Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.01.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V preteklih dneh je bila na avtobusnem postajališču Metuljček nameščena nova nadstrešnica, ki uporabnikom avtobusa omogoča varno zavetje ob neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg, veter itd.). Občina Kamnik je tako enotno uredila nadstrešnice na avtobusnih postajališčih Ljubljanske ceste, kar zagotovo prispeva k boljšemu izgledu kraja. Poudariti je potrebno, da steklene površine na avtobusnem postajališču niso namenjene plakatiranju oziroma oglaševanju, zato bomo na vseh postajališčih izvajali poostren nadzor nad tovrstnimi kršitvami.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V četrtek, 26. januarja, je bil izveden sestanek s predstavnico Agencije RS za okolje Vesno Sušec Šukar na temo možnosti prenosa dela zemljišča, na katerem leži del nogometnega igrišča na Duplici, iz lastništva države v last občine. Gre za zemljišče, kjer se je nekoč nahajala struga Kamniške Bistrice, že desetletja pa je na njem zgrajeno nogometno igrišče. Ker se občina trenutno dogovarja tudi z NK Virtus o odkupu dela predmetnega nogometnega igrišča, ki je lasti NK Virtus, bi bilo smotrno, da  bi občina pridobila v last tudi del zemljišča, ki je v lasti države. Šukarjeva je potrdila, da bo izdala pozitivno strokovno mnenje glede možnosti prenosa zemljišča, o samem prenosu oziroma o vsebini pogodbe o prenosu zemljišča pa bo odločal Direktorat za okolje (Vodni sklad) na MOP.

Občina Kamnik bo po rešitvi pritožb zoper odločbe o uvrstitvi na prednostno listo A upravičencev (predvidoma do 29.2.2012) objavila seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Skladno z objavljenim seznamom bodo upravičenci pozvani k sklenitvi najemnih pogodb.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Predstavniki OGDF smo sodelovali na 12. seji občinskega sveta, na kateri je bil sprejet letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, občinski svet se je seznanil tudi z informacijo o stanju na področju kmetijstva v občini Kamnik, podano pa je bilo tudi soglasje k statutu in sistemizaciji Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik.

Občinski svet Občine Kamnik je na 12. seji sprejel nov Odlok o turistični taksi v občini Kamnik, ki prinaša tudi vsebinsko spremembo, in sicer višina turistične takse se povečuje iz 10 (0,92 evra) na 11 točk (1 evro). Odlok se uporablja od 1. 3. 2012 dalje. Turistična taksa se odvaja na račun št.: 01243-4433206239, sklic na št.: model 19 – DŠ zavezanca – 07129. Občinska uprava je s spremembami seznanila vse zavezance za plačilo turistične takse.

Po posredovanju občinske uprave bo z Arboretumom Volčji Potok podpisan aneks k sporazumu o sofinanciranju letne karte za vstop v park Arboretum za leto 2012. Cena letne karte znaša 20 evrov in ne 25 evrov, kot smo poročali v preteklem tednu, cena otroške pa 14 evrov. Občina Kamnik tudi v letu 2012 nadaljuje s sofinanciranjem vozovnic šoloobveznim otrokom za prevoz z nihalko na Veliko planino.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 24. januarja, je v Domu starejših občanov Kamnik potekal koordinacijski sestanek  vseh, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših. Le-ta predstavlja enega od elementov programa dela Centra za pomoč starejšim v občini Kamnik. Program je vseboval predstavitev institucije in prenovljenih spletnih strani Doma starejših občanov Kamnik in Društva upokojencev Kamnik, ki je pripravljen zelo poljudno, torej lahko dostopen uporabnikom. V nadaljevanju je direktorica zavoda Oreli Martina Ozimek predstavila delovanje Svetovalne pisarne za starejše občane, ki prav tako deluje v okviru programa Centra. Predstavniki drugih institucij pa so predstavili aktualne novosti in reševanje problemov s katerimi se ukvarjajo in jih rešujejo. Tovrstna koordinacija se je izkazala za koristen način izmenjave informacij tako na področju delovanja in vzpostavljanja sistema, kot izkušenj operativne prakse.

V četrtek, 26. januarja, smo predstavniki Občine Kamnik (vodstva občinske uprave in Oddelka za družbene dejavnosti) ter Plavalnega kluba obiskali pokriti bazen v Radovljici. Tam smo se sestali z radovljiškim županom, ki nam je predstavil svoje izkušnje pri sanaciji in obratovanju bazena.

Glede na to, da je Občina  Kamnik postala lastnica del pokojnih umetnikov Aladina Lanca in Dušana Lipovca, se z Medobčinskim muzejem Kamnik pripravlja »Dogovor o prevzemu predmetov v upravljanje«. Predmeti bodo s tem shranjeni v skladu s pravili muzejske stroke, razstavljeni na stalnih in občasnih razstavah in drugih muzejskih prireditvah ter bodo dostopni za študijske in raziskovalne namene. V letu 2012 bo Občina Kamnik izdala »Kamniški zbornik« št. 21, za katerega ima v proračunu namenjena sredstva. V tem času potekajo vsi potrebni postopki za izdajo le tega.

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli podpisane pogodbe za sofinanciranje nakupa »bibliobusa«. V sodelovanju z Matično knjižnico Kamnik pripravljamo potrebno dokumentacijo za javno naročilo in nakup bibliobusa v letu 2012. Za sofinanciranje investicije »Krajevni dom Motnik« pripravljamo dokumentacijo za prijavo na razpis na MGKP za pridobitev nepovratnih sredstev, in sicer v več fazah. V kolikor bomo na razpisu uspešni, bi lahko v letu 2012 pričeli z gradbenimi deli.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je Občina Kamnik skupaj z Občino Domžale pripravila skupne medobčinske smernice k načrtovanju prostorske ureditve za državni prostorski načrt za elektrificirano železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice z navezavo na letališče Jožeta Pučnika. V smernicah sta občini podprli varianto R2, ki predstavlja varianto železniške povezave na letališče skozi Komendo (Moste) na Domžale. Opozorili sta Ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljavca, da pri načrtovanju upošteva tudi rezultate projekta Mreže intermodalnih zbirnih središč javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji.

Sodelovali smo tudi na seji občinskega sveta, kjer je bil sprejet odlok o sprejetju UN K9 Šole v prvi obravnavi. Prihodnji teden se zaključuje tudi javna razgrnitev, zato na oddelku skupaj s projektantom pospešeno pripravljamo gradivo za dopolnjen predlog, ki ga bomo po sprejetju stališč do pripomb ter dopolnitvah načrta lahko posredovali nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenj.

V petek, 27. januarja, je pri županu potekala predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta, ki sta ga predstavila predstavnik izvajalca Locus, Leon Kobetič skupaj z  Oddelkom za urejanje prostora. Beseda je tekla o strateških vprašanjih in njihovih možnih rešitvah v novem OPN ter težavah, s katerimi se bo občina zagotovo še srečala v nadaljnjem postopku priprave OPN.


<< Nazaj | Novice