Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.04.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

 Gradnja na Velikem jezu

Na državni cesti R1-225 Kamnik – Stahovica intenzivno potekajo gradbena dela na "Velikem jezu". Po terminskem planu izvajalca bodo dela potekala še predvidoma en mesec, v tem času bo na tem odseku promet urejen s semaforji. Vse občanke in občane prosimo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije na območju gradbišča.

Oskrbovana stanovanja

Predstavniki podjetja Dolenjgrad d.o.o. in Občine Kamnik so uspešno zaključili pogodbo o opremljanju, ki je predvidevala izgradnjo javne infrastrukture (cesta, pločnik, kolesarska steza, javna razsvetljava). Občini je bila predana garancija za odpravo napak v garancijski dobi in dokumentacija za prenos zemljišč, na kateri poteka javna infrastruktura.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 25. aprila 2012, je bil potrjen Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011. Občinska uprava ocenjuje, da je bila realizacija lanskoletnega proračuna dobra (prihodki preko 99 odstotni, odhodki pa skoraj 93 odstotni). Razlog za visoko realizacijo je v realno načrtovanih prihodkih ter realno izvedljivih projektih.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju turističnih društev. Po pravnomočnosti sklepov, bodo društvom posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok se je v preteklem vikendu pričela tradicionalna razstava tulipanov, zaradi tega je bilo izdano tudi soglasje za prodajo na premičnih stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 26. aprila, je bil na občinski spletni strani in spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik objavljen Javni razpis za športno rekreativne in promocijske prireditve v občini Kamnik. Rok za prijave je do vključno 11. maja 2012.

Prav tako je bil v četrtek, 26. aprila, na občinski spletni strani objavljen Javni razpis za počitniško varstvo otrok v letu 2012. Rok za prijavo je 8. maj 2012, do 12. ure v vložišče občine.

Pretekli teden je potekala primopredaja objekta na teniškem igrišču »Pod skalco«, kjer so bili prisotni predstavniki Teniškega kluba Kamnik, Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Občine Kamnik in sedanjega najemnika.

Na portalu javnih naročil sta bila v četrtek, 26. aprila 2012, objavljena razpisa za investiciji: ureditev prostorov za vrtec v enoti Cepetavček v Nevljah in sanacija POŠ Mekinje.

V prostorih Dnevnega centra Štacjon je potekal sestanek glede možnosti zaprtja Centra v poletnem času (kolektivni dopust naj bi trajal približno 14 dni). Vodja Dnevnega centra Štacjon je občinski upravi posredovala prošnjo o možnosti poletnega, nekajdnevnega letovanja uporabnikov v Fiesi. Pri tem bi del sredstev prispevali tudi uporabniki sami.

Vloge za enkratne denarne pomoči se rešujejo sprotno. V preteklem tednu so bila nakazana sredstva za izvajanje humanitarnih projektov v letu 2012 (pogodbene obveznosti).

Vsem izbranim na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2012, ki jim je komisija prijave ovrednotila, so bili posredovani sklepi o višini sofinanciranja. Po preteku pritožbenega roka, bodo podpisali pogodbe o izvedbi in realizaciji prijavljenih projektov oziroma programov.

Svoje delo je opravila tudi komisija za vrednotenje mladinskih programov in projektov, na osnovi ovrednotenih prijav pa jim bodo posredovani sklepi o višini sofinanciranja.

Vezano na preiskave za ugotovitve in oceno stanja ter vzrokov za nastanek poškodb konstrukcije objekta, v katerem deluje Medobčinski muzej Kamnik, je bil opravljen ogled za sondažne izkope in zasipavanje. Sama realizacija izkopa se bo pričela takoj po praznikih, v začetku meseca maja.

Za izdelavo arhitekturnega posnetka obstoječega stanja, projektne naloge in izdelave idejne zasnove arhitekture za prenovo Krajevnega doma Krajevne skupnosti  Kamniška Bistrica je bil, po postopku naročil male vrednosti, izbran ponudnik, ki mora svoje delo opraviti do začetka meseca junija.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je pripravil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole, ki so ga svetnice in svetniki obravnavali na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik.   

Oddelek za urejanje prostora je upošteval vse podane pripombe svetnic in svetnikov, predlagane na 12. seji Občinskega sveta oziroma odgovoril, zakaj pripomb ni možno upoštevati. Predlagatelj je, na pobudo Agencije RS za okolje, podal amandma, ki se glasi: »Tretji odstavek 2. točke 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah I. reda 15 m od vodotoka, je prepovedana, razen za izjeme, določene v predpisih o vodah.« Občinski svet je amandma soglasno sprejel, prav tako je bil soglasno sprejet tudi  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole, ki je bil 30. aprila 2012 objavljen v Uradnem listu RS. S sprejetjem sprememb in dopolnitev tega prostorskega akta je podana pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo obeh šol.

Oddelek za urejanje prostora je prav tako pripravil Predlog odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik, ki so ga svetnice in svetniki obravnavali na isti seji in sicer, v prvi obravnavi.

Oddelek za urejanje prostora se je v preteklem tednu intenzivno ukvarjal s pripravo gradiva za javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta. Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik je predvidena v mesecu maju 2012.


<< Nazaj | Novice