Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.09.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok. Predvideno je, da se priključi na obstoječi vodovod DN 100 pri domu KS Volčji Potok.

Med gradnjo se izvajajo povezave z obstoječim vodovodnim sistemom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del proti domu KS Volčji Potok.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozihse iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) zaključil z deli na stranskem kanalu TM0-1 in TM0-2, zato je začel s pripravo podlage za asfaltiranjena Tunjiški cesti. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku (kanal TM1-tlačni). Izvajalec trenutno polaga tlačni kanal PEHD – DN 180. Izvajalec je začel z izvedbo opornega zidu. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del na kanalu TM1-tlačni ter nadaljevanje del na opornem zidu.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozihse iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom, in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim. Prav tako je nadaljeval z deli na kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom – pri cerkvi), katerega je povezal z že končanim kanalom G v Zagorici. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G ter začetek del na stranskem kanalu G11 v Zagorici nad Kamnikom.

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval tudi z deli na kanalu G13-1 (Županje Njive) – 1. faza. V preteklem tednu je izvajalec končalz izvedbo dveh krajših stranjskih kanalov G13-1-1 in G13-2 v zgornjem delu Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del v Županjih Njivah.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu začel z deli na kanalu G52 (Bistričica).

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G9na območju Zgornjih Stranj in na stranskih kanalih kanala G5 (Zgornje Stranje). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljeval s pripravljalnimi deli na nadgradnji Centralne čistilne naprave Domžale–Kamnik. Pripravljalna dela obsegajo pripravo gradbiščne poti, ureditev gradbišča s postavitvijo gradbišča itd.

Ureditev javne poti Rudnik pri Radomljah-spomenik-Čeren

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na JP št. 660102 Rudnik pri Radomljah-spomenik-Čeren. Uredila se je primerna utrditev cestišča, odvodnjavanje in asfaltiranje. Potrebno je urediti še bankine in brežine pri potoku. Dela bodo zaključena do sredine oktobra 2014. 

Zaključena gradbena dela ureditve javne poti Nevlje-Oševek-Kužna

V petek, 26. septembra 2014, so se zaključila gradbena dela »Ureditev JP št. 660681 Nevlje-Oševek-Kužna« v dolžini 220 metrov. V zgornjem delu trase je bilo treba izvesti drenažo, ki smo jo priklopili na novo zgrajeno ponikovalno polje in zamenjali ustroj v debelini 50 centimetrov. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabne in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov. Vrednost investicije je znašala 45.000 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste.

Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 161061 Potok-Snovik

V preteklem tednu je izvajalec CVP inženiring d.o.o. iz Ljubljane pričel z rekonstrukcijo priključka lokalne ceste LC 161061 Potok- Snovik. Izvedena je bila zakoličba trase ceste, rušitvena dela objektov na trasi bodoče ceste in odriv humusa. Nov priključek za Terme Snovik se bo izvedel na novi lokaciji, 55 metrov pred obstoječim, in se na dolžini 170 metrov priključil na obstoječo traso lokalne ceste. Potekal bo preko travnika in se na delu trase približal pobočju, kjer je predvidena podporna konstrukcija iz kamnite zložbe dolžine 60 metrov, da bi bili posegi v zasebna zemljišča čim manjši. Dela bodo predvidoma končana v 60 dneh, vrednost del pa znaša 243.399 evrov z DDV.

Novozgrajeni most na lokalni cesti Komenda–Tunjice

Izvajalec del je končal dela v skladu s pogodbenimi določili. Most je od 22. 9. 2014 prevozen za ves promet.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je zaključila z obnovo ene stanovanjske enote, ki bo predmet oddaje upravičencu z objavljenega seznama – liste A. Izbrani izvajalci trenutno izvajajo prenovo šestih nezasedenih občinskih neprofitnih stanovanj, in sicer v vseh obnavljajo tlake in opravljajo slikopleskarska dela, v dveh se opravlja menjava oken in balkonskih vrat ter delna prenova elektroinštalacije, v enem se opravlja sanacija kopalnice. Občinska uprava bo v skladu s 25. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, javnim razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in objavljenim seznamom upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, v prihodnjem tednu upravičencem posredovala obvestilo o dodelitvi razpoložljivih stanovanj v najem, z navedbo predvidenega datuma sklenitve najemne pogodbo  za nedoločen čas.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S strani Uprave za zaščito in reševanje je bil izdan Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014. Občani lahko nastalo škodo na stvareh oziroma infrastrukturi (ceste, zemeljski plazovi) po obilnih padavinah, ki so med  12. in 16. 9. 2014, zajele tudi občino Kamnik, prijavijo Občinski komisiji za evidentiranje škode po naravnih nesrečah na telefonsko številko 01 831 81 94. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 13. 10. 2014. Več informacij si lahko ogledate tukaj.

Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Rok za oddajo vlog poteče v petek, 10. 10.  2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Rdečega križa Kamnik in Župnijske Karitas Kamnik smo prejeli program dela za leto 2015. Za njuno redno delovanje jima je bilo s strani Občine Kamnik letos namenjenih po 16.000 evrov.

S strani Planinskega društva Kamnik smo prejeli poročilo o zamenjavi oken na Cojzovi koči na Kokrskem sedlu, pri čemer jim je na pomoč v višini 8.000 evrov priskočila tudi Občina Kamnik.

Sanacija ostrešja na Krajevnem domu v Motniku se nadaljuje.

V tem tednu se bo pričela sanacija ostrešja tudi na stavbi Kulturnega doma Laze.

Župan Marjan Šarec je sprejel predstavnike Društva staršev otrok s posebnimi potrebami iz Kamnika, z namenom ustanovitve Centra za gibalno ovirane osebe. Dogovorjeno je, da se ob že pripravljenem poslovnem načrtu najprej preverijo vse pravne oblike, na kakšen način bi društvo dejavnost lahko opravljalo, poiskati pa bo potrebno tudi ustrezen prostor, kjer bi se nahajal tak dnevni center za približno 12 oseb. Župan jim je pri realizaciji projekta izrazil polno podporo, poleg tega pa bomo skušali skupaj s strokovno službo na Oddelku in resornim ministrstvom poiskati najustreznejšo možnost za odprtje centra.

V Medobčinskem  muzeju Kamnik so se zvrstili dve prireditvi in sicer, v Maistrovi spominski sobi je potekal Maistrov večer z naslovom »Po sledeh slovenskih vojakov, Odgalicije do Piave«. Predavanje je vodil mag. Marko Štepec, zgodovinar, zaposlen v Muzeju novejše zgodovine Slovenske vojske. Drugo prireditev pa se je odvijala v Galeriji Miha Maleš; javno vodstvo po razstavi z naslovom»Mala maša za suknjo vpraša« - vrhnja oblačila na Slovenskem v 19. in 20. stoletju. Po razstavi je vodila poznavalka oblačilne dediščine na Slovenskem gospa Alenka Pakiž.

Občina Kamnik podpira in želi sodelovati pri »Načrtu kulturno-umetnostne vzgoje« v vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer: kakovost programa, pomembnost kulturno -umetnostne vzgoje, boljša dostopnost iz različnih vidikov (geografska, finančna,..). Na srečanju sta se Dom kulture Kamnik in Zasebni vrtec Zarja že dogovorila za prva sodelovanja, predvsem na področju brezplačnih izobraževanj, delavnic za strokovni kader vrtca in tehnično podporo pri realizaciji predstav v vrtcu.

V preteklem tednu so na lokaciji Glasbene šole Kamnik, v zvezi z izdelavo požarnega stopnišča, zaključili z montažo stopnic.

Tudi v Zasebnem vrtcu Zarja so pripravili ponudbo dodatnih dejavnosti za predšolske otroke.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi vprašanj glede plačila položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Podatki o nepremičninah, za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo vložiti na Obrazcu in jo poslati na Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbe morajo biti vložene v zakonsko določenem roku. Prepozno vložene pritožbe se v skladu z veljavno zakonodajo zavržejo.

Tudi v preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., iz Domžal na temo usklajevanja prejetih mnenj.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami.

Dela na pešpoti ob Kamniški Bistrici se nadaljujejo in bodo predvidoma končana v roku 10 dni.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino vrtnih stolov izpred gostinskega lokala v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v okoli 2.30 ure izpred gostinskega lokala odtujil 28 vrtnih stolov in se z belim tovornim vozilom odpeljal neznano kam. Materialna škoda znaša približno 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v spredaj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 79-letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.000 evrov materialne škode. V prometni je 79-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in je bil oskrbljen v Zdravstvenem domu Kamnik. Policisti so povzročitelju zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v gradbeni zabojnik v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v gradbeni zabojnik in iz notranjosti več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 3.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 28-letnikom iz okolice Kamnika, kateri je pri postopku izročil dve PVC vrečki v katerih je bila zeleno-rjavo rastlinsko snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo rastlino. Prav tako je bil v postopku zasežen aluminijasti mlinček z rastlinskimi delci zeleno-rjave barve. Navedene snovi so bile 28-letniku zasežene, zoper navedenega pa sledi odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil digitalni fotoaparat, dokumente in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 46-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.07 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 56-letni voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v 40-letnega kolesarja, ki je v trenutku nesreče pravilno zavijal iz regionalne ceste na parkirni prostor gostinskega lokala. V prometni nesreči je nastalo za približno 170 evrov materialne škode. V prometni je 40-letni kolesar utrpel lahke telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Kamnik. Policisti so povzročitelju zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice