine Kamnik je bila s strani občin lastnic Centralne čistilne naprave Domžale  - Kamnik, d.o.o. v preteklem tednu pooblaščena, da pripravi končno besedilo pogodbe, na osnovi katere se bosta na sistem lahko priklopili tudi občini Cerklje na Gorenjskem in Moravče. Tako smo na Občini Kamnik organizirali delovni sestanek, katerega so se udeležili tudi pravniki oziroma pristojni strokovni sodelavci ostalih občin. Oblikovano je bilo končno besedilo pogodbe, pa tudi osnutek sklepa, ki ga bodo v prihodnjih mesecih obravnavali občinski sveti vseh sodelujočih občin v enakem besedilu. Uskladitev omenjenih besedil je še posebej pomembna iz razloga, ker je podpisana pogodba ena izmed nujnih sestavin vloge za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti pripravila podatke za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve glede izplačevanja dohodka družinskim pomočnikov v letih 2007, 2008 in 2009.

Skupaj s Centrom za socialno delo Kamnik in Oddelkom za premoženjske zadeve dogovorili glede nove zakonodaje pri vpisu zaznambe prepovedi v primerih, ko je plačnik storitve domske oskrbe občina Kamnik. Nov Zakon o zemljiški knjigi namreč določa, da od sedaj te zahtevke elektronsko lahko vlaga le občina (prej je to delal CSD).

V torek, 24. maja se je sestala komisija za razdelitev proračunskih sredstev med izvajalce mladinskih programov in projektov za leto 2011. Na razpis je prispelo 11 vlog, med katera se je razdelilo sredstva v višini 11.300 evrov.  Prav tako so jim bili posredovani sklepi o višini sofinanciranj. Pripravljene so tudi pogodbe, ki jih bodo po preteku pritožbenega roka prejeli v podpis.

Na področju športa je potekal sestanek na temo postavitve skate parka za Domom kulture Kamnik. Pripravljala se je razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje športno rekreativnih in promocijskih prireditev v občini Kamnik za leto 2011. Objavili smo tudi razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih, ki so občinskega pomena.

Oddelek za urejanje prostora

Z izdelovalcem OPN, podjetjem LOCUS, je potekal delovni sestanek v zvezi z nadaljnjo pripravo občinskega prostorskega načrta, na katerem so bile predstavljene dosedanje ter potrebne aktivnosti.

S strani predstavnika Sadjarsko vrtnarskega društva Tunjice je bila oddelku predstavljena in obrazložena pobuda za umestitev območja Sadjarske poti Tunjice v sklop občinskega prostorskega načrta.

Oddelek za urejanje prostora je pisno pozval pobudnike, katerih pobude predstavljajo večje širitve, k izdelavi strokovnih podlag skladno s predpisi, za utemeljitev pobud za spremembo namenske rabe prostora v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik.

S projektanti s področja urbanizma, arhitekture in prometa je potekalo več delovnih sestankov v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev UN K9 Šole.

S strani Zavoda za gozdove smo bili povabljeni k sodelovanju v projektu Naj-pot 2011, ki poteka v okviru Leta gozdov. V komisijo za izbor najboljše tematske poti na območju Območne enote ZGS Ljubljana je bila povabljena Tadeja Križnar Jamnikar, ki je sodelovanje z veseljem sprejela.


<< Nazaj | Novice